PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Kurz informační gramotnosti - AKFF00001
Anglický název: Information literacy
Zajišťuje: Knihovna FF (21-KNIH)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (18)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Václav Trunec (11.09.2018)
Cílem výběrového semináře je připravit studenty na práci s informačními zdroji při psaní seminární práce / bakalářské práce či práce vyššího stupně. Student si na začátku kurzu zvolí téma se zaměřením na své studium (např. téma bakalářské práce), k tomuto tématu bude postupně vyhledávat různé formy dokumentů a naučí se s nimi pracovat. Výsledkem může být informační podklad pro napsání kvalifikační práce.
Nejprve budou studenti seznámeni s knihovnami a informačními službami poskytovanými Knihovnou FF UK, ale i službami v rámci systému knihoven ČR, aby dokázali získat požadovaný tištěný dokument. Dále se seznámí s možnostmi vyhledávání ve volně dostupných i předplácených informačních zdrojích včetně důrazu na náležité citování s ohledem na citační normy používané pro daný obor. Studenti získají základní představu o možnostech publikování i představu o grantových možnostech. Součástí kurzu je výklad technických možností a doporučení pro prezentování (práce s PDF dokumentem, techniky pro vytvoření PPT prezentace).

Osnova:
1. Seznámení se službami Knihovny FF UK a knihoven obecně. Fondy knihoven, výpůjční řád, poskytované služby, katalogy, Souborný katalog ČR, MVS, MMVS. Prohlídka Knihovny Jana Palacha.
2. Úvod do elektronických informačních zdrojů I - základní rešerše ve zdrojích dostupných na FF UK i volně dostupných. Základy rešeršních technik. Formy citací, citační normy, použití citačních manažerů.
3. Příprava prezentování práce - práce s revizemi dokumentů, vytvoření PDF dokumentu (vč. zásad tvorby platného PDF/A) , techniky pro vytvoření PPT prezentace, sdílení dokumentů. Doporučení volně dostupných nástrojů pro práci s dokumenty, organizace práce a času. Informování o office balíčku dostupném pro studenty FF UK.
4. Úvod do elektronických informačních zdrojů II – vyhodnocení rešeršních úkolů, jejich revize, typy na zlepšení, zúžení dotazů apod.
5. Hodnocení vědy, publikování - Úvod do způsobu hodnocení vědy. Představení možných forem publikování, upozornění na predátory. Grantové možnosti pro studenty FF UK.


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Václav Trunec (11.09.2018)

Seminář probíhá formou blokové výuky (5 bloků po 90 min) a plnění úkolů. Z každého bloku a za splnění úkolu může student získat 20 bodů (celkem tedy 100). Pro udělení zápočtu (4 kreditů) musí student získat alespoň 80 bodů.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Bc. Václav Trunec (30.07.2018)

Seminář je určen pro studenty všech ročníků bakalářského i magisterského stupně. Doporučen je pro studenty nižších ročníků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK