PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Gramatika korejského jazyka I - AKO100051
Anglický název: Grammar of the Korean Language I
Zajišťuje: Ústav Dálného východu (21-UDV)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (18)
letní:neomezen / neurčen (18)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AKO100055
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Gramatika_1_Studenti.pdf PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)
Náplní přednášky je popis gramatického systému korejštiny jako cizího jazyka v částečné komparaci s češtinou. S ohledem na kontrastivní přístup je výklad členěn podle slovních druhů. Cílem přednášky je poskytnout zevrubný popis gramatického systému korejštiny jako cizího jazyka. I když je v první fázi zčásti aplikován kontrastivní přístup, je výklad založen především na systemizaci korejské gramatiky podle Národního ústavu pro jazyk korejský, jak se objevuje ve standardní Mluvnici korejštiny pro cizince z roku 2005. Přednáška doplňuje kurzy praktické korejštiny v tom smyslu, že uspořádává jazykové jevy, se kterými jsou studenti průběžně konfrontováni, do přehlednějšího celku založeného na tradičních slovnědruhových kategoriích. Probírané jevy jsou dokladovány na konkrétním jazykovém materiálu.


Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (06.12.2013)

Im, H. B. (2005): Korean Grammar for International Learners - Workbook, Soul

Im, H. B. (ed.) (1988): Korean Grammar for International Learners. I,II. Soul

Kuklip kukowon (2005): Hankuko munpop 1,2

Lee, H.B. (1989): Korean Grammar. Oxford.

Pucek, V. (2005): Gramatika korejského jazyka, Karolinum, Praha

Yeon, J.H., Brown, L. (2011): Korean, A Comprehensive Grammar, Routledge

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

Atestace na zápočet je prováděna formou písemného testu. Zkouška sestává z písemné a ústní části.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

1. Obecný úvod - specifika gramatického popisu cizího jazyka
2. Charakteristické morfosyntaktické rysy korejštiny ve srovnání s češtinou
3. Základní funkční jednotky gramatického popisu a jejich klasifikace
4. Jmenné výrazy, rozdělení a funkce
5. Postpozice
6. Neúplná substantiva, dělení a příklady
7. Numerativy a systém osobních zájmen
8. Zájmena tázací a neurčitá
9. Systém korejských a sinokorejských číslovek
10. Jmenné partikule - druhy a funkce
11. Vyjadřování strukturních pádů
12. Adverbiální pády; kombinace pádových sufixů
13. Nesklonná adjektiva a adverbia

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK