PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Římská provincie Britannia - AKAV00025
Anglický název: Roman Britain
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Michal Dyčka
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (02.10.2013)
Přednáškový cyklus je věnován širokému tématu římské Británie. Přednášky přiblíží studentům konkrétní
archeologické situace z limitu, měst i venkovského osídlení v provincii Britannia, které pak budou uvedeny do
širších historických souvislostí. Předmět volně navazuje na předměty Limes Romanus a Římské provincie. Cílem
semestrálního kurzu je zasazení problematiky římské Británie do širšího kontextu římsko-provincionální
archeologie a seznámení posluchačů s moderními trendy v této oblasti.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (02.10.2013)
1. Úvod a historický kontext
Uvedení do problematiky - Základní odborná literatura k tématu, antické prameny - Dějiny bádání - Ranné dějiny římské Británie (Caesarova a Claudiova invaze do Británie, Boadicejská revolta, Flávijská expanze) - Colchester jako raný příklad pronikání římské moci na ostrově a doklad o povstání Icenů

2. Předřímská Britannia
Konec doby bronzové a kulturní kontext Britských ostrovů - Británie jako součást laténské západní Evropy (struktura společnosti, materiální kultura, etnicita a kulturní variabilita jednotlivých částí ostrova, komparativní data z oblastí raně středověkého Walesu a Irska) - Británie těsně před příchodem Římanů (doklady římského vměšování do dění v budoucí provincii, doklady výměny zboží a přejímání kultury, vliv Říma na pozdně-laténskou elitu v Británii, období mezi Caesarem a Claudiem)

3. Dobytí Británie a budování provincie Britannia
Archeologické doklady pro rozšiřování provincie v 1. stol. po Kr. v kontextu historických pramenů - Dobytí Walesu a severní Anglie a archeologické doklady pro následnou okupaci - Gneus Julius Agricola a Flávijská expanze do Skotska (pochodové tábory, defenzivní linie Forth-Clyde, Mons Graupius) - Flávisjká okupace Skotska (Inchtuthil), první proto-limes (Gask Ridge) a ústup římských sil (Newstead)

4. Města a infrastruktura
Výstavba a vývoj klíčových center provincie Britannia v 1. - 3. stol. po Kr. (Verulamium, Colchester, Londinium) - Římská infrastruktura v provincii (cesty, přístavy, vodovody), Menší města (Camerton, Springhead)

5. Venkovská osídlení a romanizace
Předřímské venkovské osídlení a jeho postupná proměna/romanizace (Roundhouses) - Vily a jejich typologie (vily halového, chodbového a dvorového typu) - Rozdíly v "romanizaci" severní Anglie, Walesu a jihovýchodní Anglie

6. Limes v provincii Britannia
Specifičnost římského limitu v Británii - Gask Ridge (Inchtuthil, Glen Forts) - Hadriánův val (Corbridge, Vindolanda, Housteads) - Antoninův val (Rough Castle, Bar Hill)

7. Proměny krajiny provincie Brittania
Předřímská krajina Britských ostrovů - Proměna skladby zemědělství s romanizací ostrova, deforestace, pylové analýzy a práce s daty, která poskytují - Přechod do raného středověku z hlediska změny krajiny

8. Obchod a vztahy římské Britanie se Středomořím
Ekonomické vztahy římské Británie (import/export, vlastní regionální produkce se speciálním zřetelem na místní produkci terry sigillaty a vojenských mortárií, ekonomické vztahy a distribuce zboží v rámci provincií) - Užitková keramika od raného do pozdního období existence provincie (místní užitková keramika, importy z Galie a Germánie) - Další příklady materiální kultury v římské Británii (spony, kovové předměty, cihly, střešní tašky, stavební nápisy, náhrobní kameny, vojenská epigrafika)

9. Pozdně římská Británie
3. a 4. stol. po Kr. z pohledu provincie Brittania (Severovská expanze do Skotska, relativní prosperita 3. stol. po Kr., Galské císařství, Carausius, rozdělení a transformace provincie na počátku 4. stol. po Kr.) - Proměna římské armády a provincionální správy ve 4. stol. po Kr. (Barbarous Conspiracy, foederati, Litus Saxonicum) - 410 po Kr. - zánik římské Británie?

10. Pořímská Británie, přechod do období temna
Historický kontext rozkladu Západořímské říše (rozpad centrální moci, etnické posuny a vnitřní pnutí společnosti) - Zánik limitu a transformace ozbrojených složek v bývalé provincii (Limitanei vs. War Bands) - Osud romanizovaných center a transformace venkova, deromanizace/barbarizace společnosti - Křesťanství - Vzájemné soupeření Piktů, Sasů a romanobritonské společnosti a archeologické doklady pro tyto procesy - Británie na prahu raného středověku

11. Provincie Britannia a Římská říše
Britannia a bezprostředně sousedící provincie (kulturní kontakty a vzájemné ovlivňování) -Británie a východní Středomoří (import vína, oleje a keramiky, export cínu, zlata a otroků, africké a syrské jednotky v rámci Británie) - Britannia a Germania Superior (Numeri Brittonum na Odenwaldském limitu, Equites Germanorum v severní Anglii) - Závěrečné shrnutí kurzu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK