PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář - AMN100043
Anglický název: Bachelor Seminar
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (30.09.2014)
Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině obecné, i na konkrétní bakalářské práce. Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé. Vznikající jednotlivé kapitoly budou studenty průběžně prezentovány a ostatními posuzovány, což současně poslouží jako příprava k obhajobě bakalářské práce. Podmínkou pro udělení zápočtu je průběžně referovat o postupu psaní práce a vést o problematice diskusi.
Literatura a jednotlivá témata sylabu budou specifikovány podle zaměření jednotlivých prací.

Předpokládaný průběh v zmimním semestru:
1.-3. Propedeutika k psaní bakalářské práce, rozvržení témat.
4.-13. Prezentace témat dipl. prací formou referátu. Následný komentář.

Předpokládaný průběh v letním semestru:
1.-10. Sestavení konečné bibliografie, vytvoření konečné verze členění práce a zpracovávání tématu.
11.-13. Prezentace vybraných problémů, týkajících se zvoleného tématu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (30.09.2014)

Odborná literatura:

Literatura k tématu diplomové práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Další studijní literatura:

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J., Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.

Eco, U., Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.

Filka, J., Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002.

Holoušková, D., Krobotová, M., Diplomové a závěrečná práce. Olomouc: UP, 2002.

Liška, V., Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrych, 2003.

Sgall, P., Panevová, J., Jak psát a nepsat česky. Praha, 2004.

Šesták, Z., Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.

 

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: <http://www.citace.com/>.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK