PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Specializace III: Metafory a obrazy - AKM400450
Anglický název: Concentration III: Metaphors and Images
Zajišťuje: Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Marie Iljašenko (11.02.2010)

Charakteristika kurzu: Seminář je věnován podrobné interpretaci literárních textů. Výběr textů směřuje k hledání klíčových mýtických příběhů, které se posléze stávají určitými metaforickými principy nebo ustrnou do podoby redukovaného, stereotypizovaného obrazu. Seminář tak bude sledovat jak proměnu konkrétních příběhů a obrazů (např. Orfeus), tak literárně teoretické aspekty - proměny symbolu a metafory v emblém, literární archetypy, téma imaginace. Konkrétní interpretace se budou opírat o reprezentace prozaické, básnické i výtvarné.
Kurz částečně navazuje na zimní semestr, ovšem jeho absolvování není podmínkou pro zapsání v letním semestru. Zatímco zimní část kurzu se zaměřovala na metafory vidění a obrazy vody, v letním semestru budou dominovat metafory taktilní a chuťové a mýty země a ohně.

Požadavky k udělení zápočtu: Soustavná práce v semináři, diskusní a interpretační příspěvek, četba zadaných textů

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marie Iljašenko (11.02.2010)

Hlavní tematické okruhy:

1) Mýtus - symbol - emblém

2) Topoi a topika

3) Teorie imaginace ( metafory snění, archetypy, Bachelardova fenomenologie snění)

4) Připomenutí zimního semestru:

a) "Metafory oka" - slepota, vidění, nazírání, pohled do hlubiny, ohlédnutí,?

b) Perseus a zrcadlení; Orfeus a sestup do podsvětí; Saturn a jeho děti - melancholie

c) Snění o vodě: Oféliin a Cháronův komplex - voda a smrt

5) Ikarův komplex - vzduch a sny

6) Atlantův a Jonášův komplex - země: phorické a chtonické obrazy; rytmus chůze

7) Fénix, Prométheus a božští kováři - oheň, proměna a alchymie, smrt a znovuzrození

8) Sestup do podsvětí

9) Dionýské opojení: alkohol, extáze - ohnivá voda

10) Bachelardova Poetika prostoru - obrazy života v ulitě, koutě, zásuvce, skříni?

Četba letní semestr:

Ovidius: Proměny (vybrané příběhy)

Bible (vybrané části)

Novalis: Modrý květ

William Blake: Snoubení nebe a pekla

Franz Kafka: Povídky

Bruno Schulz: Skořicové krámy

Michel Tournier: Král duchů

Thomas Bernhard: Chlad, Chůze, Dech

A dílčí výtvarné a básnické obrazy země: sestup pod zem, chodci a tuláci, dotýkání, rozmělňování, ochutnávání a rozpad

Povinná literatura

BACHELARD, Gaston. Voda a sny: esej o obraznosti hmoty. Praha: Mladá fronta, 1997.

BACHELARD, Bašton: Psychoanalýza ohně. Praha, Mladá fronta, 1994.

BACHELARD, Bašton: Poetika prostoru. Praha, Malvern,2009.

BLANCHOT, MAURICE: Literární prostor. Herrmann a synové. Praha 1999.

BORECKÝ, Vladimír. K otázkám symbolické imaginace. Praha: Karolinum, 1998.

BORECKÝ, Vladimír. Imaginace a kultura. Praha: Karolinum, 1996.

BURTON, Richard. Anatomie melancholie. Praha: Prostor, 2006.

CASSIRER, Ernst. Filosofie symbolických forem I-II. Praha: OIKOYMENH, 1996.

FÖLDÉNYI, Lászlo F.: Goyov pes. Bratislava: Kalligram, 2007.

FÖLDÉNYI,Lászlo F.: Melanchólia. Kalligram, Bratislava 2001.

JUNG, Carl Gustav. Duše moderního člověka. Brno: Atlantis, 1994.

RICOEUR, Paul. Život, pravda, symbol. Praha: OIKOYMENH, 1993.

SAVICKÝ, Nikolaj: Záludnosti zrcadlení v dějinách. Košice : Knižná dielňa Timotej, 1997.

VERNANT, Jean -Pierre: Smrt v očích: Vesmír, bohové, lidé. Nejstarší řecké mýty. Paseka, Praha 2001.

Četba za zimní semestr:

? Ovidius: Proměny ( Narkissos a Echo, Perseus a Medúsa, Orfeus a Eurydiké), Platón: Podobenství o jeskyni (Ústava)

? BLANCHOT, Maurice: Orfeův pohled: Literární prostor. Herrmann a synové. Praha 1999, s. 231-238

Rainer Maria Rilke: Sonety Orfeovi

? SAVICKÝ, Nikolaj: Záludnosti zrcadlení v dějinách. Košice : Knižná dielňa Timotej, 1997.

VERNANT, Jean -Pierre: Smrt v očích: Vesmír, bohové, lidé. Nejstarší řecké mýty. Paseka, Praha 2001.

Zrcadlo a zrcadlení - Borges: Zrcadlo a maska, Shakespeare: Sonety 77, 114

? BACHELARD, Gaston. Voda a sny: esej o obraznosti hmoty. Praha: Mladá fronta, 1997.

Ofélie (Holan: Noc s Ofélií, Heym, Rimbaud, Hrabě) a básně o vodě (Bachmanová, Halas, Topol, Krchovský)

? Josip Brodský: Vodoznaky, Virginia Woolfová: Vlny

? FÖLDÉNYI,Lászlo F.: Melanchólia. Kalligram, Bratislava 2001.

BURTON, Richard. Anatomie melancholie. Praha: Prostor, 2006.

? Vladimír Holan, Jiří Orten, Georg Trak, - vybrané básně

? Stefan Chwin: Haneman

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK