PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Morfologie italštiny II - AIT200012
Anglický název: Italian Morphology II
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: italština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Vyučující: prof. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
Anotace -
Cílem kurzu Morfologie italštiny I, II, určeného pro druhý ročník bakalářského studia, je poskytnout studentům kompletní morfologický přehled na základě tradiční klasifikace slovních druhů. Důraz bude kladen zejména na substantiva, adjektiva a na slovesa. Konkrétní program je stanoven v sylabu.<br>
<br>
Poslední úprava: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (13.02.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

Poslední úprava: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (13.02.2023)
Literatura

Hamplová, S. Mluvnice italštiny. Praha, Leda 2004.

Renzi, L. (ed.) Grande grammatica italiana di consultazione I - III, Bologna, il Mulino 1988-1994. (v handoutech citováno jako GGIC)

Salvi, G. - Vanelli, L. Nuova grammatica italiana, Bologna, il Mulino 2004.

+ i riferimenti citati nel corso delle lezioni (e presenti negli handout)

Poslední úprava: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (13.02.2023)
Sylabus -

1)      Morfologické kategorie italských sloves (slovesné třídy a jejich povaha).

2)      Sloveso a jeho valence, slovesa tranzitivní a intranzitivní, aktivní a pasivní konstrukce, zvratná slovesa.

3)      Systém slovesných časů v indikativu, tvoření a funkce.

4)      Systém slovesných časů v konjunktivu, tvoření a funkce.

5)      Imperativ (tvoření a funkce), jiné způsoby vyjádření rozkazu.

6)      Jmenné tvary sloves, tvoření a funkce.

7)      Časová souslednost v indikativu a v konjunktivu.

8)      Konjunktiv ve vedlejších větách podmětných a předmětných.

9)      Konjunktiv ve vedlejších větách vztažných.

10)   Konjunktiv ve vedlejších větách příslovečných.

11)   Shoda přísudku s podmětem a s předmětem.

12)   Slovesa plnovýznamová a pomocná, polopomocná slovesa a opisné slovesné vazby - jejich funkce a použití.

13)   Vid a povaha slovesného děje. Prostředky vyjádření PSD v italštině.

Poslední úprava: Štichauer Pavel, prof. Mgr., Ph.D. (13.02.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK