PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy fonetiky a fonologie - ALINP103B
Anglický název: Fundamentals of phonetics and phonology
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2738
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: ALINV607B
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D. (28.09.2012)
Kurz seznamuje se základními hledisky fonetického zkoumání (produkčním, akustickým, percepčním, fonologickým) a představuje stěžejní termíny a témata oboru. Důraz je kladen na důkladné osvojení nástrojů potřebných pro foneticko-lingvistický výzkum, jako je schopnost artikulační klasifikace a poslechové analýzy hlásek (v rozsahu tabulky IPA), jejich zaznamenání mezinárodní transkripcí, a zejména porozumění principům, které motivují univerzální rysy zvukové struktury jazyků. Základní, synchronní hledisko bude podle možností rozšiřováno o diachronní rozměr a materiál češtiny důsledně konfrontován s příklady z jiných jazyků.
Literatura
Poslední úprava: KRIVJ1AF (26.09.2012)

Vybrané části z publikací:
Clark, J. - Yallop,C. (1990). An introduction to Phonetics and Phonology, Oxford: Blackwell.
Palková, Z. (1994). Fonetika a fonologie češtiny, Praha: Karolinum (2. vyd. 1997).
Ptáček, M (1993). Úvod do fonetické akustiky. Praha: Karolinum.
Johnson, K. (2003). Acoustic and Auditory Phonetics. Oxford: Blackwell.
Levelt, W. J. M. (1989). Speaking. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Handel, S. (1989). Listening. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Ladefoged, P. a Maddieson, I. (1996). The sounds of the World´s Languages. Oxford: Blackwell.
Pisoni, D. B. a Remez, R. E. (Eds.), (2005). The Handbook of Speech Perception. Oxford: Blackwell.
Kenstowicz, M. (1994). Phonology in generative grammar, Oxford: Blackwell.
Gussenhoven, C.& Jacobs,H.(2005). Understanding phonology. London: Hodder Arnold.
Hirst, D. and A. di Cristo (Eds.) (1995). Intonation systems, Cambridge: Cambridge University Press.
Ladd, D. Robert (1996). Intonational phonology. Cambridge: Cambridge University Press.
Gussenhoven, C. (2004). The Phonology of Tone and Intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
Sun-Ah Jun (Ed.) (2005). Prosodic Typology. Oxford: Oxford University Press.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D. (28.09.2012)

Tematické okruhy:

1. Srovnání zvukové a psané varianty jazyka; fonetická transkripce, IPA

2. Hlediska zkoumání zvukové stránky jazyka: produkční, akustické, percepční, fonologické 

3. Produkce řeči: stavba a činnost artikulačních orgánů

4. Artikulace vokálů: vokalická variabilita a vokalické systémy jazyků světa

5. Artikulace konsonantů: konsonantická variabilita v jazycích světa

6. Typologie foneticko-fonologických procesů v souvislé řeči; příklady z jazyků světa      

7. Akustické vlastnosti vokálů a konsonantů

8. Základní fonologické termíny a směry, zásady vymezení fonému a alofonů na příkladech z jazyků světa

9. Komparace fonologických systémů, akomodace na domácí fonologii při přejímání slov

10. Samohláskové a souhláskové distinktivní rysy, hierarchizace rysů, příklady z jazyků světa

11. Struktura slabiky, vlastnosti a fonotaktika segmentů v rámci slabiky, mora

12. Intonace - melodie řeči, funkce v hierarchii řečových jednotek

13. Běžné redukční procesy ve spontánní řeči (se základem v češtině)

14. Běžné hláskové změny ve vývoji jazyků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK