PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Spoken Sibe I a - AMN100138
Anglický název: Spoken Sibe I a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ano
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ano / neomezen
Kompetence: multilingualism
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět pro jiné fakulty
předmět z jiné fakulty
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (22.09.2023)
Colloquial Sibe is the only Manchu variety currently in use. During this language course you will acquire the basics of grammar, knowledge of common vocabulary, the ability of a conversation in Sibe, as well as of written expression by means of a romanized transcription system. Tne course is jointly taught by Prof. Chengzhi / Kicengge (Otemon Gakuin University), a Qing historian and Sibe native speaker. During the course, you will learn about the ethnolinguistic and sociolinguistic contexts of the use of spoken Sibe and basic information about the history and culture of Sibe speakers. The course will be supplemented by audiovisual material. THe materials used during this course are the base of a planned textbook of spoken Sibe. The course will take place online.
The Zoom link will be emailed to registered students.

Please note that the time of the class will be discussed. If you have not registered, please contact Veronika Zikmundová (veronika.zikmundova@ff.cuni.cz)

Hovorové šivejština je jediná v současnosti používaná varieta mandžuštiny a patří k ohroženým jazykům. Předmět je jazykovým kurzem, v němž získáte základy gramatiky, znalost běžné slovní zásoby, schopnost konverzace v šivejštině a písemného vyjadřování v transkripci hovorového jazyka. Na výuce se podílí prof. Chengzhi/ Kicengge (Otemon Gakuin University), historik mandžuské dynastie a rodilý mluvčí jazyka. V hodinách budeme rovněž probírat etnoligvistický a soviolingvistický kontext používání jazyka a důležité informace o historii a kultuře mluvčích šivejštiny. Kurz je doplněn audiovizuálním materiálem.Znalost literární mandžuštiny není nutná, ale je výhodou. Materiály, používané v rámci kurzu, jsou základem připravované učebnice hovorové šivejštiny.
Čas kurzu bude ještě upřesněn. Prosím, pokud nejste zapsáni, ozvěte se mi na (veronika.zikmundova@ff.cuni.cz)

Link na Zoom bude poslán studentům e-mailem.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.06.2023)

Skills of simple conversation in Sibe

Schopnost ednoduché konverzace v šivejštině

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.06.2023)

Kubo Tomoyuki, Kogura Norikazu, Zhuang Sheng. Basic Sibe. 久保智之 児倉徳和 庄声 シベ語の基礎. Tokyo 2011

Zikmundová, Veronika Spoken Sibe: Morphology of the inflected parts of speech. Karolinum. Praha 2013

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.06.2023)

Weeks 1-3 :

Grammar: Phonetics. The Genitive and Dative-Locative case. Numerals 1.-10. Basic sentence structure..

Texts and topics for conversation: My home. Self-introduction. My family.

 

Weeks 4.-7: 

Grammar: Accusative, Instrumental and Ablative. Possessive constructions. Plain Imperative. The non-past tense. The imperfective converb. Construction: “to like/to dislike”.

Texts and topics for conversation: My study, Food and restaurant. A trip to the mountains.

Weeks 8-11.

Grammar: Past tense. Perfective and conditional converb. Perfective and imperfective participles. Inchoative. Causative.

Constructions: “to want/not want”, “to be able/unable”, “to need/not need”

Texts and topics for conversation: Shopping, cooking Sibe food, the history of Sibe resettlement

 

Weeks 12.-15.

Grammar: Progressive, the “not yet” verb form, the immediate future verb form. Voluntative. Verb chaining I, modal verbs: “to give”, “to see”, “to finish”-.

Texts and topics for conversation: Sibe history. Shamanic traditions. Sibe festivals and the Asian zodiac. Illness and treatment.

 

Weeks 16.-19.

Grammar: Optative. Evidential forms. Verbal nouns. Verb chaining II. Modal verbs: “to stand”, “to lie”, “to take”.

Texts and topics for conversation: A Sibe folktale. Traditional Sibe occupations: Hunting and fishing. Academic writing. Description of people’s appearance and character.

 

Weeks 20.-23.

Grammar: Complex sentences I (relative and embedded clauses)

Texts and topics for conversation: Orientation in space. Traditional Sibe medicine. Food II: Sibe food recipes.Marriage. Funeral.

 

Week 23.-26. týden:

Grammar: Compex sentences II: Direct, quoted and referred speech.

Texts and topics for conversation: Issues of the Sibe language preservation. Sibe music and folklore genres. Academic writing and literary style.

1.-3. týden: Fonetika, genitiv, dativ-lokativ, číslovky, základní větná struktura. Konverzační témata: Můj byt, sebepředstavení, moje rodina.

4.-7. týden:  Akuzativ, instrumentál, ablativ, přivlastnění. Neminulý a minulý slovesný čas, converbum imperfecti. Konstrukce: mít/nemít rád, chtít/nechtít, moci,   Konverzační témata: Škola, studium šivejštiny, restaurace, výlet.

8-11.  týden: Progresiv, participia, perfetkní a kondicionální konverbum. Inchoativ, kauzativa, blízká budoucnost. Konstrukce: Muset, nesmět, nemuset. Konverzační témata: Nákup, vaření, šivejská historie, počasí, šamanské tradice.

12.-15. týden: Zbývající slovesné tvary: "ještě ne-", řetězení sloves, modální s pomocná slovesa. Konverzační témata: Šivejská historie II, šivejský Nový rok, horoskop, nemoc.

16.-19. týden: evidencialita, slovesná jména. Konverzační témata: lidová pohádka, rybolov, věda a psaní článků, sport.

20.-23. týden: Souvětí I.  Konverzační témata: orientace v prostoru, zemědělství, svatba, pohřeb.

23.-26. týden: Konverzační témata: Šivejská historie III., vojenství, hudba.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK