PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Etnografie komunikace Ib - AMN500056
Anglický název: Ethnography of communication Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (23.09.2021)
Přednáška a seminář se zabývá systematicky sémantickou stránkou metafor a východisky metaforického myšlení
vůbec. Metaforické vyjadřování je spojeno s hodnotovým systémem mongolských nomádů, s přírodní symbolikou,
symbolikou zvířat a symbolikou pohybu. Celé téma rozvíjí symbolika a jazyk snů, jejich psychologická rovina a jejich
role v životě nomádů, následně jejich kolektivní výklad. Studenti se seznámí zhruba s dvěma sty metafor, symbolů a
kulturních výrazů. Kurz je zakončen zkouškou.

The lecture and seminar deal systematically with the semantic side of metaphors and the starting points of metaphorical thinking
in general. Metaphorical expression is associated with the value system of Mongolian nomads, with natural symbolism,
symbolism of animals and symbolism of movement. The whole theme develops the symbolism and language of dreams, and their
role in the life of nomads, followed by their collective interpretation. Students will be introduced to about two hundred metaphors, symbols and
cultural expressions. The course ends with an examination.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Základní studijní literatura:
Krupa, Viktor: Metafora na rozhraní vedeckých disciplín,Tatran, Bratislava 1990.

Lakoff, G., Johnson, M., Metaphors we live by. The University of Chicago Press, 2003.

Luvsandorz’, Z’: Malc’nii erdem [Moudrost pastevců], Ulaanbaatar 1986.

Oberfalzerová, A., Metaphors and Nomads. Praha: Triton, 2006.

Doporučená literatura:
Basso, K., H.: “To give up on the words”: silence in Western Apache culture,

Southwestern Journal of Anthropology 26, 1970, str. 213-230.

Boas, F.: The methods of ethnology. Race, Language, and Culture, New York 1940.

Bonnefoy, Y., Asian Mythologies. The University of Chicago Press, 1993.

Budil, I.T., Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha, 1995.

Cassirer, E., Filosofie symbolických forem. Praha, 1996.

Cerensodnom, D., Mongol ardyn domog ülger. Ulaanbaatar, 1989.

Eliade, M., Mýty, sny a mysteria. Praha, 1998.

Fromm, E., Mýtus, sen a rituál. Praha, 1999.

MacCormac, E.: Metaphor and myth in science and religion, Duke University Press. Durham, North Carolina 1976.

Oberfalzerová, A., Language of dreams - one of the keys to the culture of the nomads. In: Mongolica Pragensia ‘04. Praha, 2004.

Oberfalzerová, A., Nomads in the reality of dreams. In: Mongolica Pragensia ‘05, Praha 2005.

Mongol yos zans’liin ih tailbar toil [Velký výkladový slovník mongolských zvyků], Ulaanbaatar 1999.

Sayincogtu, V.: Temdeg-ün soyol [Kultura znamení], Kökeqota 1999.

Sec’enmo’ngke: Iru’gel magtagal-daki monggolc’ud-un soyol-un sedkilge [Kulturní myšlení Mongolů v yo’rool a magtaal], Begejing 2000.

Sonom, Sodnomdorz’: Monggol čeger-ün yosun [Systém mongolských zákazů], Kökeqota 1991.

Stanja, J.: Pohřební obřady Mongolů, Diplomová práce, Praha 1998.

Winner, Ellen: The Point of Words. Children’s Understanding of Metaphor and Irony, Harvard Univerity Press Cambridge, Massachusetts London, England 1997.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Témata:

1.-2. Psychologie metafor spojených s dětmi.

3.-4.Metafory spojené s těhotenstvím

5.-6. Metafory spojené se smrtí a nemocemi dětí.

7.-8. Psychologie metafor spojených s dospělými (se jménem, s negativními pocity)

9.-10. Metafory spojené s tělem a pohybem.

11.-12. Metafory spojené se sexualitou.

13. Psychologie metafor spojených se smrtí (s umíráním, s pohřbem a mrtvým).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK