Frazeologie a korpus - AMLV00060
Anglický název: Phraseology and Corpus
Zajišťuje: Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 0 (10)
letní:neurčen / neurčen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. (12.05.2022)

Kurz je zaměřen na práci s korpusy češtiny v ČNK v duchu frazému „Kdo hledá, ten najde“. Seznámí účastníky se způsoby vyhledávání frazémů pomocí korpusového rozhraní KonText. Díky nově zpřístupněné anotaci frazémů
budou mít účastníci poprvé možnost pracovat s vyhledáváním kolokací a jednotlivých typů frazémů. Stejně tak je možné zjišťovat, jakými výrazy jsou frazémy uváděny, jak se překládají či v jakém typu textů se vyskytují. Součástí <br> kurzu je rovněž teoretický úvod do frazeologie a diskuse nad vybranými články.

Materiály a zadání úkolů budou rovněž k dispozici v Moodlu.

Probíraná témata:

1) základní seznámení s termíny a anotací korpusu

2) Paremiologie, paremilogické minimum sociologické a korpusové pojetí

3) Paremilogie a paremiografie

4) Teoretický úvod do frazeologie, základní vyhledávání

5) Typy frazémů: struktury a kombinace slovních druhů. Strukturní vyhledávání: binomiály

6) Variabilita frazeologie. Vyhledávání variant

7) Frazeografie, korpusy jako zdroj lexikografického popisu

8) Databáze víceslovných jednotek jako frazeografické řešení

9) Kontrastivní frazeologie.

10)Kolokabilita frazémů, monokolokabilní výrazy.

11) Aktualizace frazémů v publicistice a reklamě.

12) Závěrečný zápočtový seminář.


Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. (14.09.2020)

Podmínky zápočtu:

1) vypracování a prezentace průběžně zadávaných úkolů: diskuse k tématu na základě odborné literatury a analýzy korpusových dat.

2) písemné zpracování jednoho úkolu na základě korpusu (1 přísloví a 1 frazém)

3) absolvování testu z teoretických poznatků a korpusové anotace

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. (12.05.2022)

Literatura:
Čermák, F. (2016): Frazeologie a idiomatika: Jejich podstata a proměnlivost názorů na ně. In: ČMF 98/2., s. 199 – 217.
Klégr, Aleš (2016): Lexikální kolokace: základní přehled o vývoji pojetí. In: ČMF 98, 95-103.
Schindler, Franz. 1996. Sociolingvistické, paremiologické a paremiografické výsledky empirického výzkumu znalosti přísloví. In Slovo a slovesnost.
Šichová, Kateřina (2015): Jak frazémy dělají reklamu: Úvahy k typologii frazémů v reklamě. In: A. Adamovičová – V. Cvrček – V. Petkevič: Radost z jazyků. Praha, 138 – 173.
Další literatura bude doplňována v průběhu semináře.