PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mongolský jazyk I a - AMN100061
Anglický název: Mongolian Language I a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Eliška Walsh, DiS. (03.10.2014)
První stupeň praktické výuky mongolštiny. Studenti zvládnou prvních 10. Lekcí " Colloquial Mongolian - An Introductory Intensive Course" a zásobu cca 1500 slov. Základem výuky je memorování rozhovorů, krátkých textů a větných vzorců, což napodobuje osvojování si řeči v dětském věku, studenti získají základní cit pro stavbu jazyka a automaticky využívají naučené větné vzorce, což je v případě typologicky odlišného jazyka zvláště důležité. Tímto způsobem, simulujícím jazykovou praxi, se učí používat jednotlivé gramatické jevy, které jsou vysvětlovány a analyzovány v paralelním předmětu gramatiky. Velký důraz je kladen na fonetiku a písemné testy, které probíhají každou hodinu, pomáhají také zvládnutí pravopisu moderní mongolštiny. Při závěrečné zkoušce musí student být schopen porozumění a písemné reprodukce slyšeného neznámého textu odpovídající náročnosti, krátkého monologu na jedno z probraných témat a reakcí na otázky.

1.-12. 1. lekce - genitiv, dativ-lokativ jmenná věta - procvičování základních otázek a odpovědí
13.-24. 2. lekce - akuzativ, sociativ, ablativ, srovnání, základní slovesné časy, výraz "mít", vyjadřování existence, sloveso ge-
25-32. 3.lekce - imperativ, praesens perfecti párová slova, zástupná slovesa, kolektivní číslovky, používání postpozic
33-40. 4. lekce preskripriv, negace imperativních forem, posesivní sufix -aa4, enklitická zájmena, negace neurčitých zájmen, kolektivní číslovky, omezení počtu
41.-48. 5.lekce negace časových forem, converbum perfecti, slovesné fráze - tvorba "pseudosouvětí" pomocí slovesných frází
49.-56 6. lekce voluntativ, přímá řeč, "mít rád", "potřebovat", "chtít".
57.-64. 7. lekce kauzativa I.,preteritum perfecti, souběžný děj, časové souslednosti, složené slovesné výrazy s partikulemi
65.-72. 8. lekce kauzativa II., converbum conditionale, některé deverbální sufixy, další modální odstíny slovesných výrazů
73.-80. 9. lekce echoslova, preteritum perfecti, rozvité jmenné větné členy, lexikální vyjádření srovnání, objektové fráze
81.-100. 10. lekce converbum terminale, converbum abtemporale, modality pochybností, ujištění, evidencialita
100.-104 opakování
Literatura
Poslední úprava: Bc. Eliška Walsh, DiS. (03.10.2014)

Lubsangdorji, J., Vacek, J., Colloquial Mongolian - An Introductory Intensive Course. Prague: Charles University, 2004, Units 1-10.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK