Historická poetika: dějiny myšlení o literatuře - AKM400006
Anglický název: Historical Poetics: History of Literary Criticism
Zajišťuje: Centrum komparatistiky (21-CKOM)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
Neslučitelnost : ABO300529
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (16.09.2009)
Studium národní literatury poskytuje faktický základ znalostí. Je však třebas mít na paměti, že duchovní život žádného
národa není izolován od souvislostí euroamerické kultury, ba že není bez povědomí o těchto souvislostech vůbec
pochopitelný.
Přednáška nabízí pohled na obraz příznačných evropských motivů literární reflexe od antiky do počátků 20. stol. (Kurs je
každoročně aktualizován.) Nechce podat pouhý popis témat, ale postihnout i systémovou povahu evropského myšlení o
umělecké tvorbě, spor platónské a empirické linie uvažování. Speciální témata poetiky, jež byla po staletí chápána jako
disciplína popisná a normativní, jsou proto uváděna do souvislostí estetických a zčásti filosofických. V zimním semestru je
charakterizován materiál antického myšlení: Platón, Aristoteles, Plótinos, Pseudolonginos, výhled na estetické uvažování
tzv. středověku.
V letním semestru jsou charakterizovány pojmy renesančních estetik, francouzská teorie tragédie, dvě linie novodobého
historismu, německé klasické myšlení, zejm. Schiller jako autor úvahy O naivním a sentimentálním básnictví, Schelling,
Hegel. Navazuje charakteristika nástupu nového pojetí člověka a jeho uměleckého chování počínajíc 18. stoletím:
měšťanská truchlohra (Diderot, Lessing), otázky historické typizace (vývoje) umění (Winckelmann), Kantův obrat v
estetickém myšlení, nová koncepce "krásna" a "vznešena". Schiller jako autor Dopisů o estetické výchově.
Schleiermacherova hermeneutika (a její pokračování do 20. stol.: Heidegger, Gadamer, Gadamerova diskuse s franc.
myšlením postmoderny, Kostnická škola). Mytologická škola. Vznik historické poetiky u Scherera a Veselovského. Kritika
pozitivismu: ruský formalismus, Bachtin, strukturalismus.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

Doporučená literatura

(Seznam obsahuje jak základní upozornění na díla přehledová a informativní, tak na díla, která analyzují evropskou myšlenkovou tadici)

Gilbertová K. E.-Kuhn H.: Dějiny estetiky

Losev A.-Šestakov V.: Dějiny estetických kategorií

Wellek R.: A History of Modern Criticism, 1-4

Wiegmann H.: Geschichte der Poetik

Veselovskij A. N.: Historická poetika (slovenské vyd.)

Anikst A.: Teorija dramy na Zapade, 1-4

Gregor J.: Weltgeschichte des Theaters

Heer Fr.: Evropské duchovní dějiny

Svoboda K.: Vývoj antické estetiky

Eco U.: Umění a krása ve středověké estetice

Frank M.: Einführung in die frühromantische Ästhetik

Grimm R. (ed.): Deutsche Romantheorien

Rohde E.: Der griechische Roman

Bachtin M.: Román jako dialog

Grondin J.: Úvod do hermeneutiky

Szondi P.: Úvod do literární hermeneutiky

Gadamer H.-G.: Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem

Gadamer H.-G.: Člověk a řeč

Ricoeur, P.: Život, pravda, symbol

Ricoeur, P.: Čas a vyprávění, I-III

Forget P.: Text und Interpretation. Deutsch-französische Debatte

Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy

Foucault M.: Myšlení vnějšku

Derrida J.: Texty k dekonstrukci

Derrida J.: Tradice vědy a skrývání smyslu

Kliková A.: Mimo princip identity

Ajvaz M.: Světelný prales

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavla Skovroňská (30.07.2009)

Atestace:

ZS: Zápočet, pohovor o pojednávaných tématech.

LS: Zkouška, podrobný rozhovor o písemné práci a o připravované práci diplomové.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (16.09.2009)
Doporučená literatura
(Seznam obsahuje jak základní upozornění na díla přehledová a informativní, tak na díla, která analyzují evropskou myšlenkovou tadici)

Gilbertová K. E.-Kuhn H.: Dějiny estetiky

Losev A.-Šestakov V.: Dějiny estetických kategorií

Wellek R.: A History of Modern Criticism, 1-4

Wiegmann H.: Geschichte der Poetik

Veselovskij A. N.: Historická poetika (slovenské vyd.)

Anikst A.: Teorija dramy na Zapade, 1-4

Gregor J.: Weltgeschichte des Theaters

Heer Fr.: Evropské duchovní dějiny

Svoboda K.: Vývoj antické estetiky

Eco U.: Umění a krása ve středověké estetice

Frank M.: Einführung in die frühromantische Ästhetik

Grimm R. (ed.): Deutsche Romantheorien

Rohde E.: Der griechische Roman

Bachtin M.: Román jako dialog

Grondin J.: Úvod do hermeneutiky

Szondi P.: Úvod do literární hermeneutiky

Gadamer H.-G.: Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem

Gadamer H.-G.: Člověk a řeč

Ricoeur, P.: Život, pravda, symbol

Ricoeur, P.: Čas a vyprávění, I-III

Forget P.: Text und Interpretation. Deutsch-französische Debatte

Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy

Foucault M.: Myšlení vnějšku

Derrida J.: Texty k dekonstrukci

Derrida J.: Tradice vědy a skrývání smyslu

Kliková A.: Mimo princip identity

Ajvaz M.: Světelný prales

Atestace:
ZS: Zápočet, pohovor o pojednávaných tématech.

LS: Zkouška, podrobný rozhovor o písemné práci a o připravované práci diplomové.