PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia japanologie b - AJP100177
Anglický název: Introduction to Japanese Studies b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 25 / 25 (25)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence: critical thinking
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Lutovská
Vyučující: Mgr. Petra Kanasugi, Ph.D.
Anotace
Úvodová přednáška o japonském jazyce nabízí studentům prvního ročníku základní informace o charakteru japonského jazyka a zároveň o rozsahu jazykovědy jako vědecké disciplíny. Předmět vychází z kognitivního přístupu k jazyku, který aplikuje na jednotlivé jazykové roviny.
Poslední úprava: Kanasugi Petra, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je doplnit výuku praktického jazyka o teoretický výklad, který má studenty jednak podnítit k hlubšímu zamýšlení se nad jazykovými jevy, jednak napomoci k rozvíjení jejich schopnosti japonský jazyk správně popisovat. 

Poslední úprava: Kanasugi Petra, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou zkouškou.

Podmínkou zakončení předmětu je vypracování seminární práce.

Klasifikace předmětu:

Písemná zkouška   35%

Ústní zkouška  35%

Seminární práce  20%

Příprava na hodiny a aktivní účast 10%

Poslední úprava: Kanasugi Petra, Mgr., Ph.D. (12.02.2024)
Literatura

Základní studijní literatura:

DIRVEN, René; VERSPOOR, Marjolyn (ed.). Cognitive exploration of language and linguistics. John Benjamins Publishing, 2004.

KAGEYAMA, Taro; KISHIMOTO, Hideki (ed.). Handbook of Japanese lexicon and word formation. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2016. - úvod

- další videa a texty dostupné na Moodle stránce předmětu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15804

 

Další odborná literatura:

Čermák, František. Jazyk a jazykověda, Praha, Pražská imaginace, 1994.

Černý, jiří. Úvod do studia jazyka, Olomouc, Rubico, 1998.

Imaiová, Mucumi. Jazyk a myšlení. Karolinum, 2017.

Poslední úprava: Kanasugi Petra, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Sylabus

1. Úvodní hodina: problematika genealogie a typologického zařazení japonského jazyka.

2. Kognitivní přístup k jazyku - typologie znaku, principy ikonicita v jazyce

3. Lexikologie, lexikologická specifika japonštiny

4. Morfologie - struktura slova, slovotvorné procesy v japonštině  

5. Morfologie - flexe v japonštině, systém slovních druhů v japonštině  

6. Syntax - utváření japonské věty (adverbální, adnominální rozvití)

7. Fonetika - specifika japonského fonetického systému (vokály, konzonanty)

8. Fonetika - specifika japonského fonetického systému (tónový přízvuk, frázování,  melodie), fonologická specifika japonštiny

9. Japonština z pohledu pragmatiky a kulturní pragmatiky.

10. Japonština a subjektivní význam ( subjektivizace, kódování postojů mluvčího).

11. Jazyková variace a japonština (standardní jazyk, dialekt, slang, argot, idiolekt).

12. Jazyková relativita.

13. Otázky a odpovědi

Poslední úprava: Kanasugi Petra, Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK