PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Morfologie chorvatštiny - AJS1000313
Anglický název: Croatian Morphology
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (07.02.2022)
Předmět je koncipován jako přednáška a seminář. Cílem přednášky je seznámit studenty s teoretickými základy morfologie současné spisovné chorvatštiny ve srovnání s morfologií současné češtiny. Součástí výkladu bude chorvatské, české a latinské názvosloví a paralelní pohled na morfologii v pojetí chorvatské a české jazykovědy. Přednášky jsou orientovány na morfologickou typologii, obecnou charakteristiku slovních druhů, morfologických kategorií a morfologické paradigmatiky. Teoretický výklad vede k pochopení morfologického systému chorvatštiny, uvědomění si shod a rozdílů oproti systému češtiny a využití těchto poznatků k praktickému zvládnutí cizího jazyka. Cílem semináře je aplikace teoretických poznatků morfologie na konkrétní jazykový materiál současné chorvatštiny. Kromě schopnosti určit probírané mluvnické kategorie je procvičováno i aktivní tvoření a správné užití příslušných slovních tvarů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (07.02.2022)

K úspěšnému získání atestace z kursu se předpokládá aktivní účast v hodinách, povoleny jsou max. tři neomluvené absence. Kurs je ukončen testem z nějž je nutno získat min. 2/3 bodů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (01.02.2023)

* Základní studijní literatura:
ANIĆ, V. - SILIĆ, J.: Pravopis hrvatskoga književnog jezika. Zagreb, 2001.
BARIĆ, E. a kol.: Hrvatska gramatika. Zagreb, 2005.
SILIĆ, J. - PRANJKOVIĆ, I.: Gramatika hrvatskog jezika za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb, 2007.
TEŽAK, S. - BABIĆ, S.: Gramatika hrvatskoga jezika. Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Zagreb, 2005.

* Další odborná literatura:
BABIĆ, S. a kol.: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Zagreb, 2007.
BARIĆ, E. a kol.: Hrvatski jezični savjetnik. Zagreb, 1999.
ČECHOVÁ, M. a kol.: Čeština - řeč a jazyk. Praha, 2000.
DOKULIL, M. a kol.: Mluvnice češtiny 1. Praha, 1986.
GREPL, M. a kol.: Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1997.
JIRÁSEK, K.: Chorvatština - souhrn gramatiky. Praha, 2009.
ŠKARIĆ, I.: Hrvatski govorili! Zagreb, 2008.
 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. (01.02.2023)

1. Morfologie - základní pojmy (morfém, alomorfy). Slovní druhy.
2. Podstatná jména I: klasifikace, mluvnické kategorie.
3. Podstatná jména II: dělení podle rodů a kmenů, deklinace.
4. Přídavná jména I: klasifikace, mluvnické kategorie, deklinace složených a jmenných tvarů.
5. Přídavná jména II: stupňování, přivlastňovací přídavná jména.
6. Zájmena: klasifikace, mluvnické kategorie, deklinace.
7. Slovesa I: klasifikace, mluvnické kategorie, infinitivní a prézentní kmen, konjugace, tvary prézentu.
8. Slovesa II: minulý čas, tvary příčestí minulého a trpného, perfektum.
9. Slovesa III:minulý čas (plusquamperfektum, aorist, imperfektum), budoucí čas (futurum I a II).
10. Slovesa IV: kondicionál I a II, přechodník přítomný a minulý.
11. Číslovky: klasifikace, deklinace.
12. Příslovce: klasifikace, stupňování. Předložky.
13. Spojky. Částice. Citoslovce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK