PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Epičnost mezi bohy a lidmi: epos a jeho proměny (seminář) - AKM500157
Anglický název: The epic amongst gods and people: The epos and its metamorphoses
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AKM500136
Garant: Mgr. Zuzana Špicová, Ph.D.
Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
PhDr. Tomáš Vučka
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: VUCKT2AF (19.09.2013)
Úvod do dějin římské literatury.

Anotace: Seminář se zaměří na klíčové kulturní, umělecké, filosofické a spirituální proměny, pohyby a proudy od zrodu římské literatury až po období pozdní římské antiky, po období nastupujícího a své postavení výrazně upevňujícího křesťanství. Cílem semináře je přehledově a v základních obrysech seznámit s vývojem římského písemnictví, římské literatury na základě četby vybraných textů, reprezentujících určité období a specifické proměny kulturního prostoru. Okrajově se seminář také zaměří na souvislosti římské kultury s kulturou a tradicí judaistickou, raně křesťanskou a v závěru i na napětí mezi západní a východní částí římského impéria.
Literatura
Poslední úprava: VUCKT2AF (19.09.2013)

Primární doporučená literatura:

Apuleius: Zlatý osel. Praha, Svoboda 1974.

Bible Svatá (Genesis, Evangelium sv. Jana, Evangelium sv. Lukáše, Epištola sv. Pavla k Římanům, První epištola sv. Pavla k Korintským, Zjevení sv. Jana - vybrané pasáže z jednotlivých biblických textů). Dop. ekumenický překlad, ale možno i kraličku.

Caesar: Zápisky o válce galské (vybrané pasáže). Praha, SNKLU 1964.

Cato: O zemědělství (vybrané pasáže). Praha, SNPL 1959.

Catullus: Zhořklé polibky. Praha, Československý spisovatel 1980.

Cicero: Tuskulské hovory. Praha, Svoboda 1976.

Horatius: De arte poetica / O umění básnickém. Praha, Academia 2002.

Iuvenalis: Satiry (vybrané pasáže). Praha, Svoboda 1972.

Lucanus: Farsalské pole. Praha, Svoboda 1976.

Lucretius: O přírodě (vybrané kapitoly). Praha, Svoboda 1971.

Ovidius: Proměny (vybrané pasáže). Praha, Svoboda 1974.

Petronius: Satirikon. Praha, Svoboda 1971.

Plautus: Pseudolus. Kladno, J. Šnajdr 1946.

Quintilianus: Základy rétoriky. Praha, Odeon 1985.

Seneka: O duševním klidu. Praha, Odeon 1999.

Suetonius: Životopisy dvanácti císařů (vybrané pasáže). Praha, Svoboda 1974.

Terentius: Kleštěnec. Praha, Odeon 1969.

Tertullianus: O hrách. Praha, Oikúmené 2004.

Vergilius: Aeneis (kniha I-VI). Praha, Svoboda 1970.

Vergilius: Zpěvy pastýřské. Praha / Litomyšl, Paseka 2004.

 

Sekundární doporučená literatura:

G. B. Conte: Dějiny římské literatury. Praha, KLP 2008.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: VUCKT2AF (19.09.2013)

Podmínky atestace (zápočet): Aktivní účast na semináři, příprava na seminář (četba předepsané literatury) a úspěšné absolvování zápočtového testu.

Sylabus
Poslední úprava: VUCKT2AF (19.09.2013)

Tématické okruhy:

1)      Řím a řecká tradice. Hledání kořenů, konstituování klíčových předpokladů a východisek římské kultury.

2)      Starořímský proud - zrození římského ideálu: Cato Censorius.

3)      Mladořímská moderna (neotérikové): Catullus.

4)      Římský epikureismus a euhemerismus: Lucretius.

5)      Vrcholné období římské prózy a rétoriky: Cicero, Caesar, Sallustius.

6)      Zlatý věk římské poezie: Vergilius, Horatius, Ovidius.

7)      Stříbrný věk římské literatury: Seneca, Lucanus, Petronius, Iuvenalis

8)      Pozdní Řím: Quintilianus, Suetonius, Apuleius.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK