PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Evropské myšlení o literatuře I (Metody literární vědy) - AJS5000070
Anglický název: European Thought of Literature I (Methods in the Theory of Literature)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Je zajišťováno předmětem: ABO300851
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
Je záměnnost pro: AJS5000116
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

Cílem přednášek je seznámit studenty s obrazem příznačných evropských motivů literární reflexe od antiky do počátku
novověku. Přednáška vychází ze skutečnosti, že každá národní kultura východoevropského prostoru funguje v širších
souvislostech evropské kultury a bez povědomí o těchto souvislostech je stěží pochopitelná. Tím spíše, že kultury
slovanských národů se s evropským kontextem nejen vyrovnávaly, ale také do něj aktivně zasahovaly. Přednáška nemá
dávat pouhý opis témat, ale postihnout systémovou povahu evropského myšlení o umělecké tvorbě, spor platónské a
empirické linie uvažování. Speciální témata poetiky, jež byla po staletí chápána jako disciplína popisná a normativní, jsou
proto uváděna do souvislostí estetických a zčásti filosofických. V první části předmětu je charakterizován materiál
antického myšlení: Platón, Aristotelés, Plótinos, Pseudolonginos, výhled k estetickému uvažování středověku a počátkům
novověku.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (16.12.2012)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

Základní studijní literatura:
ECO, U.: Umění a krása ve středověké estetice. Praha, Argo 2007.

GADAMER, H.-G.: Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem. Praha, ISE 1994.

GILBERTOVÁ, K. E., KUHN, H.: Dějiny estetiky. Praha, SNKLU 1965.

LOSEV, A., ŠESTAKOV, V.: Dějiny estetických kategorií. Praha, Svoboda 1984.

NÜNNING, A. Lexikon teorie literatury a kultury. Brno, Host 2006.

SVOBODA, K.: Vývoj antické estetiky. Praha, Orbis 1926.

WIEGMANN, H.: Geschichte der Poetik. Stuttgart, Metzler 1977.

Další odborná literatura:
ANIKST, A.: Teorija dramy na Zapade, 1-4. Moskva, Nauka 1988.

BACHTIN, M.: Román jako dialog. Praha, Odeon 1980.

BENJAMIN, W. Dílo a jeho zdroj. Praha, Odeon 1979.

ČERNÝ, V. Tvorba a osobnost. Praha, Odeon 1992.

LE GOFF, J.: Intelektuálové ve středověku. Praha, Carolinum 1999.

GREGOR, J.: Weltgeschichte des Theaters. Zürich, Phaidon-Verlag 1933.

JAKOBSON, R. Poetická funkce. Jinočany, HH 1995.

MATHAUSER, Z. Báseň na dosah eidosu. Praha, Univerzita Karlova 2005.

MELETINSKIJ, J. M. Poetika mýtu. Praha, Odeon 1989.

ROHDE, E.: Der griechische Roman. Darmstadt, WBG, 1974

TYŇANOV, J. N. Literární fakt. Odeon 1988.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)

1. Systémové rysy evropského myšlení a estetiky.

2. Platón a trojí koncepce umělecké tvorby v jeho pojetí.

3. Aristotelés jako zakladatel teorie umění. Aristotelovo filosofické myšlení a nárys rétoriky a estetiky.

4. Aristotelova teorie uměleckých druhů: epos a historie, teorie tragédie.

5. Vývoj estetického myšlení po Aristotelovi, estetika Říma, poetika, rétorika, architektura.

6. Psedolonginos a traktát o vznešenu.

7. Plótinos.

8. Rané křesťanství a jeho poměr k umění. Aurelius Augustinus, Boethius.

9. Byzantská kultura, patristika, slovesnost, výtvarné umění.

10. Problém středověku v evropské kultuře. Proměny evropské mentality.

11. Scholastika a výměr umění.

12. Středověký symbolismus.

13. Pozdní scholastika, problematická hranice mezi středověkem a novověkem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK