PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nástroje CAT, strojový překlad a lokalizace - AMP000003
Anglický název: CAT Tools, Machine Translation and Localization
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (13.11.2019)
Cíl a obsah kurzu:
Účastníci kurzu získají přehled o fungování systémů počítačem podporovaného překladu (CAT) a strojového překladu (MT) a prakticky si procvičí interakci se dvěma nejčastěji využívanými systémy CAT. Obeznámí se s důsledky zavádění těchto technologií pro překladatelský proces a nejnovějšími trendy v této oblasti. Dalšími praktickými dovednostmi, které absolvent získá, je správa terminologie, popřípadě zpracování lokalizačního projektu.

Tematické okruhy:

1) Informace k organizaci kurzu (předepsaná literatura, podmínky atestace atd.); uvedení do problematiky (rozdíl mezi strojovým překladem, počítačem podporovaným překladem, člověkem vyhotoveným překladem (HT), současné trendy; integrace a míra využití).
2) Počítačem podporovaný překlad - podrobnosti k fungování nástrojů CAT, specifikace typů textů vhodných pro zpracování pomocí nástrojů CAT, problematika překladových pamětí.
3) Počítačem podporovaný překlad - souvislosti: paradigmatická změna překladatelského procesu, authoring, důsledky pro komunikáty; integrace CAT a MT. Širší pojetí počítačem podporovaného překladu: překladatelský proces a elektronické nástroje.
4) Strojový překlad - úvod: historický přehled, různé přístupy k problematice, tradice v různých jazykových prostředích, principy využití korpusů, kategorie systémů, nejnovější vývoj.
5) Zpracování překladatelského projektu - příprava všech složek projektu. Požadavky na účastníky komunikačního procesu vyplývající z jeho automatizace: pre-editing, pre-treatment; tzv. alignment; převod needitovatelných formátů na editovatelné (OCR: grafické soubory, pdf).
6) Nejrozšířenější systémy CAT: SDL Trados (opakování oproti bakalářské úrovni výuky počítačem podporovaného překladu a rozšiřující cvičení).
7) Nejrozšířenější systémy CAT: MemSource.
8) Informace o dalších systémech CAT (Wordfast, MemSource Cloud, Memo-Q, Across, DéjáVu a další).
9) Nástroje CAT: paměti, vzdálené paměti, konkordanční funkce; typy databází, autorská práva ve vztahu k databázovým souborům, crowd-sourcing. Zpracování různých formátů souborů (docx, xml, pdf, pptx, xlsx) v systémech CAT.
10) Nástroje pro řízení projektu. Systémy pro kontrolu kvality překladu.
11) Integrace různých nástrojů v rámci nejnovějších systémů CAT: rešeršní zdroje, správa terminologie, paměť, nástroje kontroly kvality. Správa terminologie: způsoby zpracování terminologického materiálu v paralelních textech apod.
12) Export souboru z prostředí CAT, podrobnosti týkající se kontroly kvality; problematika revizí při využití automatizovaných systémů.
13) Lokalizace, rozdíl mezi jazykovou lokalizací a lokalizací softwaru, her apod. Různé přístupy a nejrozšířenější programy.
14) Výstupy ze strojového překladu. Posteditace strojového překladu. Praktický nácvik.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (14.01.2020)

Arnold, D. et al.: Machine Translation. An Introductory Guide. Manchester, Oxford: NCC Blackwell, 1994.

Arntz, Reiner; Picht, H.; Mayer, F.: Einführung in die Terminologiearbeit. 5., verbesserte Auflage. Hildesheim, Zürich, New York 2004.

AUSTERMÜHL Frank. Electronic tools for translators. Manchester: St. Jerome Publishing, 2001.

BEEBY, Allison, Patricia RODRIGUEZ INES a Pilar SANCHEZ-GIJON. Corpus use and translating: corpus use for learning to translate and learning corpus use to translate. Amsterdam: John Benjamins Pub., c2009.

Bouillon, P., Clas, A. (eds.), La Traductique: études et recherches de traduction par ordinateur, 1993.

Bowker, Lynne. Computer-Aided Translation Technology: A Practical Introduction. (University of Ottawa Press, 2002).

Dunne, K. J.: Perspectives on Localization, John Benjamins Publishing Co., Amsterdam, Philadelphia,2006.

DUNNE, Keiran J. a Elena S. DUNNE. Translation and localization project management: the art of the possible. Amsterdam: John Benjamins Pub. Co., 2011.

Freigang, K.-H., Reinke, U.: Softwarelokalisierung mit Translation-Memory-Tools. In: Mitteilungen für Dolmetscher und Übersezter, 4-5 2003, s. 38-43.

FUENTE, Elena de la. Le traducteur face aux nouvelles technologies. Paris: Société Française des Traducteurs, 2000.

GAMBIER, Yves a Luc van DOORSLAER. Handbook of translation studies. Amsterdam: John Benjamins Pub. Co., 2010.

GONZALO GARCIA, Consuelo a Valentin GARCIA YEBRA. Manual de documentacion y terminologia para la traduccion especializada. Madrid: Arco/Libros, c2004.

Jackson, P.: Natural language processing for online applications: text retrieval, extraction and categorization / Peter Jackson, Isabelle Moulinier, 2007.

Károly, K., Fóris, A.: New trends in translation studies, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005 (vybrané kapitoly).

O'HAGAN, Minako a David ASHWORTH. Translation-mediated communication in a digital world: facing the challenges of globalization and localization. Clevedon: Multilingual Matters, 2002.

PYM, Anthony. The moving text: localization, translation, and distribution. Amsterdam: Benjamins, c2004.

Reineke, D., Schmitz, K.-D.: Einführung in die Softwarelokalisierung. Tübingen: Gunter Narr 2005.

Reinke, Uwe: Translation Memories: Systeme - Konzepte - Linguistische Optimierung. Frankfurt/M. u.a. 2004 (Saarbrücker Beiträge zur Sprach- und Translationswissenschaft; 2).

RODRIGO Elia Yuste. Topics in language resources for translation and localisation. Amsterdam: Benjamins, 2008.

ROTHWELL, Andrew a Tomáš SVOBODA. Tracking Translator Training in Tools and Technologies: Findings of the EMT Survey 2017. Journal of Specialised Translation, č. 32. ISSN 1740-357X. https://www.jostrans.org/issue32/art_rothwell.pdf

Snell-Hornby, Mary: The turns of translation studies, Benjamins, Amsterdam, 2006. (vybrané kapitoly)

Solov´jeva, A. V.: Professional´nyj perevod s pomošč´ju komp´jutera. C.-Peterburg: Piter 2008.

SVOBODA, Tomáš. Computing and translation. In: Maylath, Bruce, Kirk St.Amant (eds.) Translation and Localization. A Guide for Technical and Professional Communicators. 1st Edition. New York: Routledge, 2019. https://www.routledge.com/Translation-and-Localization-A-Guide-for-Professional-and-Technical-Communicators/Maylath-StAmant/p/book/9781138319943

SVOBODA, Tomáš. Kapitoly z překladatelské praxe: odborný překlad mezi němčinou a češtinou [Chapters in Translation Practice]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012, 206 s. ISBN 978-80-7308-407-3. Dostupné také z: http://ff.cuni.cz/UTRLFF-58-version1-kapitoly_z_prekladatelske_praxe.pdf.

SVOBODA, Tomáš. Man and Machine: Translation in the Era of Augmented Reality. In: BAUR, Wolfram et al. Man vs. Machine?: Proceedings of the XXth FIT World Congress. Berlin: BDÜ Weiterbildungs- und Fachverlagsgesellschaft mbH, 2014, s. 93-99. ISBN 978-3-938430-63-7.

SVOBODA, Tomáš. The state of the (trade and) art in translation: PEMT automation, MT, and the future. In: European Union, European Parliament, Translation services in the digital world. A sneak peek into the (near) future [online]. Luxembourg, 2018, s. 106-119 [cit. 2019-02-23]. Dostupné z: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d7e9d55-d66d-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF

Vivanco Cervero, V.: El español de la ciencia y la tecnología, nakl. Arco/Libros, S.L., Madrid, 2006.

Yuste Rodrigo, E.: Topics in language resources for translation and localisation, 2008.

Zanettin, Federico. Translation-driven corpora. Manchester: St. Jerome Publishing, 2012

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Klimeš (09.12.2018)

práce ve výuce, test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK