PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Evropské myšlení o literatuře II (Metody literární vědy) - AJS5000071
Anglický název: European Thought of Literature II (Methods in the Theory of Literature)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Je zajišťováno předmětem: AKM500075
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
Je záměnnost pro: AJS5000116
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

Cílem přednášky je nabídnout pohled na příznačné motivy literární reflexe od počátků novověku do 20. stol. Jádrem
předmětu je výklad věnovaný období klasicismu, vrcholící německým klasickým idealismem, zejména pak teoretickými
pracemi F. Schillera, G. Hegela a F. Schellinga. Systémovým rysem tohoto období je stoupající obhajoba jedinečného života
a hledání jeho souladu s "během světa". V estetickém myšlení se tato snaha projevila ve dvojí koncepci novodobého
historismu, ve vzniku nových žánrů (měšťanská truchlohra, rozvoj románu), ve vývoji "subverzívních" literárních stylů
(manýrismus, ironie). Významným momentem je dále Kantův obrat v estetickém myšlení. Přednáška se bude dále zabývat
vznikem hermeneutiky jako filosofické disciplíny, historickou poetikou, kritikou pozitivismu na přelomu 19. a 20. století,
formalismem a strukturalismem, a bude završena debatou o tzv. poststrukturalismu a postmodernismu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

Základní studijní literatura:
FRANK, M.: Einführung in die frühromantische Ästhetik. Frankfurt am Mein, Surkamp 1991.

GILBERTOVÁ, K. E., KUHN, H.: Dějiny estetiky. Praha, SNKLU 1965.

GRONDIN, J.: Úvod do hermeneutiky. Praha, OIKOYMENH 1997.

HEER, F.: Evropské duchovní dějiny. Praha, Vyšehrad 2000.

LOSEV, A., ŠESTAKOV, V.: Dějiny estetických kategorií. Praha, Svoboda 1984.

SZONDI, P.: Úvod do literární hermeneutiky. Brno, Host 2003.

VESELOVSKIJ, A. N.: Historická poetika. Bratislava, Tatran 1992.

WELLEK, R.: A History of Modern Criticism, 1-4. London, J. Cape 1970.

WIEGMANN, H.: Geschichte der Poetik. Stuttgart, Metzler 1977.

Další odborná literatura:
ANIKST, A.: Teorija dramy na Zapade, 1-4. Moskva, Nauka 1988.

BACHTIN, M.: Román jako dialog. Praha, Odeon 1980.

Čtenář jako výzva. Výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Brno, Host 2001.

DERRIDA, J.: Texty k dekonstrukci. Bratislava, Archa 1993.

FORGET, P. (ed.): Text und Interpretation. Deutsch-französische Debatte. München, Fink 1984.

FOUCALT, M.: Myšlení vnějšku. Praha, Hermann a synové 2003.

GREGOR, J.: Weltgeschichte des Theaters. Zürich, Phaidon-Verlag 1933.

GRIMM, R. (ed.): Deutsche Romantheorien. Frankfurt am Mein, Athäneum 1968.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

1. Úvod do problému, metodologie a seznámení s literaturou.

2. Italské renesanční estetiky a poetiky, linie vzdělaneckého umění a linie empirická.

3. Klasické teorie tragédie ve Francii.

4. Opozice vůči klasicismu: vznik dvojí teorie novodobého historismu v tzv. sporu stoupenců antiky a zastánců modernosti.

5. Opozice vůči klasicismu: Voltairova reforma tragédie, vznik měšťanské truchlohry a její teorie (Diderot, Lessing).

6. Opozice vůči klasicismu: počátky úvah o vztahu eposu a románu: Giraldi Cinzio, Pigna, Huet. Postřehy romanopisců klasického věku.

7. Historická typologie stylů (Winckelmann). Protiklad antického a moderního světa u Friedricha Schillera.

8. Schellingova filosofie a jeho Filosofie umění. Schellingovy myšlenky o románu.

9. Hegelova filosofie a jeho Přednášky o estetice. Hegel jako teoretik moderní tragédie a románu.

10. Kantův převrat v dějinách estetiky. Teorie ?vznešena".Schillerovy Listy o estetické výchově člověka.

11. Hermeneutika jako filosofická disciplína. F. Schleiermacher. Dilthey, Heidegger, Gadamer.

12. Historická poetika. Scherer, Veselovskij, Potěbňa.

13. Kritika pozitivismu na přelomu 19. a 20. stol. Formalismus, strukturalismus. Revize v tzv. poststrukturalistické a postmoderní diskusi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK