PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Specializace I: "Sen – slovo – dějiny. Ke vztahu psychoanalýzy a moderní literatury v Čechách." - AKM400566
Anglický název: Concentration I:Dream – Word – History. The Relationship between Psychoanalysis and Modern Literature in the Czech Context
Zajišťuje: Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (09.02.2011)

Tématem semináře je vztah moderních přístupů k psychologickým problémům, imaginativních slovesných projevů a jejich kritické reflexe, především pak dosah psychoanalytické teorie pro modernistické pojetí postavy a vyprávění. Psychoanalýza představovala od přelomu 19. a 20. století prominentní myšlenkový středoevropský proud. Jako psychologická teorie, klinická praxe i jako model kultury a obecně antropologická soustava představuje především univerzální interpretační model, resp. model jazyka, jímž možno nově položit zautomatizované, zasuté významy. Spolu s marxismem, fenomenologií a později se strukturalismem, může být považována za orientující diskurs či moderní doby. Mnohokrát rovněž poskytla názorový půdory literárněvědným postupům.
Na ukázkách z prózy vzniklé v Čechách v první třetině 20. století (I. Olbracht, H. Ungar, E. Weiss, L. Winder, E. Hostovský, M. Pujmanová, V. Řezáč, J. Havlíček, surrealisté...), jakož i na kritických názorech reflektujícíhc psychoanalytickou teorii v souvislosti s uměním (O. Fischer, J. Langer, B. Brouk, K. Teige, P. Fraenkl), budou diskuse v semináři specifikovat modernistický význam tohoto myšlenkového proudu především ve vztahu k fenoménům snu (a jeho reprezentace), imaginace, touhy, slasti. Druhou rovinu tvoří vztah psychologické a filologické analýzy v literárněvědném a literárněkritickém názoru. Cílem je tedy jednak poukaz na širší referenční rámce modernistického hnutí v Čechách ve smyslu intelektuálních dějin a dějin střední Evropy, jednak aktualizace jednoho ze stálých analytických a metodologických úskalí literární vědy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK