PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk I. Rumunský jazyk - AJS5000089
Anglický název: Second Language from the Area of Studies I (Romanian)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00245
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. phil. Dan Ungureanu
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

Kurz rumunštiny je zaměřen na získání nejzákladnějších gramatických znalostí a schopností komunikovat v běžných
situacích. Kromě témat každodenního života budou probírána i témata potřebná pro filologické studium. Cílem předmětu je
dosažení stupně A0-A1 (Komunikační situace - úvod do jazyka) Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (16.12.2012)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

DOBRIŢOIU-ALEXANDRU, T.: Česko-rumunský slovník. Bucureşti, 2001.

FELIX, J.: Rumunština pro samouky. Praha, 1980.

FELIX, J. - HOŘEJŠÍ, V. - SMRČKOVÁ, J. - WITTOCH, Z.: Úvod do studia rumunštiny. Praha, 1963.

IONESCU, A. I.: Rumunsko-český slovník. Praha, 2002.

KŘEČAN, A. - FELIX, J.: Kapesní slovník rumunsko-český a česko-rumunský. Praha, 1963.

PLÍŠEK, J.: Rumunština do batohu. Praha, 2004.

POP, L.: Româna cu sau fără profesor. Cluj, 1997.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

1. Abeceda rumunštiny.

2. Základy fonetiky: samohlásky, souhlásky, diftony a triftongy, přízvuk.

3. Slovesa "a avea" a "a fi". Gramatický rod. Osobní zájmena. Konverzace: pozdravy.

4. Gramatika: I. a II. slovesná třída. Konverzace: jména a příjmení, představování.

5. Gramatika: člen určitý a neurčitý, užívání substantiv bez členu. Komunikační cvičení: předložky "în" a "la".

6. Slovní zásoba: číslovky základní. Gramatika: ukazovací zájmena. Komunikační cvičení: tázací věty.

7. Opakovací lekce.

8. Gramatika: III. a IV. slovesná třída. Konverzace: výrazy "a avea nevoie de", "trebuie".

9. Gramatika: přídavná jména - mužský, ženský a střední rod. Komverzace: dotazy na cestu.

10. Gramatika: přivlastňovací zájmena. Komunikační cvičení: věta s přivlastňovacími zájmeny.

11. Gramatika: vokativ. Komunikační cvičení: oslovení.

12. Slovní zásoba: číslovky řadové. Konverzace: hodiny.

13. Gramatika: substantiva a osobní zájmena v akuzativu. Konverzace: kalendář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK