PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lexikologie korejského jazyka - AKO100064
Anglický název: Lexicology of the Korean Language
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vladislava Mazaná
Vyučující: Mgr. Vladislava Mazaná
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (15.06.2010)
Dvousemestrový kurs navazuje na přednášky Gramatika korejštiny (1. roč.) a Gramatický systém korejštiny (2. roč.). Cílem přednášky je uvést studenty hlouběji do problematiky korejské slovní zásoby, její klasifikace, způsobů odvozování podle druhů slov aj. Zvláštní pozornost je věnována též lexikálním odlišnostem současné korejštiny na Severu a Jihu Koreje (divergence v důsledku nekoordinovaného hnutí purifikace) aj. Výklad o korejské slovní zásobě je zaměřen rovněž na prohloubení poznatků z obecné lingvistiky, na srovnání s lexikologií českého jazyka a osvojení si základní korejské terminologie v dané oblasti.

Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (15.06.2010)
Povinná literatura:
  • Pucek, V.: Lexikologie korejštiny. Karolinum, Praha 1997.

Doporučená literatura:

  • Čermák, František: Jazyk a jazykověda (Přehled). Pražská imaginace, Praha 1993.
  • Hauser, Přemysl: Nauka o slovní zásobě. SPN, Praha 1980.
  • Pucek, V.: Úvod do studia koreanistiky (Část filologická). SPN, Praha 1982 (vybrané partie).
  • The Korean Language. Ed. by the Korean National Commission for UNESCO, Si-sa-yong-o-sa Publishers, USA 1983
  • Pucek, V.: Někotoryje novyje tendencii v jazykovoj politike Korejskoj marodno- demokratičeskoj respubliky. In: Studia Orientalia Pragensia XIV., UK Praha 1985, str. 62-95.
  • - Kim Kwang-hä: Kug? ?hüron käs?l. Čipmundang, Soul 1993.
  • - Kug? ?hüron. Kjow?n jong). Pchjongjang 1973.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vladislava Mazaná (22.10.2017)

ZS:

1. Úvod do lexikologie korejštiny

2. Základní slovní fond korejského jazyka

3. Vrstvy slovní zásoby

4. Vývoj korejské slovní zásoby

 

* Hlavní tematické okruhy

1. Tvoření a odvozování slov - typy kompozit
2. Odvozování slov pomocí předpon (prefixace)
- hlavní prefixy korejského původu u jmen;
- hlavní prefixy sinokorejského původu u jmen;
- hlavní prefixy slovesné.
3. Odvozování substantiv pomocí sufixů korejských a sinokorejských.
3. Tvoření slov s citovým zabarvením (deminutiva, augmentativa).
4. Tvoření vlastních jmen místních a osobních.
5. Odvozování jiných slovních druhů od slovesného kmene (slovesného základu).
6. Tvoření slov alternací hlásek.
7. Víceslovná pojmenování (sousloví, frazeologie, idiomy, přísloví)

Vedle teoretického výkladu bude část hodin věnována četbě lehčích textů, především praktické aplikaci teoretického výkladu při lexikologické analýze textů. Podmínkou atestace (ústní zkouška) je rovněž domácí samostatný písemný překlad zadaného lehčího textu. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK