PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyziologická fonetika - ALINV601B
Anglický název: Physiological Phonetics
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: APH200035
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Záměnnost : ALF400009
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (04.12.2019)
Předmět studenty uvádí do artikulační fonetiky. Anatomický a fyziologický popis respiračního, fonačního a artikulačního ústrojí je doplněn i představením zvukového systému češtiny a procesů, k nimž dochází v souvislé řeči. Výklad je doprovázen praktickými cvičeními zaměřenými na výslovnostní dovednosti (vokalická a konsonantická artikulace, fonační modifikace apod.).<br>
<br>
U předmětu není povolena možnost opakovaného zápisu.
Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude vypsán pouze jeden zkušební termín.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (08.05.2018)

Odborná literatura:

Skarnitzl, R., Šturm, P. a Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum.

Gick, B., Wilson, I. a Derrick, D. (2013). Articulatory Phonetics. Oxford: Wiley-Blackwell.

Ladefoged, P. & Maddieson, I. (1996). The Sounds of the World’s Languages. Oxford: Blackwell.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (08.05.2018)

Požadavky k atestaci:

70% docházka a aktivní účast

Zkouška složená z písemného testu a z ústní části zaměřené na výslovnostní dovednosti

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (08.05.2018)

Hlavní tematické okruhy:
1) Proces řečové komunikace. Základy neurolingvistiky.
2) Respirační ústrojí a funkce dýchání při řeči.
3) Anatomie a funkce hrtanu, základní nastavení hlasivek. Princip a typy fonace.
4) Artikulační ústrojí - mluvidla a nadhrtanové dutiny. Limity artikulace.
5) Podstata vokalické a konsonantické artikulace. Systém vokálů a konsonantů v češtině, artikulační 
variabilita.
6) Procesy ve spojité řeči, modifikace a deformace při výslovnosti hlásek.
7) Tvoření nepulmonických hlásek.
8) Stavba a fungování sluchového ústrojí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK