PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Četba japonských textů II/A - AJP100159
Anglický název: Practical Japanese I : Reading I/A
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Tereza Lutovská
Je prerekvizitou pro: AJP100160
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (23.09.2017)
V tomto předmětu si studenti osvojí, jak pracovat se souvislejším textem. Naučí se pracovat s kontextem, jehož <br>
vnímání nelze v japonštině bez pravidelné přípravy zvládnout. Svým pojetím tato cvičení doplňují Jazyková cvičení <br>
I: gramatika (A) a Jazyková cvičení I: písmo (A), protože se v textech objevují převážně větné konstrukce a znaky z <br>
těchto předmětů. <br>
Student se v tomto předmětu naučí správně japonsky číst včetně přízvuku a intonace. Seznámí se rovněž se <br>
základy překladu do češtiny.<br>
Literatura
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (23.09.2017)

Základní studijní literatura:
Suríé nettowáku (ed.) Minna no nihongo, šokjú I, honsacu, Tókjó: Suríé nettowáku, 1998.
Suríé nettowáku (ed.) Minna no nihongo, šokjú II, šokjú de jomu topikku 25, Tókjó: Suríé nettowáku, 1998.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. David Labus, Ph.D. (22.09.2016)

1. Texty na procvicení spony.
2. Texty na procvicení ukazovacích zájmen.
3. Texty na procvicení casových urcení.
4. Texty na procvicení pravd?podobnostního zp?sobu a záporné otázky.
5. Texty na procvi?ení instrumentálu a sloves osobní orientace.
6. Texty na procvi?ení p?ídavných jmen.
7. Texty na procvi?ení vyjád?ení existence.
8. Texty na procvi?ení komparativu a superlativu.
9. Texty na procvi?ení vyjád?ení cht?ní.
10. Texty na procvi?ení p?echodníku.
11. Texty na procvi?ení použití modálních sloves.
12. Texty na procvi?ení záporu a modálních sloves.
13. Texty na procvi?ení potenciálu a ?asových

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK