PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Historický vývoj jihovýchodní Evropy (do počátku 19. stol.) - AJS1000288
Anglický název: Historical development of South Eastern Europe (until 19th century)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: 1
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.07.2019)
Cílem přednášky je seznámit studenty se základními problémy vývoje jihovýchodní Evropy od středověku do
počátku 19. století, přičemž výklad se především zaměří na problematiku středověkých dějin (vznik balkánských
středověkých států a jejich politický vývoj), na období dobývání Balkánu Osmanskou říší až po rozvoj některých
národně-osvobozeneckých hnutí na přelomu 18. a 19. století. V rámci přednášek budou objasněny základních
historické i geografické pojmy, definovány a vysvětleny klíčové dějinné mezníky. Součástí výkladu bude i objasnění
civilizačních a kulturních rozdílů vzniklých odlišnou etnickou či konfesní tradicí. V rámci přednášek budou také
analyzovány příslušné narativy národních dějin.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.07.2019)
Základní studijní literatura:
Encyklopedický atlas světových dějin. Praha 1999.

HONZÁK, F., PEČENKA, M., STELLNER, F., VLČKOVÁ, J.: Evropa v proměnách staletí. Praha 2001.

HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka. Praha 1998.

HRADEČNÝ, P. : Dějiny Albánie. Praha 2008.

PELIKÁN, J. a kol.: Dějiny Srbska. Praha 2004.

KONTLER, L: Dějiny Maďarska. Praha 2004.

TREPTOW, K. W.: Dějiny Rumunska. Praha 2000.

RYCHLÍK, J.: Dějiny Bulharska. Praha 2000.

RYCHLÍK, J., KOUBA, M.: Dějiny Makedonie. Praha 2003.

RYCHLÍK, J. : Dějiny Chorvatska. Praha 2007.

RYCHLÍK, J. a kol. : Dějiny Slovinska, Praha 2011.

ŠESTÁK, M: a kol. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha 1998.

Další studijní literatura:
BANAC, I.: The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics. New York 1984.

BARTL, P.: Albanien vom Mittelalter zur Gegenwart. Regensburg 1995.

BLAGOJEVIĆ, D., MEDAKOVIĆ, D.: Istorija srpske državnosti I. Novi Sad 2000.

CLOGG, R.: A Short History of Modern Greece. Cambridge 1985.

CRAMPTON, R. J.: A Concise History of Bulgaria. Cambridge 1997.

ČEPIČ, Z. (red.), Zgodovina Slovencev. Ljubljana 1979.

DOSTALOVÁ, R.: Byzantská vzdělanost. Praha 1990.

EKMEČIĆ, M.: Stvaranje Jugoslavije 1790-1918. Beograd 1989.

FINE, J., DONIA, R.: Bosnia and Herzegovina. A Tradition Betrayed. New York 1994.

GOLDSTEIN, I.: Hrvatska povijest. Zagreb 2003.

GRAFENAUER, B.: Zgodovina slovenskega naroda. Ljubljana 1974.

HAVLÍK, L.: Slovanské státní útvary raného středověku. Praha 1987.

HÖSCH, E: Geschichte der Balkanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart. München 1995.

INALCIK, H., QUATAERT, D. (ed.): An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914. Cambridge UP 1994.

JELAVICH, B.: History of the Balkans I. Cambridge 1983.

KLAIĆ, N.: Povijest Hrvata u srednjem vijeku. Zagreb 1990.

KOSEV, D.: Istorija na Balgarija, T. 2-5. Sofija 1980-1988.

Osmanská moc ve střední a jihovýchodní Evropě v 16.-17. století. Praha 1977.

PANOV, B., STOJANOVSKI, A. (red.): Istorija na makedonskiot narod t. 1-2. Skopje 1998-1999.

POUNDS, N. J. G.: An Historical Geography of Europe. Cambridge 1994.

PRAŽÁK, R. a kol.: Dějiny Maďarska. Brno 1993.

SUGAR, P. F.: Southeastern Europa under Ottoman Rule 1354-1804. Seattle 1977.

TODOROVA, M: Imagining the Balkane. New York 1997.

VAKALOPULOS, A.: Griechische Geschichte von 1204 bis heute. Köln 1985.

VICKERS, M.: Between Serb and Albanian: a History of Kosovo. London 1988.

WACHTEL, A.B.: Balkans in World History, New York: Oxford University Press, 2008. ZÁSTĚROVÁ, B. a kol.: Dějiny Byzance. Praha 1992.

ŽÁČEK, V. a kol.: Češi a Jihoslované v minulosti. Od nejstarších dob do roku 1918. Praha 1975.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (26.07.2019)

1. Jihovýchodní Evropa ve středověku. Vymezení teritoria, objasnění základních geografických termínů.

2. Éra byzantské hegemonie na Balkáně.

3. Středověká státnost u Slovinců.

4. Středověké státy Srbů.

5. Středověké státy Chorvatů.

6. Středověký stát Bulharů.

7. Středověké státy Rumunů.

8. Osmanská expanze. Charakteristika politického, sociálního a ekonomického systému osmanské říše.

9. Situace Albánců v 15.-18. Století.

10. Poměry v Bosně a Hercegovině od 15. do konce 18. století.

11. Jihovýchodní Evropa a tzv. Východní otázka.

12. Jihovýchodní Evropa v období napoleonských válek.

13. Společné rysy a specifika národních hnutí v jihovýchodní Evropě.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK