PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do italské dialektologie - AITV00022
Anglický název: Introduction to Italian Dialectology
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (27.06.2021)
Přednáška je stručným úvodem do italské dialektologie určená jako jeden z předmětů PVP pro studenty nmgr. italianistiky. Po základním přehledu sociolingvistické situace současné Itálie a historickém průřezu hlavních dialektálních oblastí bude pozornost věnována charakteristice současných dialektů na základě běžně přijímaných klasifikací (Pellegrini 1977). Kromě tradičního přístupu k fonologickým, morfologickým, syntaktickým a lexikálním znakům nabídne přednáška také podrobnější sondu do dobře popsaných dialektů s literární historií (např. neapolštiny), jakož i přehled výrazných a mnohdy exkluzivních jevů typických pro italorománské variety, jako je např. metafonie, rafforzamento fonosintattico a procesy jejich morfologizace, smíšené systémy perifrastického časování, podmětová zájmena apod. Předmět bude postupovat podle osnovy uvedené v sylabu..
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (27.06.2021)

Bentley, D. – Ciconte, F. M. – Cruschina, S. (s.d.). I dialetti d’Italia: fiabe, favole e racconti. CD-ROM. Manchester. Manchester University.

Berruto, G. (2012). Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo. Roma: Carocci. 2. vydání.

De Blasi, N. (2014). Geografia e storia dell’italiano regionale. Bologna: il Mulino.

Grassi, G. – Sobrero, A. A. – Telmon, T. (2004). Introduzione alla dialettologia italiana. Bari: Laterza.

Ledgeway, A. (2009). Grammatica diacronica del napoletano. Tübingen: Niemeyer.

Loporcaro, M. (2009). Profilo linguistico dei dialetti italiani. Bari: Laterza.

Loporcaro, M. (2014): Perfective auxiliation in Italo-Romance. In: P. Benincà – A. Ledgeway – N. Vincent (eds.), Diachrony and Dialects. Grammatical Change in the Dialects of Italy. Oxford: Oxford University Press, s. 48–70.

Loporcaro, M. (2016): Auxiliary selection and participial agreement. In: M. Maiden – A. Ledgeway (eds.), The Oxford Guide to the Romance Languages. Oxford: Oxford University Press, s. 802–818

Manzini, R. – Savoia, L. (2005): I dialetti italiani e romanci: Morfosintassi generativa I-III. Alessandria: Edizioni dell’Orso.

Štichauer, P. (2016). Paradigmi misti in alcuni dialetti italo-romanzi : un approccio morfologico. Romanistica Pragensia, XXI, 3, s. 9–20.

Štichauer, P. (2017): Italské rafforzamento fonosintattico a jeho role v tzv. smíšených paradigmatech. Časopis pro moderní filologii, 99, 1, s. 29–39.

Štichauer, P. (2018). Lexical splits within periphrasis: mixed perfective auxiliation systems in Italo-Romance. Morphology, 2018, 1, s. 1-23.

Thomason, S. G. (2015). Endangered languages. An Introduction. Cambridge: Cambdrige University Press.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (30.03.2022)

1) Úvod: literární italština, standardní italština, regionální italština a dialekty.

2) Klasifikace italských dialektů a nástin jejich historie.

3) Severoitalské dialekty: podrobnější klasifikace a základní znaky

4) Toskánské dialekty: historie a současná situace.

5) Dialekty střední Itálie: podrobnější klasifikace a základní znaky.

6) Jihoitalské dialekty: podrobnější klasifikace a hlavní znaky.

7) Neapolština: základní charakteristika a výrazné jevy.

8) Dialekty Kalábrie, Sicilíe a Sardínie.

9) Zvláštní jevy: metafonie, rafforzamento fonosintattico a jejich morfologizace.

10) Zvláštní jevy: smíšená paradigmata.

11) Zvláštní jevy: systémy subjektových klitik.

12) Budoucnost italských dialektů: italské dialekty jako „ohrožené jazyky“.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. (27.06.2021)
Předpokladem je absolutorium předmětu Vývoj italštiny I a dobrá znalost IPA.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK