PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový seminář III - AKA500072
Anglický název: Diploma Seminar III
Zajišťuje: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Prerekvizity : AKA500071
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (01.07.2015)
Seminář se zaměřuje na podporu a kontrolu tvorby magisterských diplomových prací. V semináři jsou probírány
obsahové i metodologické otázky spojené se zpracováním zvolených témat závěrečných prací. Ve třetí části
semináře představí studenti již část dosažených výsledků své práce, tedy její věcný obsah případně (dílčí) závěry.
Referáty jsou dále zhodnoceny vedoucími semináře a jsou předmětem detailní diskuse. Pozornost je věnována i
formálním náležitostem, zejména správnému sestavení seznamu použité literatury, citačnímu aparátu,
provázanosti textu s obrazovou přílohou atd.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. (01.07.2015)

Individuální dle zvoleného tématu závěrečné práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK