PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Specializace III: Baroko a jeho návraty v moderní světové literatuře - AKM400722
Anglický název: The Baroque Era and Its Re-Appearance in Modern International Literature
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AKM500096
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (27.02.2012)

BAROKO A JEHO NÁVRATY V MODERNÍ LITERATUŘE

Vyučuje: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

Forma: volitelný (základní) seminář, 2 hod. týdně, 1 sem.

Požadavky pro získání atestace:

pro udělení zápočtu aktivní práce v semináři, vypracování a přednesení diskusního příspěvku, průběžná četba zadaných textů; ke zkoušce esej v rozsahu 10 normostran

Charakteristika kurzu:

Podle Wendelina Schmidt-Denglera, rakouského literárního vědce, je jedním z klíčových jednotících prvků rakouské (a středoevropské) literatury její "barokovost". Lze v tomto ohledu do středoevropské literatury zahrnout i literaturu českou? Seminář by měl poukázat na význam barokní tradice pro středoevropskou kulturu a odhalit v diverzitě národních literatur universálně sdílené stereotypy baroka. Na konkrétních příkladech bude představen princip barokního Gesamtkunstwerku a též pluralita identit (regionálních, stavovských aj.) jež bylo takto inscenované konfesijní společenství schopno integrovat. Vybrané emblémy, concetta a toposy budou představeny v diverzitě jednotlivých variant středoevropského baroka, obdobně charakteristické žánry barokní literatury (legendy, exempla, homilie aj.). Kurz se pokusí přiblížit specifický charakter recepce barokního umění (čtení tělem, skrze krajinu, v návaznosti na lidovou kulturu). Obdobně v diachronním smyslu osvětlí proměny recepce barokního umění z perspektivy národních kultur 19. a 20. století (Hofmannstahl, Wendelin Schmidt-Dengler).  Jedním z klíčových témat bude také sledování "barokních strategií" vyprávění v současné literatuře.

 

Hlavní tematické okruhy:

 

1)  apokalyptická a démonická obraznost barokního umění (N. Frye), barokní emblematika a symbolika

2) specifikum českého baroka, české baroko a tradice lidového vyprávění, elitní a lidové aspekty barokní kultury ve vzájemné konfrontaci

 

3)      lidové vyprávění - "krváky" a  "rakvárny" v meziválečné české próze

4) mezi barokní a romantickou obrazností, surrealistické probuzení z barokního snu

 

5)   barokní témata, obraznost a žánry v české próze 1.pol. 20. stol  , návrat barokního "ladění" v české poezii 1.pol. 20.stol

 

6) symbolická topografie v krajině a umění

 

7) středoevropské souvislosti - Rilke, Trakl, Bernhard, Bachmannová, Roth, Jančar, Esterázy

8) barokní strategie v postmoderní literatuře (magický realismus)

28/2

Poezie evropského baroka

 

7/3

Próza evropského baroka - ukázky z textů (Dobrodružný Simplicius Simplicissimus, Kniha stesku, Věčný pekelný žalář, O Solomonii posedlé)

 

14/3

České baroko v exkluzivní i lidové podobě - homiletika, exempla, krváky, tance smrti

Bridel: Co Bůh? Člověk?

SLÁDEK, Miloš. Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy. Jinočany: H&H, 1995 .

SLÁDEK, Miloš. Vítr jest život člověka, aneb, Život a smrt v české barokní próze. Jinočany: H&H, 2000

 

Základní literatura

 

ČERNÝ, Václav. Kéž hoří popel můj : z poezie evropského baroka / [uspořádal, doslov a poznámky o autorech napsal Václav Černý]. Praha : Mladá fronta, 1967.

CO JSEM MY LIDÉ ZAČ. Německá barokní poezie. Praha, BBart, 2001

GRIMMELSHAUSEN, H.J.CH.:Dobrodružný Simplicius Simplicissimus

RIBEIRO, B: Kniha stesku

BUNYAN: J.: Poutníkova cesta z tohoto světa do světa budoucího

BRIDEL, B.: Co Bůh? Člověk

Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického

MÁCHA, K.H.: Máj, Pouť krkonošská

Pouť krkonošská, Máj, Ani labuť ani Lůna: sborník k stému výročí smrti Karla Hynka Máchy / [redigoval Vítězslav Nezval])

VÁCHAL, J.: Krvavý román

VANČURA, V.: Markéta Lazarová

DEML, J: Tanec smrti, Hrad smrti

DURYCH, J.: Bloudění, Boží duha

Poezie: Bohuslav Reynek, Jan Zahradníček, Jiří Orten, Vladimír Holan, František Halas, Karel Šiktanc

JANČAR: Kateřina, Jezuita a páv

MÁRGUÉZ: Sto roků samoty

BERNHARD, T.: Amras

ESTERHÁZY, P.: Harmonia caelestis

BACHMANNOVÁ,I.: Malina

DARVASI, László: Legenda o kejklířích se slzami

MILOSZ: Údolí Issy

 

ČERNÝ, Václav. Až do předsíně nebes : čtrnáct studií o baroku našem i cizím. Praha : Mladá fronta: Arkýř, 1996.

KALISTA, Zdeněk. České baroko. Studie, texty, poznámky. Praha 1941.

KALISTA, Zdeněk. Tvář baroka : Poznámky, které zabloudily na okraj života, skicář problémů a odpovědí. Praha : SPN, 1992.

ROTREKL, Zdeněk. Barokní fenomén v současnosti. Praha: Torst 1995.

SLÁDEK, Miloš. Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy. Jinočany: H&H, 1995 .

SLÁDEK, Miloš. Vítr jest život člověka, aneb, Život a smrt v české barokní próze. Jinočany: H&H, 2000.

KRATOCHVÍL, Antonín.Oheň baroka : Kavalíři Páně, mystici a asketové v české barokní literatuře. Mnichov : Kruh přátel českého baroka, 1984.

VAŠICA, Josef. České literární baroko. Vyšehrad, Praha 1938, reprint Brno: Atlantis 1995.

Povrch, skrytost, ambivalence

VOJVODÍK, Josef: Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. Praha: Argo, 2008.

VLNAS, Vít (ed.): Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století. Národní galerie v Praze, 2001.

 

Doporučená literatura:

SCHAMA, Simon: Krajina a paměť. Praha: Argo, Dokořán, 2007.

HÁJEK, Pavel: Česká krajina a baroko. Praha: Malá Skála, 2003.

ROYT, JAN: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Praha: Karolinum, 2011.

BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha: Argo, 2005.

BACHTIN, Michail Michailovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha: Odeon, 1975 .

FRYE, Northrop. Anatomie kritiky : čtyři eseje. Brno: Host, 2003.

GUREVIĆ, Aron. Nebe, peklo, svět : Cesty k lidové kultuře středověku.  Jinočany: H&H, 1996 .

SYPHER, Wylie. Od renesance k baroku. Praha:Odeon 1971.

HUYGHE, René a kol.Umění renesance a baroka. Praha 1971 (s. 223-450)

Italská renesance a baroko ve střední Evropě : příspěvky z mezinárodní konference : Olomouc 17.-18. října 2003 / uspořádali Ladislav Daniel ... [et al.] = Renesans i barok włoski w Europie Środkowej : materiały międzynarodowej konferencji : Ołomuniec 17-18 października 2003 / redakcja naukowa Ladislav Daniel.Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005.

HORÁKOVÁ, Michaela. Literární fenomén nepomucenské homiletiky.Brno : Tribun, 2007.

KALISTA, Zdeněk. Česká barokní pouť : k religiozitě českého lidu v době.Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 2001.

Nové interpretace českého baroka : sborník z mezinárodní konference, Piliscsaba, 12.-13. května 2003 = A czeh barokk új interpretációi : nemzetközi konferencia, Pilicsaba, 2003. május 12-13. / szerkesztette Beke Márton, Mészáros Andor. Esztergom : Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2004.

Reflexe baroka v české literatuře XX. století : materiály z mezinárodní konference pořádané v klášteře Zlatá Koruna ve dnech 10. a 11. září 2002 / [edičně připravili Michal Bauer a Viktor Šťástka]. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK