PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do sociálně-demografického studia JVE - AJS5000178
Anglický název: Introduction to South East European socio-demographic studies
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)
Seminář si klade za cíl seznámit studenty se základními pojmy a metodami výzkumu sociologie a demografie, vše
aplikováno na balkánské prostředí. První dvě třetiny semestru se věnují spíše sociologii, ve zbývajícím čase je
pozornost více přenesena na demografii. Studenti v semináři sami zkoušejí aplikovat některé odborné postupy na
volně dostupná sociologická a demografická data z balkánských zemí (sociometrie). Díky získaným znalostem a
dovednostem lépe pochopí hlavní rozdíly mezi balkánskými společnostmi a těmi středo- a západoevropskými.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)
Základní studijní literatura:

BUDILOVÁ, L. J. - FATKOVÁ, G. -HANUS, L. -JAKOUBEK, M. -PAVLÁSEK, M.: Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv.

GIDDENS, A.: Sociologie. Praha 1999.

JENKINS, R.: Social identity. London 1996.

JENKINS, R.: Rethinking ethnicity: arguments and explorations. London 1997.

PELIKÁN, J. - CHROBÁK, T. - RYCHLÍK, J. - TUMIS, S. - VOJTĚCHOVSKÝ, O. - ŽÍLA, O.: Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Praha 2016.

PETRUSEK, M.: Sociometrie. Praha 1969.

ŽÍLA O.: Socioekonomický vývoj Bosny a Hercegoviny v letech 1948-1991 a jeho vliv na populační chování tamních konstitutivních národů. Dvacáté století / The Twentieth Century, 2013, č. 5, s. 47-65.

ŽÍLA, O.: "Jedna si jedina moja domovina?" Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013. Praha 2014.

ŽÍLA O.: Mezi bratrstvím a jednotou a nacionalismem: Národní klíč v socialistické a daytonské Bosně a Hercegovině. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 2019, č. 105, s. 65-85.

Další odborná literatura:

BERGER, P. L.: Pozvání do sociologie - humanistická perspektiva. Brno 2017.

BUDILOVÁ, L.: Od krevní msty k postsocialismu. Vývoj antropologického zájmu o Balkán. Praha 2019.

ŽÍLA O. - TABEAU, E. (ed.) : Rat u brojkama. Demografski gubici u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991 do 1999. Informace České geografické společnosti, 2012, č. 2, s. 44-47.

ŽÍLA O.: Florian Bieber, Bosna i Hercegovina poslije rata: politički sistem u podjeljenom društvu. Slovanský přehled. Review for Central, Eastern and Southeastern European History, 2011, č. 2011, s. 179-185.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (21.04.2021)

1. Vymezení pojmů, základní terminologie.

2. Tradiční sociální struktura balkánských zemí (do let 1944/45).

3. Hlavní sociální změny v období socialismu na Balkáně (1944/45-1989/90) a v Řecku (1944-1974).

4. Současné sociální poměry a aktuální vývoj.

5. Sociologie rodiny.

6. Sociální ekologie.

7. Sociometrické analýzy balkánských společností.

8. Vyloučené sociální skupiny.

9. Vnitřní a vnější migrace obyvatel na Balkáně.

10. Demografický výzkum balkánských společností - hlavní problémy.

11. Demografická specifika zemí bývalé Jugoslávie.

12. Demografická specifika Albánie, Moldavska, Rumunska, Bulharska a Řecka.

13. Shrnutí problematiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK