PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Matematická lingvistika I - ALINV651M
Anglický název: Mathematical linguistics I
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ATKL00303
Vysvětlení: Další informace lze najít po kliknutí na kód předmětu, který výuku zajišťuje.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. (05.10.2012)

Úvodní seminář do matematické lingvistiky
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. (05.10.2012)

Zimní semestr

Co je matematická lingvistika (dále ML)?

vymezení základních odvětví ML:

kvantitativní lingvistika

algebraická lingvistika

vymezení dalších podoborů ML:

statistická lingvistika

formální lingvistika

aplikovaná mat. lingvistika

strojová lingvistika

vztah ML k matematice, zejména k:

informatice

matematické teorii (formálních) jazyků

algebře

matematické logice

pravděpodobnosti a statistice

vztah ML ke kybernetice a logice

kybernetika a jazyk

přirozené a umělé jazyky

algebraická lingvistika - úvod

Základy matematické teorie jazyků: teorie formálních jazyků

formální gramatiky - Chomského hierarchie a její motivace

generativní a rekognoskativní procedury

rekurzivita, rekurzívní a rekurzívně-spočetné jazyky

vztah formálních gramatik a jazyků (přirozených a umělých)

lingvisticky motivované příklady formálních gramatik a jazyků generovaných těmito gramatikami

generativní (slabá) a explikativní síla gramatik

Bezprostředně-složkové a kategoriální gramatiky

motivace a definice bezprostředně-složkových gramatik

Chomského Syntaktické struktury - jazyk vymezený generativní gramatikou

frázová a transformační gramatika, frázový ukazatel

3 stadia vývoje transformační generativní gramatiky

Závislostní gramatiky

základní charakteristika závislostních gramatik a jejich postavení v rámci teorie formálních jazyků

graf reprezentace věty - stromová struktura

slovosled

projektivní a neprojektivní konstrukce

koordinace

srovnání bezprostředně-složkových a závislostních gramatik

Úvod do teorie automatů

automaticky jako matematické struktury (zařízení)

typy automatů z hlediska slabé (generativní) síly a jejich vztah k formálním gramatikám:

konečné automaty

zásobníkové automaty

lineárně ohraničené automaty

Turingovy stroje

automaty jakožto akceptory a generátory

příklady jazyků zpracovávaných určitými typy automatů

Syntaktická a lexikální analýza a syntéza, morfologie

generace a průchod řetězu konečněstavovým automatem

generace řetězu a průchod zásobníkovým automatem

strojový překlad a adekvátnost typů gramatik pro analýzu a syntézu přirozených jazyků

Letní semestr

Funkční generativní popis jazyka (FGP)

globální charakteristika FGP

rovina jazykového systému, FGP jako soustava rovin

vztah reprezentace

vztah formy a funkce

Rovina jazykového významu ve FGP

rozlišení jazykového významu a mimojazykového obsahu věty

rozlišení hloubkové a povrchové struktury věty

charakteristika roviny jazykového významu z hlediska lingvistické teorie:

syntaktická struktura jazykového významu

aktuální členění větné

hloubkový slovosled

generativní složka FGP

matematický aparát generativní složky

bezprostředně-složkový model

závislostní gramatika

zásobníková závislostní gramatika

Hlavní problémy formálního popisu větné struktury

počítačový korpus elektronických textů

programové nástroje pro zpracování korpusu

elektronické slovníky a databáze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK