PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Jihovýchodní Evropa od konce 19. století: 20. a 21. století - AJS1000165
Anglický název: Southeastern Europe from the End of the 19th Century: the 20th and the 21th Century
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (27.05.2016)
Cílem přednášky je seznámit studenty se základními problémy vývoje jihovýchodní Evropy od konce 19. století až
do první dekády 21. století. Výklad se především na vývoj mezinárodních vztahů a politické dějiny jednotlivých
národních států či multietnických státních útvarů areálu jihovýchodní Evropy. V rámci přednášek budou objasněny
základních historické i geografické pojmy, definovány a vysvětleny klíčové dějinné mezníky. Součástí výkladu
bude i objasnění civilizačních a kulturních rozdílů vzniklých odlišnou etnickou či konfesní tradicí. V rámci
přednášek budou také analyzovány příslušné narativy národních dějin.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (27.05.2016)
Základní studijní literatura:
Encyklopedický atlas světových dějin. Praha 1999.

HLADKÝ, L. : Bosenská otázka v 19. a 20. století. Brno 2005.

HONZÁK, F., PEČENKA, M., STELLNER, F., VLČKOVÁ, J.: Evropa v proměnách staletí. Praha 2001.

HRADEČNÝ, P. a kol.: Dějiny Řecka. Praha 1998.

HRADEČNÝ, P. : Dějiny Albánie. Praha 2008.

PELIKÁN, J. a kol.: Dějiny Srbska. Praha 2004.

KONTLER, L: Dějiny Maďarska. Praha 2004.

TREPTOW, K. W.: Dějiny Rumunska. Praha 2000.

PIRJEVEC, J.: Jugoslávie 1918-1992. Vznik, vývoj a rozpad Karadjordjevičovy a Titovy Jugoslávie, Praha 2000.

RYCHLÍK, J.: Dějiny Bulharska. Praha 2000.

RYCHLÍK, J., KOUBA, M.: Dějiny Makedonie. Praha 2003.

RYCHLÍK, J. : Dějiny Chorvatska. Praha 2007.

RYCHLÍK, J. a kol. : Dějiny Slovinska, Praha 2011.

ŠESTÁK, M: a kol. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha 1998.

ŠTĚPÁNEK, V.: Jugoslávie - Srbsko - Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století, Brno 2011.

ŽÍLA, O., „Jedna si jedina moja domovina?“ Etno-demografické proměny Bosny a Hercegoviny v letech 1945-2013, Praha 2014.

Další studijní literatura:
BANAC, I.: The National Question in Yugoslavia. Origins, History, Politics. New York 1984.

BARTL, P.: Albanien vom Mittelalter zur Gegenwart. Regensburg 1995.

BATAKOVIĆ, D., Nova istorija srpskog naroda, Beograd 2000.

BEGIĆ, K.I.S: Bosna i Hercegovina od Vanceove misije do Daytonskog sporuzama.Sarajevo 1997

BEKIĆ, D.: Jugoslavija u hladnom ratu. Odnosi s velikim silami. Zagreb 1988.

BENSON, L.: Yugoslavia. A Concise History. New York 2001.

BILANDŽIĆ, D., Hrvatska moderna povijest, Zagreb 1999.

BLAGOJEVIĆ, D., MEDAKOVIĆ, D.: Istorija srpske državnosti I. Novi Sad 2000.

CLOGG, R.: A Short History of Modern Greece. Cambridge 1985.

CRAMPTON, R. J.: A Concise History of Bulgaria. Cambridge 1997.

CRAMPTON, R. J.: The Balkans since the Second World War. London 2002.

ČEPIČ, Z. (red.), Zgodovina Slovencev. Ljubljana 1979.

DIMIĆ, Lj.:Istorija srpske državnosti, III., Srbija u Jugoslaviji. Novi Sad 2001.

EKMEČIĆ, M.: Stvaranje Jugoslavije 1790-1918. Beograd 1989.

FINE, J., DONIA, R.: Bosnia and Herzegovina. A Tradition Betrayed. New York 1994.

FISHER-GALATI, S. Twentieth Century Rumania. New York 1991.

GOLDSTEIN, I.: Hrvatska povijest. Zagreb 2003.

GOUDOEVER, A. P.: Romanian History, 1848-1918. Goningen 1979.

GRAFENAUER, B.: Zgodovina slovenskega naroda. Ljubljana 1974.

HÖSCH, E: Geschichte der Balkanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart. München 1995.

INALCIK, H., QUATAERT, D. (ed.): An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914. Cambridge

UP 1994.

JELAVICH, B.: History of the Balkans I. Cambridge 1983.

PANOV, B., STOJANOVSKI, A. (red.): Istorija na makedonskiot narod t. 5-6. Skopje 1998-1999.

PELIKÁN, J.: Novými cestami. Kosovo v letech 1958-1969, Praha 2014.

PETRANOVIĆ, B. : Istorija Jugoslavije 1918 - 1988 (3 knihy), Beograd 1988.

PIRJEVEC, J.: Jugoslovanske vojne 1991 - 2001. Ljubljana 2003.

POUNDS, N. J. G.: An Historical Geography of Europe. Cambridge 1994.

PRAŽÁK, R. a kol.: Dějiny Maďarska. Brno 1993.

RAMET, P. S. : Nationalism and Federalism in Yugoslavia, 1962 - 1991. Bloomington and Indianapolis 1992.

RAMET, S.: Balkanski Babilon: raspad Jugoslavije - od Titove smrti do Miloševićeva pada, Zagreb, 2005.

SUNDHAUSSEN, H.: Experiment Jugoslawien. Von der Staatsgründung bis zum Staatszerfall. Mannheim 1993.

TEJCHMAN, M.: Boj o Balkán. Balkánské státy v letech 1939-1941. Praha 1982.

TEJCHMAN, M.: Válka na Balkáně. Balkánské státy v letech 1941-1942. Praha 1986.

TEJCHMAN, M. - HRADEČNÝ, P. - ŠESTÁK, M. : Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie. Praha 1996.

TEJCHMAN, M.: Boj o Balkán. Balkánské státy v letech 1939-1941. Praha 1982.

TEJCHMAN, M.: Válka na Balkáně. Balkánské státy v letech 1941-1942. Praha 1986.

TODOROVA, M: Imagining the Balkane. New York 1997.

VAKALOPULOS, A.: Griechische Geschichte von 1204 bis heute. Köln 1985.

VICKERS, M.: Between Serb and Albanian: a History of Kosovo. London 1988.

VYKOUKAL, J., LITERA, B., TEJCHMAN, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha 2000.

WACHTEL, A.B.: Balkans in World History, New York: Oxford University Press, 2008.

WOODWARD, Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the Cold War. 1995.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. (19.02.2018)

1. Balkánské války, první světová válka v jihovýchodní Evropě.

2. Versaillský systém. Královská Jugoslávie.

3. Vývoj Bulharska v meziválečném období.

4. Rumunsko a Albánie mezi dvěma světovými válkami.

5. Řecko a Turecko v období mezi dvěma světovými válkami.

6. Jihovýchodní Evropa za druhé světové války.

7. Vývoj Bulharska a Rumunsko v rámci sovětské zájmové sféry.

8. Základní etapy vývoje federativní Jugoslávie.

9. Vnitřní vývoj států jihovýchodní Evropy v 50–70. letech 20. století.

10. Vnitřní vývoj států jihovýchodní Evropy v 80. letech 20. století. Specifika enverovského režimu v Albánii.

11. Socialistická Jugoslávie v 80. letech 20. století

12. Rozpad Titovy Jugoslávie. Vývoj nástupnických států.

13. Albánie a Kosovo na přelomu 20. a 21. století.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK