PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Specializace II: Mýtus, kult a posvátný text - AKM400631
Anglický název: Myth, cult and sacred text
Zajišťuje: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AKM500009
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (21.09.2011)

Smyslem semináře je zasazení mýtu do literárního diskurzu, ovšem nikoli z hlediska žánrového, ale narativního. Pokusíme se zodpovědět otázku, zda se mýtus jako prapůvodní forma vyprávění, jež vytváří i specifického hrdinu, vypravěče i časoprostor, objevuje i v moderní literatuře - ať již jako variace, či autorský mýtus. Dalším sledovaným aspektem bude posvátno, vztah textu a rituálu; poetika posvátných, kultických textů a možnosti jejich čtení.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (03.10.2011)

Základní literatura:

 

Epos o Gilgamešovi

Homér: Ilias, Odysseia

Špaletová, Rittstein: Proč je noc černá  (vybrané kapitoly)

Ovidius: Proměny, Sofokles: Král Oidipus

Orfeův sestup do podsvětí. Výbor z orfických textů. Pavel Mervart, 2011

Příběhy z talmudu. Praha, Portál 1999

Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, jak ji roku 5362/1602 vydal v Basileji Jaakov bar Avraham. Plzeň, Jinřich Vacek 2005

Rabi Rami Shapiro: Chasidské povídky. Praha, Volvox Globator 2004

Příběhy Rabi Nachmana. Praha, Argo 2005

Martin Buber: Chasidská vyprávění. Praha, Kalich 2002

Pirkej avot. Praha, Sefer 1994

Píseň o perle

Legenda Aurea

Kniha proměn / I-ťing. Lásenice: Maxima, 2001.

 

 

 

 

Odborná literatura:

ALTER, Robert: The Art Of  Biblical Narrative

ASSMANN, Jan: Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor, 2001.

BALABÁN, M.: Hebrejské člověkosloví

BARTHES,R.: Mytologie. Praha, Dokořán 2004.

BOUZEK, Jan,  a KRATOCHVÍL,  Zdeněk. Řeč umění a archaické filosofie. Praha: Herrmann & synově, 1995.

BORGES, J.L.: Sedem večerov.Bratislava, Kalligram 2001

BUDIL, I.T.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha, Triton 1995

CASIRER E: Filosofie symbolických forem II. Mýtické myšlení.Praha 1996

DUMÉZIL, Georges. Mýty a bohové Indoevropanů. Praha: OIKOYMENH, 1997.
DUMÉZIL, Georges. Mýtus a epos, 2 sv.. Praha: OIKOYMENH, 2001 a 2005.

ELIADE, M: Mýtus věčného návratu.Praha, OIKOYMENH 1993.

ELIADE, M: Posvátné a profánní. .Praha, OIKOYMENH 1993.

FLORENSKIJ, PAVEL ALEXANDROVIČ: Ikonostas. Brno, L.Marek  2000.

FRYE, N.: Velký kód (Bible a literatura).Brno, Host 2000.

GEERTZ, Cliford: Interpretace kultur. Praha: Slon, 2000.

FUENTES, Carlos: Pohřbené zrcadlo. Praha:Mladá fronta, 2003.

LEVI-STRAUSS,C.: Myšlení přírodních národů. Praha, Dauphin 1996.

Mýtus, logos, ed. Petr Rezek. Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1991.

MACURA, V.: Šťastný věk. Symboly, emblémy, mýty 1984-1989. Praha, Pražská imaginace 1992.

MELETINSKIJ, J.M.: Poetika mýtu.Praha, Odeon 1989.

NEUBAUER, Z. : Mythos.In: Prostor 15/1991.

ONG, W.: Technologizace slova. Praha, Karolinum, 2006.

OTTO, R.: Posvátno. Praha, Vyšehrad 1998.

PUHVELl, J. : Srovnávací mytologie. Praha 1997.

RICOEUR, P.: Čas a vyprávění. Praha, OIKOYMENH 2000.

RICOEUR, P.: Život, pravda, symbol. Praha, OIKOYMENH 1993 .

ROYT, Jan: Obraz a kult v Čechách v 17. a 18. století.Praha: Karolinum, 1999.

SELLIER, P.: Co je literární mýtus? In: Znak, struktura, vyprávění. Brno, Host 2002.

SCHOLES,R.-KELLOGG, R.: Povaha vyprávění. Brno, Host 2002.

ŠLAPETOVÁ, Barbora, RITTSTEIN, Lukáš: Proč je noc černá. Praha: Kant, 2004.

WEINREB, F.: Symbolika biblického jazyka

UMĚNÍ, SAKRÁLNO, KÝČ:             Souvislosti 1994/2

Posvátný obraz a zobrazení posvátného.Sborník z kolokvia pořádaného Českou křesťanskou akademií a Ústavem filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dne 16. dubna 1994 v pražském Emauzském klášteře. Praha 1995

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (21.09.2011)

 

Aktivní účast v semináři a referát nebo závěrečná esej v rozsahu 6-8 stran (příprava na seminář a četba zadaných textů jsou samozřejmost)

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. (03.10.2011)

Tematické okruhy:

1)      Mýtus v kontextu religionistickém, filosofickém a kulturně antropologickém, základní pojmy (mýtus, mytologie,mýtizace, archetyp, …)

2)      Mýtus v literárním kontextu (vztah mýtus-epos-pohádka, mýtický hrdina, vypravěč a časoprostor)

3)      Autorský mýtus, román-mýtus

4)      Mýtická či mytologická narativita ideologické literatury (budovatelský román)

5)      Mýtizace obrazu a postavy v masové kultuře (comics, kultovní postava)

6)      Vztah mýtu a rituálu

7)      Problém kánonu

8)      Kult - kultické čtení

9)      Kulturní typologie vyprávění (židovské vyprávění, orientální…)

10)  Kultura a paměť, vzpomínkové figury

11)  Orální x sripturální vyprávění

10/10

Neubauer, Z.: Mythus. In: Prostor 15/1991, s. 39-57

ELIADE, M: Mýtus věčného návratu.Praha, OIKOYMENH 1993.

Epos o Gilgamešovi

ONG, W.: Technologizace slova. Praha, Karolinum, 2006, kap.1, 3, 4

 

17/10

ŠLAPETOVÁ, Barbora, RITTSTEIN, Lukáš: Proč je noc černá. Praha: Kant, 2004.

LEVI-STRAUSS,C.: Myšlení přírodních národů. Praha, Dauphin 1996, kap. Věda konkrétního

 

24/10

Homeros: Odysseia

Apollonios Rhodský: Argonautika

 

31/10

Ovidius: Proměny

Orfeův sestup do podsvětí. Výbor z orfických textů.

 

ASSMANN, Jan: Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor, 2001.

 

Příběhy z talmudu. Praha, Portál 1999

Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, jak ji roku 5362/1602 vydal v Basileji Jaakov bar Avraham. Plzeň, Jinřich Vacek 2005

Rabi Rami Shapiro: Chasidské povídky. Praha, Volvox Globator 2004

Příběhy Rabi Nachmana. Praha, Argo 2005

Martin Buber: Chasidská vyprávění. Praha, Kalich 2002

Pirkej avot. Praha, Sefer 1994

 

 

Bible, Korán

WEINREB, F.: Symbolika biblického jazyka

 

 

OTTO, R.: Posvátno. Praha, Vyšehrad 1998.

FLORENSKIJ, PAVEL ALEXANDROVIČ: Ikonostas. Brno, L.Marek  2000.

 

 

Novozákonní apokryfy

Rukopisy z Nag Hammádí

Píseň o perle

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK