PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Japonská společnost - AJP100022
Anglický název: Japanese Society
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Miroslava Jirková (09.02.2007)
Kurz poskytuje základní informace z oblasti kulturních a společenských reálií současného Japonska. Východiskem přednáškového cyklu je přehled teoretických přístupů k japonskému etniku, tzv. nihondžiron, včetně jejich kritiky. Na tento teoretický základ pak navazuje výklad jednotlivých problémů současné společnosti - demografická struktura a perspektivy jejího dalšího vývoje, postavení ženy v současné společnosti, problematika mládeže a posun v žebříčku hodnot apod. Další kapitolou je oblast hospodářsko politických reálií, která zahrnuje následující témata: politická kultura, vývoj politicko správního systému, ekonomická struktura a její změny v poválečném Japonsku, Japonsko v mezinárodních vztazích.
Na přednášky navazuje seminář, ve kterém se student zvolí jedno z přednášených témat zpracuje k němu seminární práci v rozsahu min. 20 NS. Předložení seminární práce je nutným předpokladem ke získání zápočtu.
Literatura
Poslední úprava: Miroslava Jirková (09.02.2007)
Povinná literatura:
Benedict, Ruth, The Chrysanthemum and the Swords, Tokyo, Tuttle 1946

Davis, Winston B., Japanese Religion and society: Paradigms of Structure and Change, Albany, State University of New York Press 1992

Doi, Takeo, Anatomy of Dependence, Tokyo, Kodansha International 1973

Doi, Takeo, Anatomy of Self: : The Individual Versus Society, Tokyo, Kodansha International 1986

Hamaguchi, Eshun, ?A Methodological Basis for Japanese Studies - With begard to ?Relatum" as its Foundation", Nichibunken Japan Review, No. 9, 1997

Hamaguchi, Eshun, ?A Contextual Model of the Japanese: Towards a Methodological Innovation in Japan Studies", Journal of Japanese Studies, 11:2

Hendry, Joy, Understanding Japanese Society, London, Routledge 1987

Ivy, Marylin, ?Formation of Mass Culture", In: Gordon, Andrew (ed.), Postwar Japan as History, Berkeley, University of California Press 1993

Johnson, Chalmer, MITI and the Japanese Miracle, Stanford, Stanford University Press 1982

Nakane, Chie, Japanese Society, Berkeley : University of California Press, 1970

Ochiai, Emiko, The Japanese Family System in Transition: A Sociological Analysis of Family Change in Postwar Japan, Tokio, LTCB International Library Foundation 1996

Prestowitz, Clyde V., Trading Places: How We Allowed Japan to Take the Lead, New York, Basic Books 1988

Reischauer, Edwin O., The Japanese Today: Change and Kontinuity, Tokyo, Charles E Tuttle 1990

Uno, S. Katheleen, ?The Death of 'Good Wife, Wise Mother'?", In: Gordon, Andrew (ed.), Postwar Japan as History, Berkeley, University of California Press 1993

Vogel, Ezra F., Japan as Number One, Harvard, Harvard University Press 1979

Wolferen, Karel van, The Enigma of Japanese Power, Knopf 1989

Doporučená literatura:
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlý souhrn zejména článků z odborných časopisů, výběr representativních titulů doporučené četby ke každému tématu bude posluchačům představen na jednotlivých přednáškách.

Sylabus
Poslední úprava: Miroslava Jirková (09.02.2007)
Podmínky pro splnění studijních povinností za ZS (zápočet):
1. seminární práce na dané téma v rozsahu 10 - 15 NS (viz. Pravidla pro psaní seminárních prací); témata seminárních prací budou přidělena na prvním cvičení

2. jeden referát nebo koreferát na zvolené téma; rozdělení témat referátů/koreferátů bude provedeno na prvním cvičení

Dvousemestrální kurz je určen studentům bakalářského studia, kteří se chtějí podrobněji seznámit se základními mechanismy fungování současné japonské společnosti, včetně teoreticko metodologického rámce. Absolvent kurzu by měl být schopen správně interpretovat procesy, ke kterým dochází v současném Japonsku, a to nejen v rovině jejich vnějších projevů ale i v jejich hlubších souvislostech.

V úvodu se posluchači zevrubně seznámí se základními metodologickými přístupy ke studiu japonské společnosti, zejména s ohledem na přetrvávající přístupy, které ve větší či menší míře vycházejí z představy výlučnosti japonského etnika, tzv. nihondžinron. Poté následuje analýza jednotlivých stránek života současného Japonska. Přednášky v zimním semestru budou tematicky zaměřeny na vztahy jedinec-společnost (především z pohledu kulturní a sociální antropologie), v letním semestru pak navazují přednášky zaměřené především na institucionální strukturu současné japonské společnosti a mechanismus jejího fungování. Vzhledem k tomu, že se jedná o témata překračující úzce jazykově-literární orientaci oboru, základní znalosti z oblasti sociologie, politologie, ekonomie či teorie mezinárodních vztahů sice nejsou předpokladem absolutoria, nicméně budou vítány.

Témata jednotlivých přednášek:

1. Úvod: Časoprostorové vymezení japonské společnosti

2. Metodologické přístupy ke studiu japonské společnosti I.: Počátky koncepce nihondžinron - od Meidži po Šówa

3. Metodologické přístupy ke studiu japonské společnosti II.: Ruth Benedict a Chie Nakane

4. Metodologické přístupy ke studiu japonské společnosti III.: Takeo Doi, Ešun Hamaguči, Edwin O. Reischauer

5. Metodologické přístupy ke studiu japonské společnosti IV.: Od nihondžinron k nihonron - (Ezra Vogel a Chalmer Johnson) a nástup revizionistů (Clyde V. Prestowitz, Karel van Wolferen, Bill Emmott)

6. Základní trendy demografického vývoje v současném Japonsku

7. Japonská rodina - tradiční model rodiny a změny v jejím fungování v poválečném období

8. Postavení ženy v japonské společnosti, emancipace a feminismus

9. Jedinec a společnost, socializace a sociální stratifikace

10. Vzdělávací systém a současná japonská mládež - hodnoty a postoje

11. Role náboženství v moderní japonské společnosti

12. Urbanizace, volný čas a problém masové kultury v současném Japonsku

13. Masová kultura, role média a sdělovací prostředky - tradice a současnost

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK