Jazyk a kognice - ALINP114B
Anglický název: Language and cognition
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (22)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
Vyučující: Bc. Petra Čechová
Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ALINP116B
Je záměnnost pro: ALINUVOD1
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.08.2021)
Obecný úvod do studia podstaty jazyka, koncipovaný z hlediska základní kontroverze moderní jazykovědy: jazyk jako typ mentálního a společenského chování a specifická manifestace našeho kognitivního vybavení, nebo jako autonomní kognitivní systém nezávislý na našich komunikačních potřebách. Studenti se seznámí se základní lingvistickou terminologií v hlavních jazykovědných disciplínách, s typem problémů a otázek, které si lingvisté kladou, a získají potřebný přehled o širších souvislostech mezi jazykovým systémem, společenskou komunikační praxí, lidskou kognicí a fungováním mozku. Struktura předmětu povede studenty k tomu, aby se naučili samostatně přemýšlet o tom, co znamená, že člověk "umí" svůj rodný jazyk, a jak takovou znalost můžeme vysvětlit.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (26.09.2021)

Aktivní účast na seminářích, pravidelná četba povinné literatury. Součástí atestace a celkové známky je také včasné vypracování a odevzdání pravidelných domácích cvičení, která průběžně ověřují jednak pozorumění uložené četbě a jednak schopnost aplikovat analytické dovednosti na konkrétním jazykovém materiálu. Předmět je zakončen písemnou zkouškou. Další podrobnosti k podmínkám zakončení předmětu budou k nalezení v Moodlu, kde bude kurz zpřístupněn v prvním týdnu semestru. Dolní hranice pro získání atestace je 70%.

Tento kurz je pro studenty lingvistiky povinný a je třeba ho absolvovat (tj. získat atestaci) v zimním semestru prvního ročníku, protože další kurz, který je závazně povinný pro první ročník (Úvod do lingvistické analýzy), na něj navazuje a závazně předpokládá jeho splnění.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.08.2021)

Literatura (poskytována v průběhu semestru):

Burling, Robbins. 1992. Patterns of language: structure, variation, change. Vybrané kapitoly.
Yule, George. 2010. Study of language. Cambridge: CUP. Vybrané kapitoly.

Kuhl, Patricia K. 2004. Early language acquisition: Cracking the speech code. Nature Reviews Neuroscience, 5, 831-843.
Overstreet, Maryann. 2005. And stuff und so: Investigating pragmatic expressions in English and German. Journal of Pragmatics 37.11, 1845-1864. 
Rosch, Eleanor. 1977. Classification of real-world objects: Origins and representations in cognition. Thinking: Readings in cognitive science, 212-222.

 

Další (nepovinná) četba:

Chafe, Wallace. 1997. The Interplay of Syntax and Prosody in the Expression of Thoughts. In: Proceedings of the Twenty-Third Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society: General Session and Parasession on Kay, Paul, B. Berlin, L. Maffi & W. Merrifield. 1997. "Color naming across languages." In C. L. Hardin & L. Maffi (eds.), Color categories in thought and language. Cambridge.
Lakoff, George. 1986. "Classifiers as a reflection of mind." In Colette Craig (ed.), Noun Classes and Categorization, 13-53. John Benjamins.
Levinson, Stephen C. 1997. "From outer to inner space: linguistic categories and non-linguistic thinking." In Jan Nuyts & Eric Pederson (eds.), Language and conceptualization, 13-45. Cambridge University Press.
Rosch, Eleanor. 1978. "Principles of categorization." In E. Rosch & B. B. Lloyd (eds.), Cognition and categorization, 27-48. Lawrence Erlbaum Associates.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mirjam Friedová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (13.08.2021)
Výuka bude probíhat prezenčně. V krajním případě může být přesunuta do online prostředí - podle epidemilogické situace a pokynů vedení fakulty.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (22.09.2022)

Témata přednášek v ZS 2022:

  • jazyk jako komunikační systém a jeho specifika
  • jazyk jako systém znaků; obecná klasifikace znaků
  • lingvistika jako disciplína a její vnitřní členění
  • základní rámce uvažování o jazyce - strukturalistické a funkcionalistické přístupy
  • roviny jazykové analýzy
  • morfologie a základní analytické koncepty
  • stavba věty z hlediska složkové a valenční syntaxe
  • jazykový význam a jeho interakce s kontextem
  • jazyk v mysli a mozku - osvojování, zpracování jazyka a jazykové poruchy

Podrobnější sylabus včetně seznamu literatury a týdenního rozvržení témat a četby bude studentům k dispozici na Moodlu.