PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Dějiny překladu - AMP000002
Anglický název: Translation History
Zajišťuje: Ústav translatologie (21-UTRL)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Šárka Belisová
PhDr. Anežka Charvátová
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. (26.09.2019)
ZAMĚŘENÍ KURZU<br>
Kurz je zaměřen na dějiny českých překladů z literatur psaných anglicky, francouzsky, německy, rusky a španělsky. Jako jednotlivá témata zahrnuje přednášky přehledového typu, ale také případové studie, které ukazují podobu a význam klíčových překladových děl v české kultuře. Přednášky jsou koncipovány s cílem přiblížit širší kulturní kontext originálu a jeho překladů včetně vývoje české překladatelské tradice a normy.<br>
<br>
ATESTACE<br>
Podmínkou pro absolvování atestace je 75% účast na přednáškách. Zkouška proběhne formou písemného textu: celkem 15 otázek spjatých s povinnou literaturou a tématy jednotlivých přednášek, přičemž celkem je třeba získat nejméně 20 bodů z celkových 45 (1 otázka = 3 body).<br>
ROZPIS A TÉMATA PŘEDNÁŠEK:

2. října: dr. Tomáš Svoboda: VÝZKUM DĚJIN PŘEKLADU V RÁMCI ČESKOSLOVENSKÉ TRANSLATOLOGIE (přehledová přednáška se zaměřením na metodologii v oblasti zkoumání dějin překladu)

9. října: VÝUKA ODPADÁ

16. října: dr. Tomáš Svoboda: BAROKNÍ OBDOBÍ V DĚJINÁCH ČESKÉHO PŘEKLADATELSTVÍ (případová studie se zaměřením na starší překladatelskou tradici a normu)

23. října: DĚKANSKÉ VOLNO (volby do studentské rady)

30. října: dr. Stanislav Rubáš: ČESKÉ PŘEKLADY EVŽENA ONĚGINA (přehledová přednáška s důrazem na výrazné osobnosti českého překladatelství v oblasti klasické ruské literatury)

6. listopadu: dr. Stanislav Rubáš: JAN ZÁBRANA (případová studie zaměřená na společensko-politický kontext českého překladatelství 20. století)

13. listopadu: dr. Šárka Belisová: ČESKÉ PŘEKLADY Z FRANCOUZSKÉ LITERATURY V DOBĚ OD NÁRODNÍHO OBROZENÍ DO ROKU 1917 (přehledová přednáška s důrazem na klíčové autory a jejich české překladatele)

20. listopadu: dr. Šárka Belisová: ČESKÉ PŘEKLADY Z FRANCOUZSKÉ LITERATURY V LETECH 1918-1989 (přehledová přednáška s důrazem na klíčové autory a jejich české překladatele)

27. listopadu: dr. Anežka Charvátová: ROLE PŘEKLADU PŘI DOBÝVÁNÍ AMERIKY (přehledová přednáška se zaměřením na české překlady ze španělsky psaných literatur)

4. prosince: dr. Anežka Charvátová: VÝVOJ PŘEKLADATELSKÉ A NAKLADATELSKÉ PRAXE VE 20. STOLETÍ: MEZI PŘEKLADEM KONFORMNÍM A ADAPTAČNÍM (přehledová přednáška se zaměřením na české překlady španělsky psané beletrie)

11. prosince: dr. Eva Kalivodová: HISTORIE A SOUČASNOST ČESKÉHO PŘEKLÁDÁNÍ BRITSKÉ A AMERICKÉ LITERATURY (přehledová přednáška se zaměřením na vybrané klíčové autory a jejich české překladatele)

18. prosince: dr. Eva Kalivodová: SOUBĚŽNOST A ROZBÍHAVOST NOREM: CO PŘINESL LUMÍROVSKÝ A RUCHOVSKÝ PŘEKLAD ČESKÉ LITERATUŘE (případová studie zaměřená na vybrané české překladatele daného období). UPOZORNĚNÍ: Studenti si k této přednášce stáhnou z intranetové stránky dr. Evy Kalivodové ukázky z vybraných českých překladů, přečtou si je a přinesou vytištěné na přednášku.

8. ledna: dr. Stanislav Rubáš: ČESKÉ PŘEKLADY SHAKESPEAROVA HAMLETA (přednáška zaměřená na klíčového anglického básníka a dramatika v kontextu českého překladatelství)
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. (24.09.2019)

POVINNÁ LITERATURA K CELÉMU KURZU

 

HRALA, Milan a kol. Kapitoly z dějin českého překladu. Praha: 2002. 

LEVÝ, Jiří. České teorie překladu I, II. Praha: 1996.

RUBÁŠ, Stanislav (ed.). Slovo za slovem / S překladateli o překládání. Praha: 2012. Povinně: DVACET SEDM ŽIVOTŮ (9-19) + MINIMÁLNĚ 3 ROZHOVORY DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU [doporučené rozhovory: Josef Čermák (21-39), Věra Dvořáková (41-53), Jarmila Emmerová (55-69), Jarmila Fialová (71-82), Josef Forbelský (83-94), Marie Janů (127-140), Eva Kondrysová (193-209), Vladimír Mikeš (251-264), Rudolf Pellar (293-308), Jindřich Pokorný (309-327), Antonín Přidal (329-346), Věra Saudková (347-352), Naděžda Slabihoudová (353-366), Vratislav Jiljí Slezák (367-376), Josef Škvorecký (393-406)]

 

DOPORUČENÁ LITERATURA K JEDNOTLIVÝM PŘEDNÁŠKÁM

 

1. ČESKÉ PŘEKLADY EVŽENA ONĚGINA

RUBÁŠ, Stanislav. Já píši Vám / Evžen Oněgin v českých překladech. Brno: 2009. Kapitoly ONĚGIN U NÁS (9-24) a ÚRYVKY Z ONĚGINOVA PUTOVÁNÍ (25-35)

 

2. JAN ZÁBRANA  

KALIVODOVÁ, Eva - ELIÁŠ, Petr (eds). Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář. Praha: 2018. Kapitoly ZÁBRANOVY DENÍKY JAKO CESTA K RUSKÉ LITERATUŘE (88-101) a BÁSNICKÁ PODSTATA ZÁBRANOVÝCH PŘEKLADŮ Z ANGLOAMERICKÉ LITERATURY (168-179)

ZÁBRANA, Jan. Celý život / Výbor z deníků 1948-1984. Praha: 2001. Kterákoliv vybraná část dle zaměření a zájmu  

 

3. VÝZKUM DĚJIN PŘEKLADU V RÁMCI ČESKOSLOVENSKÉ TRANSLATOLOGIE  

HOCHEĽ, Braňo: Metodologické problémy výskumu dejín prekladu. In: Acta Universitatis Carolinae Philologica 4 – 5, Translatologica Pragensia I, Praha: 1984.

LEVÝ, Jiří: K práci v dějinách českého překladu. In: Světová literatura, roč. II, č. 4, 1957.

PYM, Anthony: Method in Translation History. Manchester: 1998.

 

4. BAROKNÍ OBDOBÍ V DĚJINÁCH ČESKÉHO PŘEKLADATELSTVÍ  

SVOBODA, Tomáš. Metodologické implikace pro zkoumání barokního období v dějinách překladu. In: Janečková, Marie - Alexová, Jarmila - Pospíšilová, Věra. Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: 2010. 

 

5. ČESKÉ PŘEKLADY Z FRANCOUZSKÉ LITERATURY V DOBĚ OD NÁRODNÍHO OBROZENÍ DO ROKU 1917  

PELÁN, Jiří. Překlad jako transpozice kulturních forem. In: Kapitoly z francouzské a italské literatury. Praha: 2000.

 

6. ČESKÉ PŘEKLADY Z FRANCOUZSKÉ LITERATURY V LETECH 1918-1989 

PELÁN, Jiří. České překlady Françoise Villona. In: Kapitoly z francouzské, italské a české literatury. Praha: 2007. 

 

7. ROLE PŘEKLADU PŘI DOBÝVÁNÍ AMERIKY 

TODOROV, Tzvetan: Dobytí Ameriky. Problém druhého. Přel. Kateřina Lukešová, Praha: 1996.

 

8. VÝVOJ PŘEKLADATELSKÉ A NAKLADATELSKÉ PRAXE VE 20. STOLETÍ: MEZI PŘEKLADEM KONFORMNÍM A ADAPTAČNÍM  

Revue Souvislosti (Překlad a překladatel 2/1998), TVAR (Číslo věnované překladu 13/2018)

 

9. ÚSKALÍ PŘEKLADU SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATURY 

 

10. ČESKÉ PŘEKLADY SHAKESPEAROVA HAMLETA

DRÁBEK, Pavel: České pokusy o Shakespeara. Brno: Větrné mlýny, 2012 [relevantní úryvek je ke stažení na intranetu]

RUBÁŠ, Stanislav: Urbánkův Hamlet. In Kalivodová, Eva et al., Tajemná translatologie. Praha: 2008.

 

11. HISTORIE A SOUČASNOST ČESKÉHO PŘEKLÁDÁNÍ BRITSKÉ A AMERICKÉ LITERATURY 

JINDRA, Miroslav. Proměny překládání a recepce (nejen) americké literatury. In: Hrala, M. (ed.) Český překlad 1945–2003. Praha: 2005.

KALIVODOVÁ, Eva. Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? O rodu v životě literatury. Praha, Karolinum 2010. KAPITOLY 1-3.

KALIVODOVÁ, Eva. "Český liberalismus nebo české zápecnictví? Jak se Chaloupka strýčka Toma stala v Čechách dětskou literaturou", In: M. Řepa (ed.) 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Nakladatelství Historický ústav, Praha: 2008. 

MASNEROVÁ, Eva. K diskusi o zpracování dějin českého překladu 2. poloviny 20. století. In: Hrala, M. (ed.) Český překlad 1945–2003. Praha: 2005.

PAPOUŠEK, Vladimír et al. Dějiny „nové“ moderny, Věk horizontal. Česká literatura v letech 1935-1947. Praha: 2017. Oddíly PLOCHA ČASU, LISTÁRNA, MAPY POLÍ LITERÁRNÍHO A KULTURNÍHO DĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH LETECH 1935-1947.

 

12. SOUBĚŽNOST A ROZBÍHAVOST NOREM: CO PŘINESL LUMÍROVSKÝ A RUCHOVSKÝ PŘEKLAD ČESKÉ LITERATUŘE

KALIVODOVÁ, Eva. Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? O rodu v životě literatury. Praha: 2010. KAPITOLY 1-3.

HECZKOVÁ, Libuše. Techné je alétheia: Malá úvaha nad překlady Jana Zábrany a Elišky Krásnohorské. In Kalivodová, E. – Eliáš, P., eds. Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář. Praha: 2018. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK