PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Úvod do současných teorií kultury a médií - AISV5934
Anglický název: Introduction to current cultural theory and media
Zajišťuje: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (15)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (19.02.2019)
Předmět uvede studentky a studenty do vybraných teorií a jejich analytického pojmového aparátu, který od první poloviny dvacátého století formoval a dodnes formuje myšlení a o roli kultury a médií ve společnosti. Zároveň představí kulturální a mediální studia jakožto živou vědou, která se musí soustavně vyrovnávat nejen s bouřlivým vývojem předmětů zkoumání, ale i samotných nástrojů rozvíjení a legitimizace své vlastní disciplíny a jejím silně interdisciplinárním a mezinárodním charakterem.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (19.02.2019)

Cílem předmětu je porozumět odbornému diskurzu v dané oblasti, která tvoří významnou součást současného společensko-vědního bádání, a naučit se ho aplikovat ve svém vlastním výzkumu a psaní. Zaměřá se na kulturně-společenský kontext vzniku a rozvoje kritických teorií médií ve dvacátém století (Frankfurtská škola a Birminghamské centrum pro současná kulturální studia), a pojedná o výzkumném potenciálu ústředních analytických kategorií (třída, rasa, gender) a směrů (genderová a post-koloniální studia). Budeme se proto věnovat i nejsoučasnějším směrům v teorii kultury a médií (internacionalizace, de-westernizace, mediální archeologie, ekologie a gramotnost) a jejím přesahům do současné filozofie (nový materialismus, OOO, post-humanismus, technoscience, agential realism, mediální archeologie) a antropologie (actor–network theory - ANT). Kromě klasiků oboru Adorna, Williamse, Halla, Spivak či Butler se tak budeme zabývat i texty Latoura, Parikky a Barad. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (19.02.2019)

Vypracovaní a prezentace závěrečného projektu

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (19.02.2019)

Základní studijní literatura
Adorno, Theodor W., Horkheimer, Max. 2009. Dialektika osvícenství. Praha: Oikoymenh.
Adorno, Theodor W. 2009. Schéma masové kultury. Praha: Oikoymenh.
Ang, Ien. 1997. Melodramatic Identifications: Television Fiction and Women's Fantasy. In: Feminist Television Criticism. Charlotte Brunsdon, Julie D'Acci, Lynn Spigel (eds.). Oxford: Clarendon Press.
Barthers, Roland. 2004. Mytologie. Praha: Dokořán.
Baudrillard, Jean. 1996. O svádění. Olomouc: Votobia.
Benjamin, Walter. 1999. Umelecké dielo vo veku svojej technickej reprodukovateľnosti. In: Iluminácie. Bratislava: Kalligram.
Berger, Peter I., Luckmann, Thomas. 1999. Základy vědění v každodenním životě. In: Sociální konstrukce reality. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Eco, Umberto. 2004. Meze interpretace. Praha: Karolinum.
Edwards, T (ed.) 2010. Kulturální teorie: klasické a současné přístupy. Praha: Portál.
Fiske, John. 2004. Understanding Popular Culture. London: Routledge.
Foucault, Michel. 2003. "Subjekt a moc." In Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann & synové.
Fraser, Nancy. 2007. Rozvíjení radikální imaginace. Praha: Filosofia.
Gray, Ann. 2007. „Introduction“. In Ann Gray, Jan Campbell, Mark Erickson, Stuart Hanson, Helen Wood (eds.), CCCS Selected Working Papers, Volume 1, Routledge.
Habermas, Jürgen. 2000. Strukturální přeměna veřejnosti. Praha: Karolinum.
Hagen, L., Končelík, J., Reifová, I., Scherer, H., Schulz, W., 2011. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum.
Hall, S.: Encoding Decoding. 2001. In: Media and Cultural Studies. Malden: Blackwell Publishers.
Hall, S.: “Znovunalezení ‘ideologie’: návrat potlačeného zpět do mediálních studií”. Překlad Z. Havlíček, J. Macek, V. Štětka. (Obsahuje bibliografii a též: J. Macek: Stuart Hall - fragmentární, organický, kritický. In: Mediální studia. Roč. 2, č. 1 (2007), s. 68-78. In: http://medialnistudia.cz/
Harraway, Donna. 2002. Manifest kyborgů. In: Politika rodu a sexuální identity. Sociální studia, no. 7.
Herman, Edward S.: The Propaganda Model: A Retrospective In: http://www.chomsky.info/onchomsky/20031209.htm
Hladík, Radim: “A Theory's Travelogue: Post-Colonial Theory in Post-Socialist Space.” Teorie vědy/Theory of Science, vol. XXIII, 2011, no. 4., p. 561-590.
Bruno Latour: Stopovat a skládat světy s Brunem Latourem. Tereza Stöckelová ed. Výbor z textů 1998-2013. Praha: tranzit.cz
Recenze: Miroslav Vrzal: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/137235/3_Sacra_14-2016-1_11.pdf?sequence=1
Lévy, Pierre. 2000. Kyberkultura. Praha: Karolinum.
Marcuse, Herbert. 1991. Jednorozměrný člověk. Praha: Naše vojsko.
McRobbie, Angela. 1994. Postmodernism and Popular Culture. London, New York: Routledge.
Merton, Robert K. 2007. Studie ze sociologické teorie. Praha: Sociologické nakladatelství.
Meyrowitz, Joshua. Všude a nikde. Vliv elektronických médií na sociální chování. Praha: Karolinum.
Radway, J. 2007. Čtení romancí: Ženy, patriarchát a populární literatura. In: Ženská literární tradice a hledání Identit. In Antologie angloamerické literární teorie. Libora Oates-Indruchová, ed. Brno: Slon.
Reifová, I. , 2004. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál.
Strinati, D. 1995. An Introduction to Theories of Popular Culture. London: Routledge.
Jan Váňa, „Kultura mezi materialitou a diskursem: případ Higgsova bosonu a ‚božské částice‘.“ In Sociální studia / Social Studies 2/2017, 123-140 file:///C:/Users/KBHNTB/Downloads/8956-16326-1-SM.pdf

Doporučená studijní literatura

Alasuutari, Pertti. 1995. Researching Culture: Qualitative Method and Cultural Studies. London: Sage.
Arnaud, M., Baudrillard, J., Gane, M. 1997. Rozhovory s Baudrillardem. Olomouc: Votobia.
Baudrillard, Jean. 2001. Dokonalý zločin. Olomouc: Periplum.
Bourdieu, Pierre. 2000. Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge: Harvard University Press.
Bourdieu, Pierre. 2002. O televizi. Brno: Doplněk.
Bourdieu, Pierre. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum.
Curran, James. 2006. Media & Culture Theory. London: Routledge.
Eco, Umberto. 1995. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa.
Eco, Umberto. 2002. O zrcadlech a jiné eseje. Praha: Mladá Fronta.
Eco, Umberto. 2006. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo.
Foucault, Michel. 2003. Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann a synové, Praha.
Fromm, Erich. 2004. Obraz člověka u Marxe. Brno: L. Marek.
Gilroy, Paul. 2002. There ain't no Black in the Union Jack: the Cultural Politics of Black and Nation. London: Routledge.
Gray, Ann. 2002. Research Practice for Cultural Studies. Ethnographic Methods and Lived Cultures. SAGE Publications Ltd.
Prokop, D. 2005. Boj o média. Dějiny nového kritického myšlení o médiích. Praha: Karolinu.
Trampota, T., Vojtěchovská, M. 2010. Metody výzkumu médií. Praha: Portál.
Williams, R. 1983. Keywords. London: Fontana.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (19.02.2019)

Přednáška, řízená diskuse a samostatná práce studujících 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (19.02.2019)

Odevzdání závěrečného projektu v písemné podobě 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (19.02.2019)

1. Úvod, obsah a struktura předmětu, zdroje, základní pojmy a oblasti zkoumání. Požadavky k absolvování: prezentace & výsledný projekt, doporučená literatura ke studiu; výběr projektů a témat k prezentacím.

Samostatné studium:
Zvolte si a udělejte předběžnou rešerši pro téma závěrečného projektu s pracovním názvem:

Pojetí pojmu … (koncept/termín) u … (jméno): zdroje, aspekty a kontexty.

Doporučená literatura pro následující termín:
Revue pro média (Spolek přátel vydávání časopisu HOST): http://rpm.fss.muni.cz/
O’Sullivan, T. et al. (1994) Key Concepts in Communication and Cultural Studies. London/New York: Routledge.
Gray A. (2007), Formations of Cultural Studies, in Ann Gray, Jan Campbell, Mark Erickson, Stuart Hanson, Helen Wood (eds.) CCCS Selected Working Papers, Volume 1, pp 1-14.
Šmejkalová, J. (2007) “An Interview with Ann Gray”, Media Studies 1:4. https://medialnistudia.cz/front.file/download?file=2007_04_06_smejkalova.pdf

2. Teorie kultury a kulturální studia? Původ, kontext, záměr aplikace a přesahy.

Doporučená literatura pro následující termín:
Curran, J. and Myung-Jin Park, eds. (2000), De-Westernizing Media Studies. Routledge. Recommended: “Beyond globalization theory”, Pp 3-18.
Jussi Parikka http://jussiparikka.net/
Bruno Latour http://www.bruno-latour.fr/
Hladík, Radim: “A Theory's Travelogue: Post-Colonial Theory in Post-Socialist Space.” Teorie vědy/Theory of Science, vol. XXIII, 2011, no. 4., p. 561-590.
Příprava na 16.4.: Prezentace zvoleného projektu.

3. De-westernizace (?) studia kultury a médií - lekce ze studenoválečné kultury; post-koloniální VS post-socialistické. Současné směry – nový materialismus post-humanismus & mediální archeologie a ekologie.

Stručné prezentace (10 min) závěrečného projektu, formativní & skupinová zpětná vazba.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (19.02.2019)

Periodika a další odkazy (ČR):

Centrum pro studium populární kultury (CSPK – viz zejména “Studie o populární kultuře”!): http://cspk.webnode.cz/

Marketing a média: http://mam.ihned.cz/

Revue pro média (Spolek přátel vydávání časopisu HOST): http://rpm.fss.muni.cz/

Mediální studia: http://medialnistudia.cz/

Česká média: http://www.ceskamedia.cz/

Čtenář: http://ctenar.svkkl.cz/

Ezin TIM: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/tim/index

NEWTON Media: http://www.newtonmedia.cz/

http://www.femag.cz/

Jiné užitečné zdroje:

Vybrané odkazy na odborné mezinárodní organizace a časopisy:

The Cultural Studies Association (U.S.A.) http://www.culturalstudiesassociation.org/

ACS - Association For Cultural Studies http://cultstud.org/

The International Journal of Cultural Studies http://ics.sagepub.com/content/current

CLCWeb: Comparative Literature and Culture http://www.thepress.purdue.edu/journals/clcweb

Theory, Culture & Society http://tcs.sagepub.com/content/current

European Journal of Cultural Studies http://ecs.sagepub.com/content/current

New Formations: A Journal of Culture / Theory / Politics http://www.lwbooks.co.uk/journals/newformations/about.html

Culture Machine http://culturemachine.net/index.php/cm/issue/current

Webové stránky vybraných nejlepších kateder Media and Cultural Studies v USA a UK: např. University of California, Davis; Stanford; George Mason U.; Warwick; Goldsmith, Westminster, Sheffield, Leeds, Loughborough.

Odkazy na současné teoretické zdroje:

http://newmaterialism.eu/

http://jussiparikka.net/

http://www.bruno-latour.fr/

http://www.lancaster.ac.uk/fass/centres/css/ant/antres.htm

http://tcjournal.org/drupal/

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. (19.02.2019)

Vzhledem k tomu, že zejména u nejsoučasnějších teoretických směrů neexistují ustálené překlady ani základního pojmového aparátu, o samotných textech nemluvě, je schopnost a ochota číst odborné texty v angličtině nezbytnou podmínkou absolvovaní předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK