PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Etnicko-migrační proměny Balkánu - AJS1000293
Anglický název: Balkan ethnical and migrating changes
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: 1
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.07.2019)
Cílem semináře je seznámit studenty s metodami a postupy sociální a kulturní antropologie na pozadí proměn a
vývoje na Balkáně. Studenti by si měli osvojit základy kritického náhledu na etnické procesy a jejich následné
interpretace v různých historických obdobích. Další závažnou otázkou je vznik a další formování tzv. národních
mytologií, které bývají často úzce spjaty s aplikací vybraných kulturních vzorců a jejich úpravami a zneužíváním.
Důležité je také, aby se studenti seznámili s nahlížením jednotlivých národů na vlastní emigraci a opačně na
vnímání „staré vlasti“ u emigrantů v prvních třech generacích. Po absolvování semináře by měl být student schopný
analyzovat různé interpretace dějin, původu, etnických změn apod., které často stály a stojí u počátků konfliktů,
sporů a nedorozumění.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.07.2019)
Základní studijní literatura:
BENEDICTOVÁ, R.: Kulturní vzorce. Praha, 1999.

BERANOVÁ, M.: Slované. Praha, 2000.

BUCHVALDEK, M.: Dějiny pravěké Evropy. Praha, 1985.

GELLNER, E.: Národy a nacionalismus. Praha. 1993.

HLADKÝ, L., RYCHLÍK, J., TONKOVÁ, M.: Dějiny Slovinska. Praha 2011.

HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka. Praha, 1998.

HRADEČNÝ, P., HLADKÝ, L.: Dějiny Albánie. Praha, 2008.

HRADEČNÝ, P.: Řekové a Turci. Nepřátelé nebo spojenci? Praha, 1996.

PELIKÁN, J. a kol.: Dějiny Srbska. Praha, 2004.

PERENČEVIĆ, M., RYCHLÍK, J.: Dějiny Chorvatska. Praha 2007.

RYCHLÍK, J: Dějiny Bulharska. Praha, 2000.

RYCHLÍK, J., KOUBA, M.: Dějiny Makedonie. Praha, 2003.

SALZMANN, Z.: Jazyk, kultura a společnost. Praha, 1996.

ŠATAVA, L.: Národnostní menšiny v Evropě. Praha, 1994.

ŠESTÁK, M. a kol.: Dějiny jihoslovanských zemí. Praha, 1998.

TREPTOW, K. W.: Dějiny Rumunska. Praha 2008.

další odborná literatura:
JUDAH, T.: Srbi - Istorija, mit i razaranje Jugoslavije. Beograd, 2003.

JURINOVIĆ, LJ. (Ed.): Benediktinci i stvaranje evropske kulture. Split, 2008.

KOL.: Integrace cizinců na území České republiky. Praha, 2003.

MATIČKI, M.: Čitanka prvog srpskog ustanka. Beograd, 2004.

MATVEJEVIĆ, P.: Breviář Středomoří. Praha, 2002.

LIVADA, S.: Etničko čišćenje. Zagreb, 2006.

ŘEZNÍK, M.: Formování moderního národa (Evropské „dlouhé“ 19. století). Praha, 2003.

SKOKO, B.: Hrvatska (identitet, image i promocija). Zagreb, 2004.

ŠATAVA, L.: České vystěhovalectví 19. století do USA. Praha, 1985

Šatava, L.: Jazyk a identita etnických menšin. Možnosti zachování a revitalizace. Praha, 2001.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.07.2019)

1. Úvod do problematiky, základní termíny.

2. Etnická situace na Balkáně od nejstarších dob do příchodu Slovanů.

3. Etnická situace na Balkáně od příchodu Slovanů do počátku národně osvobozovacích hnutí.

4. Etnická situace na Balkáně v 19. a 20. století.

5. Přehled náboženských proměn Balkánu.

6. Myšlenky slovanské vzájemnosti a praxe.

7. Migrační procesy, akulturace, asimilace.

8. Emigrace a její směry od 19. stol. do současnosti.

9. Etnicko-kulturní stereotypy.

10. Interpretace balkánských sociokulturních mýtů I.

11. Interpretace balkánských sociokulturních mýtů II.

12. Krajané (potomci emigrantů) a jejich vliv na „domoviny“.

13. Perspektivy etnických a náboženských změn v blízké budoucnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK