PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Rozbor literárního textu (na materiále literatur jihovýchodoevropského areálu) - AJS1000161
Anglický název: Literary Analysis
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (27.05.2016)
Cílem semináře je seznámit studenty se strukturou a oblastmi literárních škol, žánrů a směrů, které se objevují v
současném literárně vědním výzkumu v akademických a vědeckých centrech v regionu jihovýchodní Evropy i v
komparaci s českým prostředím, a to vše na konkrétních literárních textech. Výuka bude dále zaměřena na
objasnění klasických i nových metodologických postupů, koncepcí a nejvýznamnějších projektů mezinárodního
charakteru, které jsou spojeny s literaturou či vědními disciplínami, které se literatury nějakým způsobem dotýkají
(např. folkloristika). Studenti budou v rámci semináře interpretovat vybraná literární díla jihovýchodoevropského
areálu a na konkrétních příkladech se seznámí s jednotlivými literárními žánry tak, aby byli schopni využívat těchto
poznatků při zpracování bakalářských prací. Předmět studenty povede k orientaci ve struktuře literárních děl.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (27.05.2016)

DOROVSKÝ, I. a kol.: Slovník spisovatelů - Bulharsko. Praha, 1978.

HALEY, G. (Ed.): Kronika sci-fi. Praha, 2015.

HRABÁK, J.: Poetika. Praha, 1977.

HRABÁK, J.: Úvod do studia verše. Praha, 1978.

KVAPIL, M. a kol.: Slovník spisovatelů - Jugoslávie. Praha, 1979.

LEVÝ, J.: Umění překladu. Praha, 1983.

MACURA, V. a kol.: Slovník světových literárních děl. 1-2. Praha, 1988.

MOCNÁ, D. - PETERKA, J. a kol: Encyklopedie literárních žánrů. Praha-Litomyšl, 2004.

MUKAŘOVSKÝ, J.: Cestami poetiky a estetiky. Praha, 1971.

PAVERA, L. - VŠETIČKA, F.: Lexikon literárních pojmů. Olomouc, 2002.

STANZEL, F. K.: Teorie vyprávění. Praha 1988.

ŠKLOVSKIJ, V.: Teorie prózy. Praha, 2003.

VALENTOVÁ, L. a kol.: Slovník rumunských spisovatelů. Praha, 2001.

VLAŠÍN, Š. a kol.: Slovník literární teorie. Praha, 1977.

WELLEK, R.: Teorie literatury. Olomouc, 1996.

www.iliteratura.cz

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (27.05.2016)

1. Úvod do problematiky, základní pojmy.

2. Literární žánry a jejich specifika v jihovýchodoevropském areálu.

3. Literární formy a jejich specifika v jihovýchodoevropském areálu.

4. Interpretace literárního díla: poezie, role lyrického subjektu.

5. Interpretace literárního díla: próza, tématický a motivický rozbor díla.

6. Interpretace literárního díla: základní charakteristika dramatu.

7. Struktura esejistických děl a jejich rozbor.

8. Problematika literárního překladu a jeho odraz v interpretaci literárního díla.

9. Prozodické prostředky jazyků a jejich odraz v literárních dílech.

10. Základní literární směry a jejich vývoj.

11. Přístupy k interpretaci literárního díla.

12. Literárněvědné publikace, blogy, literární servery, internet a kritické vyhodnocování informací.

13. Volné téma.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK