PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk III. Rumunský jazyk - AJS5000091
Anglický název: Second Language from the Area of Studies III (Romanian)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: rumunština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00246
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. phil. Dan Ungureanu
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

Jazykový kurz rumunštiny je zaměřen především prakticky, na získání podstatných gramatických znalostí a na rozvíjení
schopnosti komunikovat v obvyklých každodenních situacích, ale i v kontaktu s odborníky. Cílem předmětu je dosáhnout
stupně B1 (The Threshold Level) Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (16.12.2012)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

AVRAM, M. - SALA, M.: Faceţi cunoştinţă cu limba română. Cluj, 2001.

DOBRIŢOIU-ALEXANDRU, T.: Česko-rumunský slovník. Bucureşti, 2001.

FELIX, J.: Rumunština pro samouky. Praha, 1980.

FELIX, J.: Zvuková a písemná stránka rumunštiny. Praha, 1982.

FELIX, J. - HOŘEJŠÍ, V. - SMRČKOVÁ, J. - WITTOCH, Z.: Úvod do studia rumunštiny. Praha, 1963.

GRAUR, A.: Gramatica azi. Bucureşti, 1973.

IONESCU, A. I.: Rumunsko-český slovník. Praha, 2002.

MOLDOVAN, V. - POP, L. - URICARU, L.: Nivel prag pentru învăţarea limbii române ca limbă străină. Strasbourg, 2002.

PLÍŠEK, J.: Rumunština do batohu. Praha, 2004.

POP, L. - MOLDOVAN, V. - URICARU, L.: Scurtă gramatică (româna ca limbă străină). Cluj, 2002.

STACA, J. a kol.: Rumunsko-český slovník. Praha, 1961.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

1. Gramatika: spojování tvarů zájmen s minulým časem. Komunikační cvičení: věty s minulým časem a zájmeny.

2. Gramatika: genitivní člen. Procvičování tohoto druhu členu.

3. Gramatika: pořádek slov, rozdíly oproti češtině. Procvičování ve větách.

4. Slovní zásoba: vyjádření časových údajů. Konverzace: hotel, ubytování.

5. Gramatika: plurál substantiv a adjektiv ženského a středního rodu. Procvičování v konverzaci.

6. Gramatika: ukazovací člen a jeho užití. Komunikační cvičení: užití různých druhů členu.

7. Slovní zásoba: příbuzenské vztahy. Konverzace: rodina, příbuzenstvo, rodinné události.

8. Opakovací lekce.

9. Fonetika: výslovnost specifických samohlásek, souhlásek a diftongů, větná intonace.

10. Gramatika: hovorový budoucí čas. Procvičení této formy budoucího času.

11. Gramatika: neurčitá zájmena. Konverzační cvičení na různé druhy zájmen.

12. Gramatika: trpný rod. Konverzační cvičení na vyjadřování v aktivu a v pasivu.

13. Gramatika: vztažná zájmena. Konverzace: nemoci, návštěva u lékaře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK