PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk I. Srbský jazyk - AJS5000097
Anglický název: Second Language from the Area of Studies I (Serbian)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00190
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Sandra Vlainić
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A0 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem předmětu je
poskytnout základní jazykové znalosti pro dorozumění a čtení v srbském jazyce. Po absolvování předmětu se od studentů
očekává pochopení fungování jazykového sytému a jeho uplatnění na úrovni dorozumění (běžná komunikace),
rozpoznávání a pochopení (čtení textů). Během prvního semestru se předpokládá seznámení s obecnými fonetickými,
gramatickými a lexikálními strukturami a získání základní slovní zásoby (představování, rodina, fyzický vzhled, byt a bydlení
a orientace v času a prostoru, nakupování). Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A1 Evropského
referenčního rámce pro jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (16.12.2012)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (25.09.2014)

Učebnice

  • Bjelaković, I., Vojnović, J.: Naučimo srpski. Novi Sad 2006.
  • Milićević-Dobromirov, N., Novković-Adžaip, B.: Učimo srpski. Novi Sad 2013.

 

Mluvnice

  • Sedláček, J.: Stručná mluvnice srbocharvátštiny. Praha 1989.
  • Stanojčić, Ž., Popović, V.: Gramatika srpskoga jezika za srednje škole. Beograd 2000.
     

Slovníkové publikace

  • Novotná, V.: Rečnik srpsko-čeških homonima. Beograd 2003.
  • Jeníková, A.: Srbsko-český, česko-srbský slovník. Praha 2007.
  • Srbocharvátsko-český slovník. Praha 1982.
  • Srbština konverzace, se slovníkem a gramatikou. Brno 2011.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (25.09.2014)


1. Srbská cyrilice, výslovnost č, ć, đ, dž, lj, čtení jednodušších slov. Osobní zájmena. Sloveso "biti" (zápor, kladení otázek). 1. a 5. pád podstatných jmen. Slovní zásoba: Představování. Pozdravy.
2. Bydlení a byt. Rod a číslo podstatných jmen. 2. pád podstatných jmen. Slovesa "imati" a "hteti" (zápor, kladení otázek). Základní předložkové vazby.
3. Hodiny. Dny v týdnu. 4. a 6. pád podstatných jmen. Kam? Kde? (určování směru a místa). Základní číslovky. Posesivní zájmena v 1. pádu. Přítomný čas sloves na -am.
4. Rodina. Práce a zaměstnání. 3. pád podstatných jmen. Přivlastňovací zájmena. Přítomný čas sloves na -im.
5. Počasí. Roční období, měsíce. Zájmena tázací. 7. pád podstatných jmen, koncovky -em/-om.
6. Orientace ve městě. Městská doprava. Časování slovesa "ići", přítomný čas sloves na -em.
7. Shrnutí pádů v singuláru.
8. Člověk, fyzický vzhled a povahové rysy. Základní barvy. Přídavná jména. Jaký? Který? (určitý a neurčitý tvar přídavných jmen).
9. Obchody a nákup. Druhy potravin. Oděvy. Číslovky řadové. Skloňování přídavných jmen v singuláru.
10. Stravování. V restauraci - základní fráze. Stupňování přídavných jmen. Zájmena ukazovací.
11. Na návštěvě. Uvítání, loučení, poděkování, omluva . Přítomný čas sloves na -jem.
12. Slovesný vid. Používání dokonavých a nedokonavých sloves v minulém čase. Vidově párová a vidově nepárová slovesa.
13. Shrnutí a opakování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK