PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy současných balkánských literatur - AJS5000181
Anglický název: Contemporary Balkan literatures selected issues
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc.
PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Mgr. Dajana Vasiljevićová
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)
Cílem semináře je seznámit studenty se strukturou a oblastmi současných literárních škol, žánrů a směrů, které se
objevují v aktuálních literaturách regionu jihovýchodní Evropy i v komparaci s českým prostředím. Výuka bude
dále zaměřena na objasnění vybraných nových metodologických postupů, koncepcí spojených s literaturou či
vědními disciplínami, které se literatury nějakým způsobem dotýkají (např. folkloristika). Studenti budou v rámci
semináře interpretovat vybraná současná literární díla jihovýchodoevropského areálu a na konkrétních příkladech
se seznámí s jednotlivými literárními žánry tak, aby byli schopni využívat těchto poznatků např. při zpracování
diplomových prací. Předmět studenty povede k orientaci ve struktuře současného literárního vývoje JVE za využití
současných literárních děl tohoto regionu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dajana Vasiljevićová (14.02.2023)

Aktivní účast na hodinách a domácí příprava (četba), esej o rozsahu 3-5 NS (pokyny k úpravě naleznete na stránkách KJBS).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)
Základní studijní literatura:
HRABÁK, J.: Poetika. Praha 1977.

HRABÁK, J.: Úvod do studia verše. Praha 1978.

LEVÝ, J.: Umění překladu. Praha 1983.

MOCNÁ, D. - PETERKA, J. a kol: Encyklopedie literárních žánrů. Praha-Litomyšl 2004.

PAVERA, L. - VŠETIČKA, F.: Lexikon literárních pojmů. Olomouc 2002.

PEŠAT, Z.: Tři podoby literární vědy. Praha 1999.

STANZEL, F. K.: Teorie vyprávění. Praha, 1988.

ŠKLOVSKIJ, V.: Teorie prózy. Praha, 2003.

WELLEK, R.: Teorie literatury. Olomouc 1996.

Povinná četba alespoň třech různých literárních děl z regionu JVE (podle jazykového zaměření jednotlivých studentů).

Další odborná literatura:
DOROVSKÝ, I. a kol. Slovník spisovatelů - Bulharsko. Praha 1978.

DOROVSKÝ, I. a kol.: Slovník balkánských spisovatelů. Praha 2001.

KVAPIL, M. a kol.: Slovník spisovatelů - Jugoslávie. Praha 1979.

MACURA, V. a kol.: Slovník světových literárních děl.1-2. Praha 1988.

MUKAŘOVSKÝ, J.: Cestami poetiky a estetiky. Praha 1971.

VALENTOVÁ, L. a kol.: Slovník rumunských spisovatelů. Praha 2001.

VLAŠÍN, Š. a kol.: Slovník literární teorie. Praha 1977.

www.iliteratura.cz

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)

1. Úvod do problematiky, základní pojmy.

2. Současné literární žánry a jejich specifika v jihovýchodoevropském areálu.

3. Aktuální literární formy a jejich specifika v jihovýchodoevropském areálu.

4. Interpretace literárního díla: poezie, role lyrického subjektu.

5. Interpretace literárního díla: próza, tematický a motivický rozbor díla.

6. Interpretace literárního díla: základní charakteristika dramatu.

7. Struktura esejistických děl a jejich rozbor.

8. Problematika literárního překladu a jeho odraz v interpretaci literárního díla.

9. Prozodické prostředky jazyků a jejich odraz v literárních dílech.

10. Aktuální základní literární směry a jejich vývoj.

11. Současné přístupy k interpretaci literárního díla.

12. Literárněvědné publikace, blogy, literární servery, internet a kritické vyhodnocování informací.

13. Volné téma

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK