PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Specializace II: Manifesty evropských avantgard – avantgardy ve svých manifestech - AKM400639
Anglický název: Manifests of European Avant-Guardes
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO100280
Garant: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (01.09.2011)

"Manifest" jako specifický typ/druh literárního textu je bezprostředně spojen s vývojem tzv. historické avantgardy. V žánru manifestu, který avantgarda "pro sebe" objevila, v němž také sama sebe znovu objevovala (nebo chtěla objevovat) a definovala, se manifestuje jednak podstata avantgardního akcionismu, jednak základní intence a cíl avantgardních hnutí - evropských i mimoevropských: nové uspořádání světa. S určitou nadsázkou by se dalo říci, že historická avantgarda "zapletla" svět prvních tří desetiletí 20. století do sítě manifestů, které vyzývaly k určitým postojům, k estetickým, společenským a politickým akcím, provokovaly k určitým činům nebo dávaly pokyny k produkci uměleckých děl. Z této perspektivy je manifest perfektním i prekérním místem diskursivně formulované syntézy života a umělecké praxe; zde se zřetelně projevuje zásadně odmítavá reakce avantgardních hnutích (již v desátých letech 20. století) na estetismus výlučnosti a jedinečnosti umění v (post)symbolismu. Avantgarda věřila v překonání tohoto typu autonomie umění a uměleckého tvoření, které obrátila - v ostrém protikladu k umělecké praxi symbolistické moderny - navenek, k "životní praxi". Podle teze sociologa kultury Paula Manna, kterou rozvíjí ve své práci The Theory-Death of the Avant-Garde (1991), se avantgarda nakonec nestala "obětí" institucionalizovaného umění a jeho trhu, jak často sama ráda tvrdila, ale mnohem spíše obětí svého vlastního diskurzu a diskurzívního kontextu, který se kolem ní vytvořil. Historická avantgarda se ve svém nejoblíbenějším žánru, v manifestu, sebeafirmovala, v něm žila a také zemřela.
Přednáška bude sledovat jednak specifické aspekty manifestu/ů evropských avantgardních hnutí a skupin prvních tří desetiletí 20. století jako literárního druhu nebo "typu" textu a jeho performativní funkce, jednak estetické a politické pozice a implikace avantgard v jejích manifestech a konečně "zrušení" avantgardního "manifestismu" v manifestu samotném, také ve vztahu k současné debatě o "konci avantgardy".
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (01.09.2011)

Literatura (základní):

ASHOLT, Wolfgang, FÄHNDERS (eds.): Manifeste und Proklamationen der europäischen Avantgarde (1909-1938). Stuttgart - Weimar 1995.

AVANTGARDA známá a neznámá I-III. Ed. Š. Vlašín. Praha 1970 (sv. III), 1971 (sv. I.), 1972 (sv. II.).

BERACKOVÁ, Dáša: Zapletení do světa. K podobám rané avantgardy. Příbram 2010.

BRETON, André: Manifest surrealismu. In: Analogon 16, 1996, s. I-X.

BRETON, André: Druhý manifest surréalismu. In: Zvěrokruh 1-2. Surrealismus v ČSR. Mezinárodní

bulletin surrealismu. Surrealismus. [Přetisk původních vydání.] Praha 2004, s. 60-74.

BÜRGER, Peter: Theorie der Avantgarde. Frankfurt/Main 1974, 71988.

BÜRGER, Peter: Der französische Surrealismus. Frankfurt/Main 1996.

EFFENBERGER, Vratislav: Realita a poesie. K vývojové dialektice moderního umění. Praha 1969.

HARRIES, Karsten: Smysl moderního umění. Filozofická interpretace. Brno [Host, ed. Cesta avantgardy] 2010.

HUELSENBECK, Richard (ed.): Dada. Eine literarische Dokumentation. Reinbek bei Hamburg 1964.

HULTEN, Pontus (ed.): Futurism & Futurisms. London 1992.

LAMAČ, Miroslav (ed.): Myšlenky modeních malířů. Praha1989.

LANGEROVÁ, Marie, VOJVODÍK, Josef, TIPPNEROVÁ, Anja, HRDLIČKA, Josef: Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40.-60. let. Praha 2009.

MANN, Paul: The Theory-Death of the Avant-Garde. Bloomington, Indiana [UP] 1991.

MARKOV, Vladimir (ed.): Die Manifeste und Programmschriften der russischen Futuristen. München 1967.

MURPHY, Richard: Teoretizace avantgardy. Modernismus, expresionismus a problém postmoderny. Brno [Host, ed. Cesta avantgardy]  2010.

SCHMIDT-BERGMANN, Hansgeorg: Futurismus. Geschichte, Ästhetik, Dokumente. Reinbek bei Hamburg 1993.

SCHULTZ, Joachim: Das literarische Manifest zwischen Symbolismus und Surrealismus. In: lendemains, 9., č. 36, 1984, s. 47-52.

SUS, Oleg: Estetické problémy pod napětím. Meziválečná avantgarda. Surrealismus. Levice.

Praha 1992.

VATTIMO, Gianni: La fine della modernità. Milano 1985.

VOJVODÍK, Josef: Povrch, skrytost, ambivalence. Manýrismus, baroko a (česká) avantgarda. Praha 2008.

VOJVODÍK, Josef, WIENDL, Jan (eds.): Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958. Praha 2011.

 

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (01.09.2011)

Tematické okruhy:

 

-         Futurismo & futurismi… a jejich manifesty

-         Akce, provokace, skandál: manifesty expresionismu a dadaismu

-         "Svět začíná v NÁS a NÁMI": manifesty ruské avantgardy

-         "Nic. Nic než lyricko-plastické vzrušení…" manifesty české avantgardy 20. let

-         "Požaduji hlubokou, opravdovou okultnost surrealismu": manifesty surrealismu

-         Poslední manifest? Avantgarda za hranicemi avantgardy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK