PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Etnografie komunikace - AMN100124
Anglický název: Ethnography of Communication
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (21.09.2023)
Cílem semináře je objasnit specifika myšlení a vnímání okolního světa u mongolských nomádů a přispět
tak k lepšímu porozumění řečovému chování Mongolů a užívání symbolů a metafor v jejich jazyce. Studenti na základě
znalosti velkého množství kulturních specifik, odhadují smysl metafor u vybraných zaznamenaných rozhovorů, učí se
nejběžnějším metaforickým vyjádřením v mongolštině, porovnávají je s českými metaforami, učí se rozdílnému
způsobu komunikace. Tématem seminářů bude metaforické užívání mongolštiny v řeči (přírodní symbolika, symbolika
zvířat, symbolika pohybu), symbolika snů, role a výklad snů u mongolských nomádů, tabuizovaná témata hovoru,
magický svět Mongolů atd. Seminář je zakončen zkouškou,sestávající z interpretace výběru z ca. metafor a vysvětlení jejich kulturního kontextu.
Opakovaný zápis není možný.
The aim of the seminar is to clarify the specifics of thinking and perception of the surrounding world among Mongolian nomads and to contribute thus to a better understanding of Mongolian linguistic behavior and the use of symbols and metaphors in their language. Based on knowledge of a large number of cultural specifics, students will estimate the meaning of metaphors in selected recorded conversations, learn the most common metaphorical expression in Mongolian, they compare them with Czech metaphors, they learn the different
way of communication. The topic of the seminars will be the metaphorical use of Mongolian in speech (natural symbolism, symbolism of animals, symbolism of movement), symbolism of dreams, role and interpretation of dreams among Mongolian nomads, taboo topics of conversation,
the magical world of the Mongols, etc. The seminar is concluded with an exam consisting of interpretation of a selection from ca. 200 metaphors and explanation of their cultural context.
Re-enrollment is not possible.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)
Základní studijní literatura:
Hymes, D.H., The Ethnography of Speaking. In: Antropology and Human Behavior. Washington D.C., 1962, pp. 13-53.

Lakoff, G., Johnson, M., Metaphors we live by. The University of Chicago Press, 2003.

Oberfalzerová, A., Metaphors and Nomads. Praha: Triton, 2006.

Doporučená literatura:
Bonnefoy, Y., Asian Mythologies. The University of Chicago Press, 1993.

Budil, I.T., Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha, 1995.

Cassirer, E., Filosofie symbolických forem. Praha, 1996.

Cerensodnom, D., Mongol ardyn domog ülger. Ulaanbaatar, 1989.

Eliade, M., Mýty, sny a mysteria. Praha, 1998.

Fromm, E., Mýtus, sen a rituál. Praha, 1999.

Oberfalzerová, A., Language of dreams - one of the keys to the culture of the nomads. In: Mongolica Pragensia ‘04. Praha, 2004.

Oberfalzerová, A., Nomads in the reality of dreams. In: Mongolica Pragensia ‘05, Praha 2005.

Pjatigorskij, A., Mifologičeskije razmyšlenija. Moskva, 1998.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)

1.-3. Metodologie - lingvistická antropologie, etnografie komunikace, interpretace řeči, metafory jako interdisciplinární téma, terénní výzkum a práce s rodilými mluvčími, práce s texty.

4.-7. Obraz světa mongolských nomádů, lidská ochrana před negativními silami, jazyk a systém znamení.

8.-12. Psychologie metafor spojených s přírodou (metafory vzaté ze světa lidí a zvířat, metafory přenesené z Přírody do světa lidí).

13.-16. Psychologie metafor spojených se zvířaty (metafory spojené s dobytkem, s koňmi, s divokými zvířaty, metafory přenesené ze světa zvířat do světa lidí).

17.-19. Psychologie metafor spojených s dětmi (s těhotenstvím, se smrtí a nemocemi dětí).

20.-23. Psychologie metafor spojených s dospělými (se jménem, s negativními pocity, s tělem a pohybem, se sexualitou).

24.-25. Psychologie metafor spojených se smrtí (s umíráním, s pohřbem a mrtvým).

26. Formální aspekty metaforické řeči (užívání zdvojených slov, echo slov, opakování, fonetické prostředky atd.)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK