PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Srbská historie - AJS1000274
Anglický název: History of Serbia
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (29.05.2016)
Cílem přednášky je seznámit studenty se základními etapami a mezníky srbských národních a státních dějin. V
rámci kurzu bude objasněno příslušné pojmosloví, vysvětleny termíny ze sféry historické geografie. Výklad bude
více zaměřen na problematiku moderních dějin, přičemž jeho akcent bude směřován na klíčové aspekty
sociálního a politického vývoje srbského národa a na jeho kontakty s okolními státy a národy. Objasněny budou
nacionální narativy převažující v srbském a černohorském národním vědomí.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (29.05.2016)
Základní studijní literatura:
HLADKÝ, L.: Bosenská otázka v 19. a 20. století. Brno, 2005.

HONZÁK, F., PEČENKA, M., STELLNER, F., VLČKOVÁ, J.: Evropa v proměnách staletí. Praha, 2001.

ŠESTÁK, M. a kol.: Dějiny jihoslovanských zemí. Praha, 1998.

PELIKÁN, J.: Jihoslovanská krize. Kořeny a souvislosti. Praha, 1996.

PELIKÁN, J.: Národnostní otázka ve Svazové republice Jugoslávii. Geneze - vývoj - perspektivy. Praha, 1997.

PELIKÁN, J. a kol.: Dějiny Srbska. Praha, 2005.

PIRJEVEC, J.: Jugoslávie 1918-1992. Vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevičovy a Titovy Jugoslávie. Praha, 2000.

ŠTĚPÁNEK, V.: Jugoslávie - Srbsko - Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století. Brno, 2011.

ZÁSTĚROVÁ, B. a kol.: Dějiny Byzance. Praha, 1992.

ŽÁČEK, V. a kol.: Češi a Jihoslované v minulosti. Od nejstarších dob do roku 1918. Praha, 1975.

ŽÍLA, O.: „Jedna si jedina moja domovina?“ Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013. Praha, 2014.

Další odborná literatura:
ANTONIĆ, S.: Zarobljena zemlja. Srbija za vlade Slobodana Miloševića. Beograd, 2002.

BANAC, I.: The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics. New York, 1984.

BATAKOVIĆ, D.: Nova istorija srpskog naroda. Beograd, 2000.

BEGIĆ, K. I. S.: Bosna i Hercegovina od Vanceove misije do Daytonskog sporuzama. Sarajevo, 1997.

BEKIĆ, D.: Jugoslavija u hladnom ratu. Odnosi s velikim silami. Zagreb, 1988.

CALIC, M. Ž.: Socijalna istorija Srbije 1815-1941. Beograd, 2004.

DIMIĆ, Lj.: Istorija srpske državnosti, III., Srbija u Jugoslaviji. Novi Sad, 2001.

HRADEČNÝ, P.: Kosovská otázka ve vývoji albánsko-jihoslovanských vztahů do roku 1944, Slovanské historické studie 20. Praha, 1994.

LJUŚIĆ, R.: Istorija srpske državnosti. t. II: Srbija i Crna Gora: novovekovne srpske države. Novi Sad, 2001.

MALCOLM, N.: Bosnia. A short History. London, 1994.

PELIKÁN, J.: Novými cestami. Kosovo v letech 1958-1969. Praha, 2014.

PETRANOVIĆ, B.: Istorija Jugoslavije 1918 - 1988. Beograd, 1988.

PIRJEVEC, J.: Jugoslovanske vojne 1991 - 2001. Ljubljana, 2003.

POPOV, N. (ed.): Srpska strana rata. Trauma i katarza u istorijskom pamćenju I-III. Beograd, 2001.

SUNDHAUSSEN, H.: Experiment Jugoslawien. Von der Staatsgründung bis zum Staatszerfall. Mannheim, 1993.

TEJCHMAN, M.: Boj o Balkán. Balkánské státy v letech 1939-1941. Praha, 1982.

TEJCHMAN, M.: Válka na Balkáně. Balkánské státy v letech 1941-1942. Praha, 1986.

TEJCHMAN, M., HRADEČNÝ, P., ŠESTÁK, M.: Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie. Praha, 1996.

VYKOUKAL, J., LITERA, B., TEJCHMAN, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, 2000.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (29.05.2016)

1. Raně středověké srbské státní útvary. Raška. Duklja. Zeta.

2. Nemanjičovský stát. Od Štěpána Nemanji k caru Dušanovi.

3. Ve stínu osmanské říše. Smederevská despotovina.

4. Sociální a ekonomické poměry v Srbsku za osmanské éry. Úloha a význam pečského patriarchátu.

5. Srbská povstání. Vznik moderního srbského státu.

6. Od autonomie k samostatnosti. Srbsko od vlády ustavobranitelů k berlínskému kongresu.

7. Srbsko za posledních Obrenovićů. Srbové v habsburské monarchii a v Bosně a Hercegovině.

8. Balkánské války; první světová válka.

9. Srbové v jugoslávském království.

10. Srbsko za druhé světové války. Kolaborace, odboj, revoluce.

11. Titova Jugoslávie.

12. Rozpad jugoslávské federace a s tím související konflikty.

13. Srbsko a Černá Hora na přelomu nového milénia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK