PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Mýtus, kult a posvátný text - AKM500009
Anglický název: Myth, cult and sacred text
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (21.09.2013)

Smyslem semináře je zasazení mýtu do literárního diskurzu, ovšem nikoli z hlediska žánrového, ale narativního. Pokusíme se zodpovědět otázku, zda se mýtus jako prapůvodní forma vyprávění, jež vytváří i specifického hrdinu, vypravěče i časoprostor, objevuje i v moderní literatuře - ať již jako variace, či autorský mýtus. Dalším sledovaným aspektem bude posvátno, vztah textu a rituálu; poetika posvátných, kultických textů a možnosti jejich čtení.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (03.10.2011)

Epos o Gilgamešovi

Homér: Ilias, Odysseia

Špaletová, Rittstein: Proč je noc černá  (vybrané kapitoly)

Ovidius: Proměny, Sofokles: Král Oidipus

Orfeův sestup do podsvětí. Výbor z orfických textů. Pavel Mervart, 2011

Příběhy z talmudu. Praha, Portál 1999

Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, jak ji roku 5362/1602 vydal v Basileji Jaakov bar Avraham. Plzeň, Jinřich Vacek 2005

Rabi Rami Shapiro: Chasidské povídky. Praha, Volvox Globator 2004

Příběhy Rabi Nachmana. Praha, Argo 2005

Martin Buber: Chasidská vyprávění. Praha, Kalich 2002

Pirkej avot. Praha, Sefer 1994

Píseň o perle

Legenda Aurea

Kniha proměn / I-ťing. Lásenice: Maxima, 2001.

 

 

 

 

Odborná literatura:

ALTER, Robert: The Art Of  Biblical Narrative

ASSMANN, Jan: Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor, 2001.

BALABÁN, M.: Hebrejské člověkosloví

BARTHES,R.: Mytologie. Praha, Dokořán 2004.

BOUZEK, Jan,  a KRATOCHVÍL,  Zdeněk. Řeč umění a archaické filosofie. Praha: Herrmann & synově, 1995.

BORGES, J.L.: Sedem večerov.Bratislava, Kalligram 2001

BUDIL, I.T.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha, Triton 1995

CASIRER E: Filosofie symbolických forem II. Mýtické myšlení.Praha 1996

DUMÉZIL, Georges. Mýty a bohové Indoevropanů. Praha: OIKOYMENH, 1997.
DUMÉZIL, Georges. Mýtus a epos, 2 sv.. Praha: OIKOYMENH, 2001 a 2005.

ELIADE, M: Mýtus věčného návratu.Praha, OIKOYMENH 1993.

ELIADE, M: Posvátné a profánní. .Praha, OIKOYMENH 1993.

FLORENSKIJ, PAVEL ALEXANDROVIČ: Ikonostas. Brno, L.Marek  2000.

FRYE, N.: Velký kód (Bible a literatura).Brno, Host 2000.

GEERTZ, Cliford: Interpretace kultur. Praha: Slon, 2000.

FUENTES, Carlos: Pohřbené zrcadlo. Praha:Mladá fronta, 2003.

LEVI-STRAUSS,C.: Myšlení přírodních národů. Praha, Dauphin 1996.

Mýtus, logos, ed. Petr Rezek. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1991.

MACURA, V.: Šťastný věk. Symboly, emblémy, mýty 1984-1989. Praha, Pražská imaginace 1992.

MELETINSKIJ, J.M.: Poetika mýtu.Praha, Odeon 1989.

NEUBAUER, Z. : Mythos.In: Prostor 15/1991.

ONG, W.: Technologizace slova. Praha, Karolinum, 2006.

OTTO, R.: Posvátno. Praha, Vyšehrad 1998.

PUHVELl, J. : Srovnávací mytologie. Praha 1997.

RICOEUR, P.: Čas a vyprávění. Praha, OIKOYMENH 2000.

RICOEUR, P.: Život, pravda, symbol. Praha, OIKOYMENH 1993 .

ROYT, Jan: Obraz a kult v Čechách v 17. a 18. století.Praha: Karolinum, 1999.

SELLIER, P.: Co je literární mýtus? In: Znak, struktura, vyprávění. Brno, Host 2002.

SCHOLES,R.-KELLOGG, R.: Povaha vyprávění. Brno, Host 2002.

ŠLAPETOVÁ, Barbora, RITTSTEIN, Lukáš: Proč je noc černá. Praha: Kant, 2004.

WEINREB, F.: Symbolika biblického jazyka

UMĚNÍ, SAKRÁLNO, KÝČ:             Souvislosti 1994/2

Posvátný obraz a zobrazení posvátného.Sborník z kolokvia pořádaného Českou křesťanskou akademií a Ústavem filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dne 16. dubna 1994 v pražském Emauzském klášteře. Praha 1995

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (12.09.2011)

Aktivní účast v semináři a referát nebo závěrečná esej v rozsahu 6-8 stran (příprava na seminář a četba zadaných textů jsou samozřejmost)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (21.09.2016)

Tematické okruhy:

1)      Mýtus v kontextu religionistickém, filosofickém a kulturně antropologickém, základní pojmy (mýtus, mytologie,mýtizace, archetyp, …)

2)      Mýtus v literárním kontextu (vztah mýtus-epos-pohádka, mýtický hrdina, vypravěč a časoprostor) 

3)      Autorský mýtus, román-mýtus

4)      Mýtická či mytologická narativita ideologické literatury (budovatelský román)

5)      Mýtizace obrazu a postavy v masové kultuře (comics, kultovní postava)

6)      Vztah mýtu a rituálu

7)      Problém kánonu

8)      Kult - kultické čtení

9)      Kulturní typologie vyprávění (židovské vyprávění, orientální…)

10)  Kultura a paměť, vzpomínkové figury

11)  Orální x sripturální vyprávění

 

 

10/10

Neubauer, Z.: Mythus. In: Prostor 15/1991, s. 39-57

ELIADE, M: Mýtus věčného návratu.Praha, OIKOYMENH 1993.

LEVI-STRAUSS,C.: Myšlení přírodních národů. Praha, Dauphin 1996, kap. Věda konkrétního

 

17/10

ONG, W.: Technologizace slova. Praha, Karolinum, 2006, kap.1, 3, 4

ŠLAPETOVÁ, Barbora, RITTSTEIN, Lukáš: Proč je noc černá. Praha: Kant, 2004.

 

24/10

Epos o Gilgamešovi

(Homer: Odysseia)

 

31/10

Sestup Ištar do podsvětí

Sestup Inanny do podsvětí

Orfeův sestup do podstvětí (In: Ovidius: Proměny + Výbor z orfických textů. Praha, Pavel Mervart, 2011.)

 

7/11

Apollonius Rhodský: Argonautica

ASSMANN, Jan: Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor, 2001. kap. Řecko a ukázněné myšlení

 

14/11

starozákonní apokryfy

Tóra (Genesis + Exodus)

Apokryfní - kniha Henoch, Umučení a Mučednictví a vidění Izajášovo (In. Knihy tajemství a moudrosti I., II.. Praha: Vyšehrad 1995, 1998)

 

21/11

běhy z talmudu. Praha, Portál 1999

Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, jak ji roku 5362/1602 vydal v Basileji Jaakov bar Avraham. Plzeň, Jinřich Vacek 2005

Rabi Rami Shapiro: Chasidské povídky. Praha, Volvox Globator 2004

Příběhy Rabi Nachmana. Praha, Argo 2005

Martin Buber: Chasidská vyprávění. Praha, Kalich 2002

Pirkej avot. Praha, Sefer 1994

 

28/11

Novozákonní apokryfy + křesťanská gnóze

Píseň o Perle

Zjevní Petrovo, Druhá kniha Sibylliných věšteb, První zjevení Janovo (In: Proroctví a apokalypsy. Novozákonní apokryfy III. Praha: Vyšehrad, 2007)

WEINREB, F.: Symbolika biblického jazyka

 

5/12

orientální tradice (Korán+ Příběhy tisíce a jedné noci) + nebo "ideologické mýty"

 

12/12

Salman Rushdie: Děti půlnoci


Michel Tournier: Král duchů

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK