PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Inkubátor projektů zaměřených na jazykovou dokumentaci - ALINV918D
Anglický název: Incubator of projects focused on language documentation
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (17.10.2017)
Seminář je prvním krokem v dlouhodobém plánu, jímž je uskutečňování projektů zaměřených na jazykovou
dokumentaci a související teoretický lingvistický výzkum na půdě FF UK. Cílem tohoto semestru je propojit
pokročilé studenty, pedagogy a výzkumníky se zájmem o jazykovou dokumentaci dosud nedostatečně popsaných
jazyků a tvůrčí činností (myšlenkovým trustem) připravit podklady pro společné projekty.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (17.10.2017)

Smyslem dlouhodobě plánovaných projektů je podpořit systematickou deskripci nedostatečně popsaných jazyků a zároveň na jejich autentických datech provádět originální výzkum testující aktuální lingvistické hypotézy. Teoretické zakotvení výzkumu spočívá vedle dokumentační lingvistiky ve funkčně-typologických a kognitivních přístupech k jazyku. Plánována je jak podpora dosavadních výzkumů na jazycích, tak započetí práce ve vytipovaných oblastech podle zaměření účastníků (s ohledem na materiální i odborné zázemí).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (17.10.2017)

aktivní účast, práce na podkladech k projektům

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (17.10.2017)

Seminář bude kombinovat dva způsoby činností: (i) semináře spojené s výkladem, v němž pozvaní výzkumníci (a potenciální účastníci připravovaných projektů) představí své dosavadní zkušenosti s jazykovou dokumentací a výzkumem a nastíní budoucí plány, (ii) společná i individuální práce účastníků na přípravě podkladů k projektům (teoretické i praktické směřování).

Seminář je koncipován jako dvouhodinový; předpokládá se průběžná práce na přípravě materiálů i mimo dobu setkání. Výstupem semináře budou podklady (základní strukturované návrhy výzkumu/výzkumů), které budou moci být prakticky využity už v nejbližší době při tvorbě konkrétních projektů na přicházející grantové výzvy. Práce během semináře je primárně zaměřena na studenty doktorských lingvistických programů a na pokročilé pregraduální studenty. Zvaní odborníci se zapojí do jednotlivých seminárních hodin jako přednášející a (především dálkově) do příprav vznikajících podkladů.

Přehled témat:
  • úvod, představení hlavních myšlenek, seznámení stálých účastníků (1 hodina)
  • možnosti provádění jazykové dokumentace a souvisejícího výzkumu (1 hodina)
  • výměna zkušeností - zvané přednášky (6-8 hodin)
  • příprava podkladů k projektům (2-4 hodiny)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK