PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Areálová literatura II - 20. století - AJS1000300
Anglický název: Literature of the region II - 20th century
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: 1
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Igor Mikušiak
PhDr. Marcel Černý, Ph.D.
PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marcel Černý, Ph.D.
Mgr. Igor Mikušiak
PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.07.2019)
Cílem přednášky je seznámit posluchače s vývojem a proměnami literatur jihovýchodní Evropy ve 20. století.
Přednáška se zaměří na nástup moderny v období krize modernity, kterému předcházela krize selhání
pozitivistických teorií pokroku, krize kultury, civilizace, morálky a religiozity v evropském kontextu. Avantgarda nás
bude zajímat jako program nového umění v celoevropském uměleckém kontextu. Výrazné je i téma
expresionismu, jako jednoho z uměleckých vrcholů 20. století v tomto areálu. Zvláštní pozornost bude věnovaná
třicátým letům v literatuře, které znamenají návrat k realismu a kde se už řeší problémy socrealismu. Ve výkladu
bude dále objasněn vývoj jihoslovanských literatur po druhé světové válce, zvlášť otázka ideologie; budou nás
zajímat i proměny žánrů v dramatice, próze a poezii. Pozornost bude věnována šedesátým letům jako období
přelomu v jihoslovanských literaturách, které znamenají přechod k intimismu a novým poetikám obecně, nástup
existencialismu a literatury absurdna. Následovat bude charakteristika nástupu a rozvoje postmoderny a její
literární reflexe v jihoslovanských literaturách. Závěr cyklu přednášek zmíní proměny literatur této oblasti po pádu
komunismu a rozpadu Jugoslávie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: SVSJENST (14.02.2022)

Povinna četba. Zkouška.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Marcel Černý, Ph.D. (17.02.2023)

* Bulharská literatura:
Балабанова, Х., Бжох, А. (eds.): Езиците на европейската модерност. Български и словашки прочити. София 2000.
Bohémske noci. Výber z poézie bulharského symbolizmu. Zost., prel. a dosl. napís. Viera Prokešová. Bratislava 1990.
Bulharská poezie 20. století. Přel. Karel Boušek aj. Praha 1983.
Bulharsko v povídce. Přel. Zdenka Hanzová. Praha 1950.
Бурова, А.: Литературата и фрагментаризираният свят. София 2015.
Български и словашки прочити. София 2000.
Černý, M.: České kontury první generace bulharské moderny. Slavia 87, 2018, č. 1–3, s. 45–108.
Dorovský, I. (et al.): Slovník balkánských spisovatelů. Praha 2001.
Hodrová, D.: Žánrový půdorys tzv. budovatelského románu. In: Vztahy a cíle socialistických literatur. Praha 1979, s. 121-141.
Игов, С.: История на българската литература 1878-1944. София 1991.
Игов, С.: История на българската литература. София 2001; 2., rozšířené vyd. София 2010; zkrácená verze Кратка история на българската литература. София 2005.
Янев, С. (et al.): Атлас на българската литература 1878-1914 [Том I]. Пловдив 2003.
Янев, С. (et al.): Атлас на българската литература 1915-1944 [Том II]. Пловдив 2005.
Янев, В.: Възприемане и характер на българския литературен авангардизъм. [on-line; cit. 11. 8. 2015] . Електронно списание LiterNet, 26. 3. 2006 [obsahuje bibliografii hlavních děl a osobností].
Колевски, В. (et al.): Очерци по история на българската литература след девети септември 1944 година в две книги. 1. Теория, роман, драма. София 1979.
Koška, J.: Bulharská básnická moderna. Bratislava 1972.
Kouba, M. - Kozár, A.: Jihoslovanské literární avantgardy: přehledová studie. Tahy… Literárněkulturní ročenka, 2011, s. 14-48.
Milev, G.: Krutý prsten duše. Praha, 2022 (zejm. doslov M. Černého).
Půlnoční historky: antologie bulharského diabolismu. Ed. M. Černý. Praha, 2014 (zejm. doslov Z. Jeřábkové a editora).
Сарандев, И.: Българската литература (1918-1945). Пловдив 2004.
Стефанов, В.: Българска литература - ХХ век. Дванадесет сюжета. София 2003.
Сугарев, Е.: Българският експресионизъм. София 1988.
Шишкова, М. (ed.): Речник по нова българска литература (1878-1992). София 1994.

* Povinná četba:
Šest knih podle studentova výběru.

* Chorvatská literatura:
FRANIČEVIĆ-PLOČAR, J., JELIČIĆ, Ž.: Krilata riječ. Split, 1978.
JELČIĆ, D.: Povijest hrvatske književnosti: tisućljeće od Baščanske ploče do postmoderne. Zagreb, 2004.
Karpatský, D. (Ed.): Koráb korálový. Praha, 2007.
kol.: Snímky krajiny poezie. Praha, 1966.
KVAPIL, M. a kol.: Slovník spisovatelů - Jugoslávie. Praha, 1979.
KVAPIL, M.: Hrvatska književnost 1895-1914. Prag 1977.
KVAPIL, M.: Miscelanea slavica litteraria. Praha 1997.
MACURA, V. a kol.: Slovník světových literárních děl, 1-2. Praha, 1988.
MOCNÁ, D., PETERKA, J. a kol: Encyklopedie literárních žánrů. Praha-Litomyšl, 2004.
MRKONJIĆ, Z.: Medjaši - Hrvatsko pjesništvo dvadesetog stoljeća. Zagreb, 2004.
MUKAŘOVSKÝ, J.: Cestami poetiky a estetiky. Praha, 1971.
NEMEC, K. (ed.): Leksikon hrvatskih pisaca. Zagreb, 2000.
Nemec, K.: Povijest hrvatskog romana od 1945. do 2000. godine. Zagreb, 2003.
Oraić-Tolić, D.: Paradigme 20. stoljeća. Zagreb, 1996.
PaiĆ, Ž.: Postmoderna igra svjeta. Zagreb, 1996.
Postmoderna - Nova epoha ili zabluda. Zagreb, 1997.
PROSPEROV NOVAK, S.: Povijest hrvatske književnosti. Zagreb, 2004.
Slovník balkánských spisovatelů. Praha, 2001.
Slovník světových dramatiků. Jugoslávští autoři. Praha, 1984.
Snímky krajiny poezie. Malý výbor z jugoslávských básníků XX. století. Praha 1966.

* Povinná četba:
Šest knih podle studentova výběru.

* Slovinská literatura:
Darasz, Z: Od moderne k ekspresionizmu. Ljubljana 1985.
Debeljak, A.: Postmoderna sfinga. Ljubljana 1989.
Dolgan, M.: Pripovedovalec in pripoved. Maribor 1979.
Friedrich, H.: Struktura moderní lyriky. Brno 2005.
Harari, J. V. (ed.): Textual Strategies: Perspectives in Post-Structuralist Criticism. London 1980.
Harland, R.: Supestructuralism. London 1987.
HLADKÝ, L., RYCHLÍK, J., TONKOVÁ, M.: Dějiny Slovinska. Praha 2011.
Moderna, avantgarda, postmoderna. Brno, 2003.
Obdobje ekspresionizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana 1984.
Obdobje simbolizma v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi I, II. Ljubljana 1983.
Pibernik, F., Med modernizmom in avantgardo. Ljubljana 1981.
Slovenska književnost III. Ljubljana, 2001.
Slovenska književnost 1945-1965 (Jug, Kranjec). Ljubljana 1967.
Slovník světových dramatiků. Jugoslávští autoři. Praha 1984.
Snímky krajiny poezie. Malý výbor z jugoslávských básníků XX. století. Praha 1966.
VIRK, T.: Postmoderna in „ mlada slovenska proza“. Ljubljana, 1991.
Zadravec, F.: Elementi slovenske književnosti. Murska Sobota 1980.

* Povinná četba:
Šest knih podle studentova výběru.
* Srbská a černohorská literatura:
DERETIĆ, J.: Istorija srpske književnosti. Zrenjanin, 2011.
DERETIĆ, J.: Srpski roman. Beograd, 1981.
DOROVSKÝ, I. a kol.: Slovník balkánských spisovatelů. Praha, 2001.
FLAKER, A.: Stilske formacije. Zagreb1976.
FRIEDRICH, H.: Struktura moderní lyriky: od poloviny devatenáctého do poloviny dvacátého století. Brno, 2005.
GAVRILOVIĆ, Z.: Srpska moderna. Sarajevo, 1960.
KONSTANTINOVIĆ, Z.: Ekspresionizam. Cetinje, 1967.
LUKIĆ,S., PALAVESTRA, P.: Marksizam i književna kritika u Jugoslaviji: 1918-1941: Zbornik. Beograd, 1978.
MATOVIĆ, V.: Srpska moderna: kulturni obrasci i književne ideǰe: periodika. Beograd, 2007.
PALAVESTRA, P.: Istoriǰa moderne srpske književnosti: zlatno doba 1892-1918. Beograd, 2013.
PANTIĆ, M.: Modernističko pripovedanje: srpska i hrvatska pripovetka/novela 1918-1930. Beograd, 1999.
PETROVIĆ, P.: Avangardni roman bez romana: poetika kratkog romana srpske avangarde. Beograd, 2008.
SLIJEPČEVIĆ, P.: Kritički radovi Pere Slijepčevića. Novi Sad: Matica srpska; Beograd: Institut za književnost i umetnost, 1983.
Snímky krajiny poezie. Malý výbor z jugoslávských básníků XX. století. Praha 1966.
TEŠIĆ, G.: Zli volšebnici: Polemike i pamfleti u srpskoj književnosti 1917-1943. Beograd, 1983.
TEŠIĆ, G.: Antologiǰa pesništva srpske avangarde 1902-1934: otkrovenja & preinačenja. Novi Sad, 1993.
VITOŠEVIĆ, D.: Srpsko pesništvo 1901-1914: razdoblje, razvoj, obeležja. Beograd, 1975.
VITOŠEVIĆ, D.: Jugoslovenska pripovetka i novela u doba moderne. Beograd, 1982.
VUČKOVIĆ, R.: Poetika hrvatskog i srpskog ekspresionizma. Sarajevo, 1979.

* Povinná četba:
Šest knih podle studentova výběru.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Igor Mikušiak (23.02.2022)

* Bulharská literatura:
1. Bulharská moderna mezi tradicionalismem a experimentem (teoretická východiska, Krăstjo Krăstev a kruh Misăl, Penčo Slavejkov).
2. Dramatik a prozaik Petko J. Todorov. Básník Pejo K. Javorov jako předehra bulharského symbolismu.
3. Symbolistní moderna (Teodor Trajanov, Dimčo Debeljanov, Nikolaj Rajnov, Nikolaj Liliev).
4. Meziválečná literární situace - nástin problematiky (překonávání symbolismu, reakce na válku, expresionismus, avantgarda, vitalismus).
5. Poetika bulharského diabolismu (Svetoslav Minkov, Vladimir Poljanov).
6. Expresionisté (Geo Milev, Čavdar Mutafov).
7. Meziválečná poezie (Christo Smirnenski, Nikola Furnadžiev, Atanas Dalčev, Elisaveta Bagrjana).
8. Česko-bulharské literární vztahy v meziválečném období (Gabe a Nezval, Kiril Christov).
9. První vlna bulharského románu (Anton Strašimirov, Stojan Zagorčinov, Ljudmil Stojanov, Ana Kamenova).
10. Válečná literární tvorba a nástup socialistického realismu.
11. Hlavní témata socrealistické prózy a poezie I.
12. Hlavní témata socrealistické prózy a poezie II.
13. Změny v roce 1989 a hlavní trendy současné tvorby.

* Chorvatská literatura:
1. První fáze chorvatské moderny, literární časopisy.
2. Druhá fáze chorvatské moderny a 1. světová válka.
3. Nástup expresionismu.
4. Dílo M. Krleži.
5. Další tvorba 20. let 20. století.
6. Sociálně kritická literatura a její hlavní témata.
7. Psychologická tvorba 30. let 20. století.
8. Rurálně-tradicionalistická díla a předpoklad nástupu totality.
9. Literatura během 2. světové války, socialistický realismus.
10. Literatura krugovašů.
11. Druga moderna.
12. Postmoderna 70. let.
13. Hlavní trendy současné chorvatské literatury.

* Slovinská literatura:
1. Kulturní a duchovní vývoj ve 2. polovině 19. století a začátku 20. století.
2. Moderna jako problém otevírání se světu. Moderna, její kulturní modely a její středoevropský charakter.
3. Nástup slovinské avantgardy. Význam a definice avantgardy. Avantgardní manifesty.
4. Zenitismus. Fenomén Srečka Kosovela. Avantgardisti a jejích levicová orientace.
5. Expresionismus jako umělecký problém a jeho estetika. Proměny žánrů u expresionistů.
6. Obrat k nové realitě v třicátých letech.
7. Literární vývoj po druhé světové válce. Socialistický realismus.
8. Poválečná próza. Poválečná dramatika. Poválečná poezie. Přelom v šedesátých letech.
9. Problém modernismu a problém postmodernismu - doznívání moderny v literaturách jihovýchodní Evropy.
10. Reflexe postmoderny ve slovinské literatuře.
11. 90. léta jako kulturní problém. Problém války na území bývalé Jugoslávie. Problém ideologie v literaturách.
12. Problém globalizace a medializace současného světa. Ikonologie v moderní literatuře.
13. Hlavní směry vývoje současné slovinské literatury.

* Srbská a černohorská literatura:
1. Stratifikace a periodizace srbské literatury 20. století.
2. Dezintegrace realistických postulátů a postupů v próze na přelomu 19. a 20. století.
3. Poetika a noetika srbské literární moderny (symbolismus, parnasismus, impresionismus, dekadence).
4. Podoby symbolismus, impresionismu a dekadence v srbské modernistické próze.
5. Poetika a noetika srbské literární avantgardy (expresionismus, surrealismus, dadaismus, futurismus, červená metafyzika, zenitismus, hypnotismus a sumatrismus).
6. Podoby expresionismu, surrealismu, dadaismu, zenitismu a sumatrismu v srbské avantgardní poezii.
7. Podoby expresionismu, surrealismu, dadaismu, zenitismu a sumatrismu v srbské avantgardní próze.
8. Podoby srbské sociální literatury v próze a poezii.
9. Literatura 2. světové války a nástup socialistického realismu.
10. 50. a 60. a 70. léta v srbské próze.
11. 50. a 60. a 70. léta v srbské poezii a dramatu.
12. Postmoderna a její podoby.
13. Hlavní trendy současné literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK