PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk I Slovinský jazyk - AJS5000093
Anglický název: Second Language from the Area of Studies I (Slovene)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00186
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magda Lojk
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A0 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem předmětu je
zvládnout základy slovinské spisovné ortoepie a ortografie, základních deklinačních vzorů podstatných a přídavných jmen,
časování v přítomném čase. Semináře jsou koncipovány tak, aby každá gramatická kategorie a větný model byly důkladně
procvičeny na základě praktického materiálu. Student získá porozumění jednoduchému čtenému a mluvenému textu
(schopnost reprodukce v češtině) a slovní zásobu na témata z každodenního života. Výstupní jazyková kompetence
studenta odpovídá stupni A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (16.12.2012)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

Honzak Jahič, J.: Slovenščina ni težka. Praha 2000.

Ferbežar, I. a kol.: Sporazumevalni prag za slovenščino. Ljubljana 2004.

Kocjan-Barle, M.: Abeceda pravopisa (vaje, preglednice, rešitve). Ljubljana 1992.

Markovič, A. a kol.: Slovenska beseda v živo 1. Ljubljana 2002.

Slovenska zvrstna besedila. Ljubljana, 1981.

Slovenski pravopis I. Ljubljana, 1990, 1994.

Tivadar, H.: Zvočna čitanka. Ljubljana 2000.

Toporišič, J.: Slovenska slovnica. Maribor, 2000.

Urbančič, B., Jedlička, A., Hauser, P.: Češčina. Ljubljana 1997.

Žagar, F.: Slovenska slovnica in jezikovna vadnica. Maribor 1996.

Slovníkové publikace:
Škerlj, R.: Češko-slovenski, slovensko-češki slovar. Ljubljana 1995.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

1. Slovinská abeceda. Slovinské spisovné fonémy, charakteristiky. Procvičování výslovnosti slovinských samohlásek a souhlásek. Přízvuk (dynamický, intonační): diakritické znaky, místo přízvuku, slova s přízvukem, slova bez přízvuku. Nominativ a vokativ substantiv. Slovesa ?být, jít, dát, jíst, vědět" (zápor, kladení otázek). Skloňování osobních zájmen. Slovní zásoba: Seznámení. Představování. Oslovení. Pozdravy.

2. Rod podstatných jmen, číslo podstatných jmen. Genitiv substantiv. Sloveso ?mít" (zápor, kladení otázek). Základní předložkové vazby. Slovní zásoba: Vyjádření prostorových vztahů (Třída. Můj pokoj).

3. Dativ substantiv. Praktické základy hlasových alternací. Přivlastňovací zájmena. Přítomný čas sloves na -am (čak-am). Slovní zásoba: Rodina. Příbuzenské vztahy. Práce a zaměstnání.

4. Akuzativ a lokativ substantiv. Kde? Kam? Základní číslovky. Přítomný čas sloves na -im (voz-im). Slovní zásoba: Dům a byt. Kolik je hodin? Denní režim.

5. Přítomný čas slovesa na -ujem (pot-ujem). Zájmena tázací. Slovní zásoba: Dny v týdnu, roční období, měsíce. Jaké je počasí?

6. Instrumentál substantiv, koncovky -em/-om. Plurál substantiv, užití formy ?ty" a ?vy" při komunikaci. Slovní zásoba: Orientace ve městě. Vyjádření prosby. Instituce a pamětihodnosti. Městská doprava.

7. Opakovací lekce.

8. Přídavná jména, určitý a neurčitý tvar přídavných jmen. Jaký? Který? Slovní zásoba: Popis člověka, fyzický vzhled a povahové rysy. Základní barvy.

9. Skloňování přídavných jmen. Číslovky řadové. Skloňování řadových číslovek. Slovní zásoba: Obchody a nakupování. Oddělení v obchodním domě. Druhy potravin. Oděvy.

10. Komparace přídavných jmen, základní antonyma. Slovní zásoba: V restauraci - základní fráze, jídla.

11. Skloňování a stupňování přídavných jmen.

12. Přítomný čas sloves na -em (hoč-em). Slovní zásoba: Na návštěvě. Uvítání - loučení - poděkování - omluva.

13. Shrnutí a opakování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK