PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Gramaticko-lexikální cvičení založená na korpusu - AMLV00062
Anglický název: Corpus-based Exercises (Grammar and Lexicon)
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Adrian Jan Zasina, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Adrian Jan Zasina, Ph.D. (15.11.2019)
Seminář je primárně určen studentům bohemistiky pro cizince a cizincům studujícím na Univerzitě Karlově, kteří by se chtěli seznámit s možností využití jazykových korpusů ve studiu českého jazyka jako cizího. Jedná se tedy o jazykovou výuku s korpusovým přístupem. Studenti nemusejí znát základy práce s korpusem, nicméně takové znalosti budou pro ně výhodou.

Cílem semináře je obohatit slovní zásobu studentů, zlepšit jejich znalost gramatiky, a především naučit je řešit úkoly pomocí korpusu. V průběhu semestru se budeme zabývat valencí sloves a nejčastějšími kolokacemi substantiv s jinými slovními druhy, pracovat s rozhraním KonText a nástrojem AntConc, pomocí kterého si během semestru vytvoříme vlastní korpus, na jehož základě budeme analyzovat texty studentů s ohledem na nejčastější chyby.

Počet studentů v semináři je z kapacitních důvodů omezen na 10.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Adrian Jan Zasina, Ph.D. (15.11.2019)

Požadavky k zápočtu jsou následující: aktivní účast na seminářích, odevzdání tří tematických esejí, řešení domácích úkolů, zápočtový úkol.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Adrian Jan Zasina, Ph.D. (15.11.2019)

Základní:

CVRČEK, V. a kol. (2010): Mluvnice současné češtiny 1. Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum.

 

Doporučená:

JOHNS, T. (1991): Should you be persuaded: Two samples of data-driven learning materials. Classroom Concordancing: ELR Journal, 4, s. 1–16.

VALIŠOVÁ, P. (2011): Výukové materiály založené na korpusu. In F. Čermák (Ed.), Korpusová lingvistika Praha 2011. 2 Výzkum a výstavba korpusu (s. 313−323). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

ZASINA, A. J. (2018): O problémech nerodilých mluvčích s kvantitou na základě analýzy korpusových dat.  In S. Škodová & M. Hrdlička (Eds.), Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů,(s. 281-298). Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK