PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvod do teorie překladu (se zaměřením na překlady textů jihovýchodoevropského areálu) - AJS1000163
Anglický název: Introduction to Translation Studies
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (27.05.2016)
Výuka předmětu se soustřeďuje na seznámení studentů s teoretickými východisky translatologických postupů při
překladech uměleckých a odborných textů. Cílem je získat přehled o české a slovenské překladatelské škole, o
jejích přístupech k procesu překládání. Studiem předpokládaná jazyková kompetence studentů podpořená
teoretickým translatologickým minimem zakládá předpoklad kvalitních překladů uměleckých a odborných textů
studovaného jazyka do češtiny.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (27.05.2016)
Základní studijní literatura:
FENCLOVÁ, M. - KOLAŘÍKOVÁ, D. a kol.: Překlad jako lingvistický a lingvodidaktický problém. Plzeň, 2014, 1 CD-ROM.

GROMOVÁ, E. - HRDLIČKA, M. - VILÍMEK, V. (eds.): Antologie teorie odborného překladu: (výběr z prací českých a slovenských autorů). Ostrava 2010.

HRALA, M. (ed.), Český překlad 1945-2003: sborník příspěvků ze sympozia, … Praha 2005.

HRALA, M. (ed.), Český překlad II (1945-2004): sborník příspěvků z kolokvia, … Praha 2005.

KUFNEROVÁ, Z., Čtení o překládání. Jinočany, 2009.

LEVÝ, J.: České teorie překladu: vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře. Praha, 1996, 2 sv.

LEVÝ, J.: Umění překladu. Praha, 2012.

Další odborná literatura:
POPOVIČ, A. [et al.]: Interpretácia umeleckého textu. Bratislava, 1981.

VAJDOVÁ, L. (ed.): Myslenie o preklade. Bratislava, 2007.

VĚŠÍNOVÁ, E. - KALIVODOVÁ E.: Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury. Praha, 2008.

VILIKOVSKÝ, J.: Překlad jako tvorba. Přel. Emil Charous. Praha, 2002.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (27.05.2016)

1. Teoretická východiska procesu překládání.

2. Text a kontext - kulturní, historické a společenské podmínky vzniku literárního díla a respekt překladatele k těmto jevům.

3. Překlad jako interpretace originálu nebo transpozice do jazykového a literárního úzu cílového prostředí?

4. Překladatelské postupy při překladu uměleckého díla.

5. Jazyková analýza originálu. Výběr vhodných jazykových prostředků v cílovém jazyce - komparativní pohled na oba jazyky. Frazémy. Orientalismy.

6. Stylová analýza, literární kontext originálního díla.

7. Odborné a umělecké předpoklady překladatele.

8. Může překladatel „vylepšovat“ originál? Otázka adaptace originálního díla.

9. Výběr originálního díla s ohledem na literární situaci, ediční politiku a čtenářský vkus v cílové zemi.

10. Problém zastarávání překladů. Etika druhého/dalšího překladu.

11. Role překladatelů na recepci překládaných národních literatur v cílovém prostředí.

12. Vývojové proměny překladů literárních děl do češtiny.

13. Překlad odborného textu (zásadní premisa pro překladatele - důkladná znalost příslušného vědního oboru).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK