PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Rozšířený seminář k úvodu do lingvistiky - ALINUVOD3
Anglický název: Extended Introductory Linguistics Seminar
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 30 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2726
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mirjam Friedová, Ph.D.
Mgr. Michal Láznička
Vyučující: Mgr. Michal Láznička
Neslučitelnost : ABO500111, ACC500002, AFR110010, ASP300057, ASZRS0006, AUC500111
Záměnnost : ABO500111, ACC500002, AFR110010, ALINP104B, ALINUVOD2, ASP300057, ASZRS0006, AUC500111
Je neslučitelnost pro: ALINUVOD2
Je záměnnost pro: ALINUVOD2
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KRIVJ1AF (30.09.2012)

Předmět může být opakované zapsán podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KRIVJ1AF (12.02.2015)

 • Pravidelně a aktivně se účastnit semináře (nejvýše tři absence za semestr).

 • Včasné odevzdání 8 vypracovaných domácích úkolů přes moodle vždy do přesně stanoveného termínu (pokud není některý z úkolů včas odevzdán, určí vyučující doplňující atestaci).
Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (12.02.2015)

Předmět existuje ve dvou částečně odlišných variantách (I a II):

I. Praktický seminář, který je určen studentům, kteří mají ve studijním plánu zároveň přednášku ALINUVOD1 Úvod do lingvistiky. Studenti v semináři získají analytické dovednosti nutné k řešení základních lingvistických problémů v hlavních jazykovědných disciplínách. Náplní je především pravidelná samostatná práce s jazykovým materiálem a upevňování znalostí získaných v přednášce.

Tematické okruhy:

 • Lexikální sémantika (analýza významu slov), teorie znaku
 • Morfologická analýza
 • Fonetická analýza
 • Fonologická analýza
 • Funkční syntax (valence)
 • Formální syntax (složková analýza)
 • Pragmatika (vyjadřování zdvořilosti)
 • Jazyk a společnost (společenské rozdíly v užívání jazyka)
 • Jazyková evoluce (jazykové rodiny)
 • Jazykové změny
 • Osvojování jazyka 

II. Seminář, který je určen nmgr. studentům ÚČJTK. Kurz je koncipován jako praktický seminář prohlubující pohled na jazykové otázky a rozvíjející analytické dovednosti studentů z obecnější lingvistické perspektivy.

Tematické okruhy:

 • Sémiotika a základní rysy jazyka
 • Metodologické otázky lingvistiky: co je lingvistika?
 • Terminologie a způsoby vyjadřování v lingvistice
 • Sémantická analýza
 • Fonologická analýza
 • Morfologická analýza
 • Morfosyntaktická analýza
 • Podstata syntaxe
 • Rekurzivnost v jazyce
 • Pragmatika
 • Jazykové změny
 • Osvojování jazyka
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: KRIVJ1AF (26.06.2012)

Předpokladem k zapsání tohoto semináře je souběžné zapsání přednášky ALINUVOD1 Úvod do lingvistiky nebo její absolvování v předchozím semestru. - Neplatí pro magisterské studenty ÚČJTK.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK